Hotărârea nr. 3/2021

Hotărâre pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-lui. Bodog Florian - senator

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-lui. Bodog Florian - senator

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 5515/1 din 12.01.2021 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5515/2 din 13.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-lui. Bodog Florian - senator,

Ținând seama de adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 465665 din 15.12.2020, prin care dl Bodog Florian - senator ales a solicitat încheierea unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM6, în vederea organizării și funcționării biroului său parlamentar,

Având în vedere că, în perioada 2013 - 2020, spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat administrativ în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM6, a fost deținut în închiriere de dl. Bodog Florian, iar în urma alegerilor parlamentare din data de 06.12.2020, dl. Bodog Florian a obținut un nou mandat în demnitatea de ales în Parlamentul României, ca senator,

În considerarea dispozițiilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 96/2006, privind Statutul deputaților și al senatorilor:

Consiliile județene, prefecturile, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ / municipiului București, precum și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, la solicitarea deputaților sau senatorilor, precum și a Biroului permanent al Camerei din care aceștia fac parte, pun la dispoziția deputaților și senatorilor spații pentru organizarea și funcționarea birourilor parlamentare ale acestora”,

Văzând propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 4548 din 11.01.2021),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2 lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 362 alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

1.1. z z Z


Art. 1. Se aprobă închirierea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, după cum urmează: în favoarea d-lui. Bodog Florian, senator,

spațiul în suprafață utilă de 25,90 mp, situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM6,

cu destinația: birou parlamentar

prin încheierea unui contract de închiriere pentru o perioadă de 3 (trei) ani și 11 (unsprezece) luni, începând cu data de 01.02.2021, până la data de 31.12.2024.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 3

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”