Hotărârea nr. 27/2021

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea –

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea -Direcția Patrimoniu Imobiliar

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 10541/14.01.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10431 din 14.01.2021 prin care se propune aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Direcția Patrimoniu Imobiliar,

Având în vedere evoluția pozitivă a prețurilor de consum la nivelul anului 2020, respectiv atingerea unei valori de 102,06 % la data de 31.12.2020, precum și prognoza de 3,0 % aplicată,

Luând în considerare proiecția principalilor indicatori macroeconomici comunicată de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2021, respectiv evoluția prețurilor de consum la nivelul anului 2021 prin atingerea unei valori de 2,5 % la data de 31.12.2021,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin (6) lit. a), lit. b), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar:

Actualizarea chiriilor, redevențelor și a altor categorii de creanțe ce urmează a se stabili/percepe de către Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar în cursul anului 2021, astfel:

valorile stabilite la data de 31.12.2020 se indexează cu 2,5 % reprezentând indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Prognoză la nivelul anului 2021, urmând a se regulariza în prima lună a anului 2022, cu diferența dintre indicele de inflație prognozat și indicele de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul 2021 în cazul :

  • 1. tarifelor pentru închirierea spațiilor comerciale/prestări servicii și a spațiilor cu destinația de cabinete medicale cu excepția celor stabilte în mod expres prin Hotărârea Consiliului Local nr. 978/27.11.2017;

  • 2. tarifelor practicate pentru închirierea spațiilor cu destinația de locuințe, cu excepția celor stabilite și/sau actualizate în mod expres prin alte acte normative emise în acest sens;

  • 3. tarifelor practicate pentru închirierea/concesionarea terenurilor aflate în proprietatea Statului Român/ Municipiului Oradea cu excepția celor stabilte în mod expres prin Hotărârea Consiliului Local nr. 978/27.11.2017;

  • 4. redevențelor minime prevăzute în cadrul contractelor de asociere în participațiune încheiate de Consiliul Local al municipiului Oradea cu diverși beneficiari - dacă prin contractele de asociere nu se prevede altfel;

  • 5. ratelor pentru recuperarea cheltuielilor efectuate în vederea executării reparațiilor la imobile proprietate mixtă.

•          Se vor emite facturi pentru regularizarea indexării aplicate la nivel de prognoză cu indicele de inflație real

aferent anului 2020.

Chiria netă anuală stabilită la data de 31.12.2020 pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe, compusă din recuperarea investiției, cheltuieli de întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale și administrare plus cota autorității publice (maxim 0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani), se indexează cu 2,6 % reprezentând indicele anual al prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de

Statistică pentru anul 2020.

Art.2. Prezentele măsuri se comunică cu:

  • Primăria Municipiului Oradea

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • Direcția Economică - Serviciul Decontări Contracte și Serviciul Încasări, Compensări;

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZ

SECRETAR GENERAL

Eugenia Borbei


Nr. 27

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”