Hotărârea nr. 28/2021

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.18856/21.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 18859/21.01.2021 prin care Direcția Economică propune aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020,

Luând în considerare:

  • - prevederile art.13 și art 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

  • - cap.V pct.5.14-5.16 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art.139 alin. (3) lit. a), 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 în sumă totală de 55.800.482,91 lei:

  • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021, potrivit bugetului aprobat,

  • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent (anul 2021), în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit.a), în limita sumei de 55.800.482,91 lei.

Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.1000/17.12.2020 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la incheierea exercițiului bugetar al anului 2020.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Primarul municipiului Oradea

  • Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 28

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei