Hotărârea nr. 31/2021

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) şi în data de 01 februarie 2021 (a doua convocare)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) și în data de 01 februarie 2021 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 21.888 din 25.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 21.891 din 25.01.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 01 februarie 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 69 din 22.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 21.101 din 22.01.2021,

Ținând cont de prevederile Legea 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 01 februarie 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A..

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Juridică

 • societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 • societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 31

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

INTRARE _ N X, O IEȘIRE      ‘ W--------

Z i u a    L una 0^ AniIQU

/DLV


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință'. Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU

Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea).

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 si art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011).

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.8/21.01.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARA a Acționarilor Societății (AGEA) pentru de la ora la sediul socialal Societății situat în            f0

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea                                                                         T *4(0) 0359 889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                              F +4(0) 0259.408.863

410100 Oradea. Bihor, str Primăriei, nr, 3. parter                                                                              W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.12.2020 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • I. l)Aprobarea modificării Articolului 7, din Hotărârea nr.17/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

Art.7. Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe o durată de 3 (trei) ani a doamnei Teodora Alina Silaghi, în vederea exercitării atribuțiilor de Președinte/membru al Consiliului Director, conform Statutului Asociației.

 • 2) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de su perfide

încheiat cu Rezidentul Societatea SANPLAST S.R.L. și autentificat sub NR.509/02.09.2019 de Birou Individual Notarial LUCIAN FLOAREA și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea SANPLAST S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de aceasta, până cel târziu la data de 01.09.2021

Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea SANPLAST S.R.L. și autentificat sub nr. 509/02.09.2019.

 • 3) Aprobarea acceptării de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a numirii ca administrator a Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Aprobarea modelului de Contract de Administrare care se va semna între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Societatea PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L., conform Anexei Nr.l.

Aprobarea desemnării ca reprezentant permanent al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în calitate de administrator al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L. în persoana domnului Mich Claudiu.

Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora - Alina în calitate de director general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTAR LOCALĂ ORADEA S.A., pentru semnarea tuturor documentelor în legătură cu aceasta, respectiv semnarea Contractului de Administrare.

 • 4) Diverse.

 • 5) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul

SOfflied^4734055|J05/28W/12112008                                                                      E contact®adlo io

îflf’ti&hSfâțî la dota de fteferitață, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării G6Wb?^&8a9389 Punct nou va fl de o justificare), în termen cTgf * 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

7

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.l 1 (Cvorum ți drepturi de vot in Adunările Generale ale Acționarilor) din

Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 01.02.2021 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 24734055| J05/2814/12112008 BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea RO848TR 1.00501202P80178xx

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter


E contact&adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro