Hotărârea nr. 33/2021

privind modificarea art. 6, alin. 6.4. din contractul de administrare nr. 258573 din 19.10.2015 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prin încheierea unui act adițional

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 6, alin. 6.4. din contractul de administrare nr. 258573 din 19.10.2015 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prin încheierea unui act adițional

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 27.230 din 28.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 27.232 din 28.01.2021 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării art. 6, alin. 6.4. din contractul de administrare nr. 258573 din 19.10.2015 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, prin încheierea Actului Adițional nr. 3,

Ținând cont de:

 • - adresa societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 64 din 22.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 20327/22.01.2021

 • - art. 2 din Ordonanța nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice,

 • - art. 153A13 din Legea 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2), lit. a), c), alin. (3) lit. d), art. 108 lit. d) și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 6, alin. 6.4. din contractul de administrare nr. 258573 din 19.10.2015 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, prin încheierea Actului Adițional nr. 3, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului Judetului Bihor,

 • Primarul Municipiului Oradea,

 • Direcția Economică,

 • Direcția Juridică,

 • Direcția Patrimoniu Imobiliar,

 • Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA,

 • Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 33

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 2 voturi „abținere”, 2 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


MUNICIPIUL ORADEA                  AGENȚIA DE DEZVOLTARE

LOCALĂ ORADEA S.A.

Nr................./................... Nr............./.........

ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE

ADMINISTRARE Nr. 258573 din 19.10.2015

Având în vedere:

O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

 • - Art.867- art.870 și art. 1273 din Noul Cod Civil;

Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale; O.U.G. nr. 109/20! I privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.541/2012 privind darea în administrarea S.C.EURORUS1NESS PARC ORADEA SRL a imobilului (parter) situat pe strada Primăriei nr.3, Oradea',

 • - Regulamentul de Funcționare al Parcului Industrial Eurohusiness I;

Regulamentul de Funcționare al Parcului Industrial Eurobusiness II

 • I. PĂR IILE CON 1 RAC I AN TE:

  • 1.1 MUNICIPIUL ORADEA, Acționar Majoritar la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin CONSILIUL LOCAL ORADEA, cu sediul în Piața Unirii nr.l, CIF 4230487, cont curent nr. R030TREZ07624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin dl Alin Florin B1RTA - Primar, în calitate de PROPRIETAR, pe de o parte și

  • 1.2 Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, Str. Primăriei, nr.3. parter, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.J5/2814/2008, CUI R024734055, cont bancar nr.R084BTRL()05()1202P80178xx deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea, reprezentată prin dna Alina SILAGIII Director General, în calitate de ADMNISTRATOR, pe de altă parte

în temeiul art. II din Contractul de Administrare nr. 258573 din 19.10.2015 au convenit modificarea acestuia, după cum urmează:

Articol Unic Se modifică Art..6. Administratorul are următoarele drepturi - alin.6.4., care va avea următorul conținut: „Să cesioneze organizațiilor non-guvemamentalc și societăților la care Administratorul (Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.) este acționar sau asociat, dreptul de folosință temporară, parțială și gratuită asupra bunului imobil administrat”.

Toate celelalte clauze contractuale se mențin nemodificate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi,.........................  la sediul proprietarului, în 2 (două)

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Proprietar,

MUNICIPIUL ORADEA

prin Primar

BIRTA FLORIN ALIN

Director Executiv Direcția Economică

EDUARDFLOREA


Administrator,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

prin Director General

SILAGH1 TEODORA ALINA


Director Executiv Direcția Juridică MARC OLTEA DIANA