Hotărârea nr. 32/2021

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) şi în data de 1 februarie 2021 (a doua convocare)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) și în data de 1 februarie 2021 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 21818 din 25.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 21828 din 25.01.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 1 februarie 2021 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 21110 din 22.01.2021,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 1 februarie 2021 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului Județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Juridică

 • Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 • Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 32

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

I ]y DE DEZVC; ARE LOCALĂ ORADU 3 A.


INI NARE


70


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008. Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL; AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință'. Domnului TIRLAIOAN ALEXANDRU

Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA.., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu urt.lt 3 și art.I21 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G or. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local ai Municipiului Oradea și Hotărârea nrA/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.10/21.01.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru

data de 29JL202țcu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societății situat in. Orade

cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform a'țt.ȚO' Jiu societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7.

(\WStitoti*’4ii'&OClețâții' ' 1 P"»«                                                      Ww.»«ow

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ia data de 01.12.2020 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • 1) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociaților in sensul modificării, completării și actualizării Anexeior nr.I-nr.4 reprezentând conținutul documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, pe tot parcursul anului 2021, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness l și II. conform Anexelor nr.l, nr.2. nr.3 și nr.4 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

 • 2) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociaților in sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.5 și nr.6 reprezentând conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi semnate cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase, pe tot parcursul anului 202 L a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și 11, în forma prevăzută în Anexele hr.5 și nr.6 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și 11.

 • 3) Aprobarea modificării Hotărârii nr.16/2015 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.l reprezentând documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2021 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS III. cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness Iii.

 • 4) Diverse.

 • 5) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTĂRI LOCALĂ ORADEA S.A, în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinarii a Acționarilor,

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezeatantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noulul/noiior punct/puucte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul generat și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către lin membru ai Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce Ia nulitatea hotărârii acționarilor Societății dg^                          fi obținut majoritatea cerută.

SANCATRANțlLVAWIA sucul !4l»0i,*tWJ                                                                      1 M(P) O35S 8B?38V

WMtnRL&Mt)Ii!t>?P8O’.7S«l                                                                                   F •11W O255'.*CUJ.Ue<3

41O10OC' <.ta .eh P««n<Vie: o» tl pwtei                                                                      W wwwddln.ro

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocata pentru data de 29.01.2021, ORA 16,00

/DLV


AGENȚIA DE DE 7VOLTA 71 LOCALĂ ORADEA 5A

 • IV, în căzui în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorum ului de prezență prevăzut de art.il (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din

Actul Constitutiv aî Societății și de art.HS din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 01,02.2021 cu începere de Ia ora 13,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nn3, parter, cod poștal 410209. Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE a! Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.


CVI RO 2-1’340551105/261-1 12 î î 2008 BANCA TRAUc!'.VANtA< u         *

«Ot^0TKlOO5O12D2PfiO 17âw/

4 10100 OrxJo.BtboG tu. Puma «ei nr.3

L rniiMrl P.nllDio

T •410)9359 W .iH 9 f •»410)0259 40BS63

yv jdki.ro