Hotărârea nr. 29/2021

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 18.127 din 21.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 18.134 din 21.01.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea concesionarea către societatea Termoficare Oradea SA a unor bunuri - active fixe aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 imobile situate pe str. Oneștilor (Execuție)”.

Având în vedere contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 potrivit căruia operatorul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Oradea este societatea Termoficare Oradea SA,

Luând în considerare:

  • - adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 550/15.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea nr. 13574/18.01.2021,

  • - art. 25, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit.a), alin. (7) lit. n) și art. 139, alin (3), lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se concesionează către societatea Termoficare Oradea SA activele fixe aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Termoficare Oradea S.A.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Direcția Economică

  • Direcția Tehnică

  • Direcția Juridică

  • Societatea Termoficare Oradea SA

  • A.D.I. Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 29

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Anexa nr. 1

Nr. crt.

Denumire activ

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data PIF

DNU (luni)

Valoare (lei)

1

Modul termic bloc P1 Oneștilor

018797

2.1.16.6

30.11.2019

216

90.321,00

2

Modul termic bloc P2 Oneștilor

018798

2.1.16.6

30.11.2019

216

90.321,00

3

Modul termic bloc P3 Oneștilor

018799

2.1.16.6

30.11.2019

216

91.808,50

4

Modul termic bloc P4 Oneștilor

018800

2.1.16.6

30.11.2019

216

86.835,49

5

Modul termic bloc P5+P6 Oneștilor

018801

2.1.16.6

30.11.2019

216

136.552,50

6

Rețele de termoficare str. Oneștilor

018802

2.1.16.6

30.11.2019

288

438.313,16

Valoare totală active (lei)

934.151,65