Hotărârea nr. 26/2021

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Octombrie, Noiembrie şi Decembrie 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile

Octombrie, Noiembrie și Decembrie 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 14757 din 19.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 14777 din 19.01.2021 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Octombrie, Noiembrie și Decembrie 2020.

Ținând cont de prevederile:

  • HCL nr. 782/2018 privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea;

  • Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

  • art. 562, alin. 2 Cod Civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. c) , lit. d), alin (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin (3) lit. g), din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Octombrie, Noiembrie și Decembrie 2020 conform Anexelor nr. 1, 2 și 3.

Art. 2. Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, către Societatea Compania de Apă Oradea S.A., a bunurilor cuprinse în Anexele 1, 2 și 3 prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare.

Art. 3. Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform articolului 2.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Prefectul judetului Bihor;

  • Direcția Economică;

  • Direcția Tehnică;

  • Direcția Juridică;

  • Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 26

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


www.oradea.ro

Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canalr j, executate de către persoane fizice sau juridice dir jrse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea. J LUNA OCTOMBRIE 2020                7


NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE tei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

MUSCATEI 10

Branșament apa

PEHD

1,954.00

25

5

25577/18.11.2019

279229/10.06.2020

139/22.09.2020

1/17.11.2020

2

EMIL IS AC 19

Branșament apa

PEHD

2,350.53

25

3

2020 15.02.2019

394665/30.10.2019

550'16.09.2020

1/29.10.2019

3

I.P.RETEGANU 31

Branșament apa

PEHD

752.74

25

3

1464/27.07.2019

14989017.04.2019

7399/15.10.2020

1/6.04.2019

4

N.BELDICEANU 77D

Branșament apa

PEHD

658.38

25

3

1618.30.07.2020

14466/21.01.2020

3876,21.09.2020

1/17.01.2020

5

HRISTOFOR PETRU 10

Branșament apa

PEHD

1,800.00

32

3

1218,12.06.2019

395662,07.10.2020

4511.22.10.2020

1/06.10.2020

6

OGORULUI 65F

Rețea apa

PEHD

53,446.00

110

214

698/29.04.2020

403231/14.10.2020

421/15.10.2020

1/13.10.2020

7

OGORULUI 65F

Branșament apa

PEHD

5.000.00

50

5

698/29.04.2021

403231/14.10.2021

421/15.10.2021

1/13.10.2020

8

OGORULUI 65D

Branșament apa

PEHD

5,000.00

50

5

698 29.04.2021

403231/14.10.2021

421/15.10.2021

1/13.10.2020

9

ATACULUI 2E

Branșament apa

PEHD

2.212.50

25

6

775/14.05.2020

355424,26.08.2020

2592/15.07.2020

1/07.08.2020

10

GURGHIULUI78

Branșament apa

PEHD

2,121.60

25

4

206'10.02.2020

382702/25.09.2020

1126/06.09.2020

1/22.09.2020

11

ARHIMEDE 10

Branșament apa

PEHD

2.548.00

25

7

847/03.06.2020

382714/23.09.2020

4236/09.09.2020

1/22.09.2020

12

PASULUI 1

Branșament apa

PEHD

12,000.00

63

5

239/19.02.2019

279228/10.06.2020

973/04.09.2020

1/02.06.2020

13

JURCSAK TIBOR 3 5E

Rețea apa

PEHD

9.360.00

110

117

1159.25.06.2018

264502 25.05,2020

1127/29.05.2020

1/21.05.2020

14

JURCSAK TIBOR 35E

Branșament apa

PEHD

1,800.00

25

4

1159'25.06.2018

264502/25.05.2020

1127/29.05.2020

1/21.05.2020

15

JURCSAK TIBOR 33E

Branșament apa

PEHD

1,800.00

25

4

1159/25.06.2018

264502/25.05.2020

1127/29.05.2020

1/21.05.2020

TOTAL

102,803.75

CANAL MENAJ (CM)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

MAT ERIAL

VALOARE tei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

MUSCATEI 10

Racord canal menajer

PVC

2.235.00

110

4

25577/18.11.2019

279229/10.06.2020

139/22.09.2020

1/17.11.2020

?

LP.RETEGANU 31

Racord canal menajer

PVC

802.60

160

5

1464,27.07.2019

149890/17.04.2019

7399 15.10.2020

1/6.04.2019

3

N.BELDICEANU 77D

Racord canal menajer

PVC

956.32

160

6

1618/30.07.2020

14466/21.01.2020

3876/21.09.2020

1/17.01.2020

4

HRISTOFOR PETRU 10

Racord canal menajer

pvc

2,000.00

130

4

1218 12.06.2019

395662/07.10.2020

4511/22.10.2020

1/06.10.2020

5

GURGHIULUI 78

Racord canal menajer

PVC

2.262.71

125

6

206/10.02.2020

382702'25.09.2020

1126'06.09.2020

1/22.09.2020

6

PASULUI 1

Racord canal menajer

PVC

1.200.00

160

4

239/19.02.2019

279228/10.06.2020

973'04.09.2020

1/02.06.2020

JURCSAK TIBOR 35E

Rețea canal menajer

PVC

25,200.00

250

120

1159/25.06.2018

264502/25.05.2020

1127/29.05.2020

1/21.05.2020

8

JURCSAK TIBOR 35E

Racord canal menajer

PVC

1,300.00

160

4

1159/25.06.2018

264502'25.05.2020

1127/29.05.2020

1/21.05.2020

9

JURCSAK TIBOR 33E

Racord canal menajer

PVC

1,300.00

160

4

1159'25.06.2018

264502/25.05.2020

1127/29.05.2020

1/21.05.2020

TOTAL

37,256.63

CANAL PLUVIAL (RP)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT

ERIAL

VALOARE tei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

MUSCATEI 10

Racord canal pluvial

PVC

1,967.00

110

4

25577/18.11.2019

279229/10.06.2020

139/22.09.2020

1/17.11.2020

TOTAL

1,967.00

TOTAL (BA+RC+RP)

142,027.38

întocmit

mg. Pop Ciprian

Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canalr j, executate de către persoane fizice sau juridice dir jrse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.

____________________________' LUNA*W£mf£ ^0     __________________

APA (BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

GRIGORE MOISIL 5

Branșament apa

PEHD

6,700.00

32

7

986/24.06.2020

395528/08.10.2020

3281/19.10.2020

1/06.10.2020

2

JUTJAKTIBOR 11

Branșament apa

PEHD

2,800.00

25

8

2093/26.09.2019

205897/05.03.2020

1770/25.06.2020

1/04.03.2020

3

ZARANDULUI15

Branșament apa

PEHD

1,798.00

25

6

1993<16.09.2019

379668/18.09.2020

1533/29.09.2020

01/18.09.2020

4

VIILOR 9B

Branșament apa

PEHD

288.00

25

6

19219.02.2014

233001/22.09.2015

1245/08.07.2020

233001/22.09.2015

5

GEORGE BACALOGLU 71

Branșament apa

PEHD

1,500.00

25

6

2428/16.11.2018

155464/22.04.2019

1388/07.09.2020

1’19.04.2019

6

DENIS DIDEROT 71

Branșament apa

PEHD

2,736.98

25

4

2924/23.12.2029

38271/23.09.2020

2870/06.10.2020

01/22.09.2020

7

BORȘULUI 40A

Branșament apa

PEHD

7,000.00

110

5

816/11.05.2018

364797/05.10.2018

1288/10.09.2020

5/01.10.2018

8

COLINELOR 174E

Rețea apa

PEHD

1,232.85

110

12

871/03.05.2019

390064/01.10.2020

2965/14.10.2020

01/30.09.2020

9

COLINELOR 174E

Branșament apa

PEHD

1.362.45

25

5

871'03.05.2019

390064/01.10.2020

2965/14.10.2020

01/30.09.2020

10

D. DIDEROT 82

Branșament apa

PEHD

1,505.00

25

4

2692/27.11.2019

248161/30.04.2020

1660/28.10.2020

1/29.04.2020

11

VASILE CARLOCA 35D

Branșament apa

PEHD

725.70

25

3

607/10.04.2020

366767/07.09.2020

984/06.05.2020

01.04.09.2020

12

MAGNOLIEI 25 A

Branșament apa

PEHD

725.70

25

3

935/13.05.2019

254699/11.05.2020

511/03.08.2020

01/08.05.2020

13

G. BACALOGLU 91

Branșament apa

PEHD

1.720.00

25

5

2925/23.12.2019

368885'09.09.2020

1210/13.11.2020

1/08.09.2020

14

AUREL COVACI 38

Branșament apa

PEHD

2,260.00

40

3

776.06.12.2019

458309/09.12.2019

36602.03.2020

1/06.12.2019

15

PAVILIOANELOR CFR 21B

Branșament apa

PEHD

3,000.00

25

6

1294/04.08.2020

420041/29.10.2020

133630.09.2020

1/29.10.2020

16

JURJAKTIBOR 35A

Branșament apa

PEHD

3.000.00

25

6

1371/17.08.2020

420048/29.10.2020

1690/02.11.2020

1/29.10.2020

17

PIATRA CRAIULUI 237B

Branșament apa

PEHD

1.798.00

32

6

870/04.06.2020

420051/29.10.2020

668/03.11.2020

1/29.10.2020

18

FĂCLIEI 58 J1

Branșament apa

PEHD

725.70

25

3

2838/13.12.2019

287214/17.06.2020

3191/13.09.2020

1/16.06.2020

19

NUFĂRULUI 102

Branșament apa

PEHD

6.500.00

50

6

1352'01.07.2019

379676/21.09.2020

4420/23.09.2020

1/17.02.2020

20

V. PAPILIAN 30

Branșament apa

PEHD

1,798.00

25

7

1146/16.07.2020

420035/29.10.2020

1685/30.09.2020

1/29.10.2020

TOTAL

49,176.38

CANAL MENAJ (CM)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

MAT

ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

JUTJAKTIBOR 11

Racord canal menajer

PVC

1.000.00

160

6

2093'26.09.2019

205897/05.03.2020

1770/25.06.2020

1 04.03.2020

2

ZARANDULUI 15

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

160

8

1993/16.09.2019

379668/18.09.2020

1533/29.09.2020

01/18.09.2020

3

GEORGE BACALOGLU 71

Racord canal menajer

PVC

802.60

110

5

2428/16.11.2018

155464/22.04.2019

1388/07.09.2020

1/19.04.2019

4

DENIS DIDEROT 71

Racord canal menajer

PVC

1,945.00

110

5

2924'23.12.2029

38271/23.09.2020

2870/06.10.2020

01/22.09.2020

5

BORȘULUI 40A

Racord canal menajer

PVC

4,111.00

200

5

816/11.05.2018

364797/05.10.2018

1288/10.09.2020

5'01.10.2018

6

DENIS DIDEROT 20

Racord canal menajer

PVC

2,326.00

160

6

1875/02.09.2019

222135/18.03.2020

3456/27.08.2020

01/07.03.2020

7

COLINELOR 174E

Racord canal menajer

PVC

1,088.21

160

10

871/03.05.2019

390064/01.10.2020

2965/14.10.2020

01/30.09.2020

8

12 OCTOMBRIE NR. 13

Racord canal menajer

PVC

3.500.00

125

4

2580/18.11.2019

38270/25.09.2020

1567/06.10.2020

1/22.09.2020

9

D. DIDEROT 82

Racord canal menajer

PVC

1,595.00

8

160

2692/27.11.2019

248161/30.04.2020

1660/28.10.2020

1/29.04.2020

10

MAGNOLIEI 25 A

Racord canal menajer

PVC

802.60

110

5

935/13.05.2019

254699/11.05.2020

511/03.08.2020

01/08.05.2020

11

G. BACALOGLU 91

Racord canal menajer

PVC

1,270.00

110

8

2925/23.12.2019

368885/09.09.2020

1210/13.11.2020

1/08.09.2020

12

AUREL COVACI 38

Racord canal menajer

PVC

2.040.00

200

8

776/06.12.2019

458309/09.12.2019

366/02.03.2020

1/06.12.2019

13

PAVILIOANELOR CFR 21B

Racord canal menajer

PVC

1,788.00

160

4

1294/04.08.2020

420041/29.10.2020

1336/30.09.2020

1/29.10.2020

14

RAZBOIENI68

Racord canal menajer

PVC

1,652.48

160

6

146611.07.2019

353974/25.08.2020

3240/29.10.2020

1/21.08.2020

15

JURJAKTIBOR 35A

Racord canal menajer

PVC

1,788.00

160

4

1371/17.08.2020

420048/29.10.2020

1690'02.11.2020

1/29.10.2020

16

EROU MARIUS COSMA 3

Racord canal menajer

PVC

1.598.61

110

5

1123/19.06.2018

201052/02.03.2020

4696'03.11.2020

1/28.02.2020

17

FĂCLIEI 58J1

Racord canal menajer

PVC

802.60

160

5

2838/13.12.2019

287214/17.06.2020

3191/13.09.2020

1/16.06.2020

Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canal'r executate dș căr>-e persoane fizice sau juridice dir irse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea. ____________ LUNA lOWfe2C2O

18

MEMBAU SRL

NUFĂRULUI 102

Rețea canal menajer

PVC

85,088.00

250

228

1352/01.07.2019

379676/21.09.2020

4420/23.09.2020

1/17.02.2020

19

MEMBAU SRL

NUFĂRULUI 102

Racord canal menajer

PVC

4,500.00

160

8

1352/01.07.2019

379676/21.09.2020

4420/23.09.2020

1/17.02.2020

20

V. PAPILIAN 30

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

160

4

1146/16.07.2020

420035/29.10.2020

1685/30.09.2020

1 29.10.2020

TOTAL

r 1

120,468.10

CANAL PLUVIAL (RP/

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

GEORGE BACALOGLU 71

Racord canal pluvial

PVC

802.60

110

5

2428/16.11.2018

155464/22.04.2019

1388/07.09.2020

1/19.04.2019

2

DENIS DIDEROT 71

Racord canal pluvial

PVC

1.945.00

110

6

2924/23.12.2029

38271/23.09.2020

2870/06.10.2020

01/22.09.2020

3

DENIS DIDEROT 20

Racord canal pluvial

PVC

2,326.00

160

2

1875/02.09.2019

222135/18.03.2020

3456/27.08.2020

01/07.03.2020

_4

D. DIDEROT 82

Racord canal pluvial

PVC

1.380.00

160

6

2692'27.11.2019

248161/30.04.2020

1660/28.10.2020

1/29.04.2020

5

G. BACALOGLU 91

Racord canal pluvial

PVC

1485,77

110

6

2925/23.12.2019

368885/09.09.2020

1210/13.11.2020

1/08.09.2020

TOTAL

133931

TOTAL (BA+RC+RP)

RJ             intocmit    ---—     7

ing. Pop oprii

Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canali’ j, executate de către persoane fizice sau juridice dk trse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea. ' LUNA DECEMBRIE 2020                 '

APA (BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

SILVIU FAGARASI15

Rețea apa

PEHD

2,375.00

110

40

2324/07.11.2018

307501/30.08.2019

4076/31.09.2019

01/20.08.2020

2

SILVIU FAGARASI15

Branșament apa

PEHD

1,500.00

25

3

2324/07.11.2018

307501/30.08.2019

4076/31.09.2019

01/20.08.2020

3

CAISILOR 8D

Branșament apa

PEHD

500.00

50

6

488/20.03.2020

452034/04.12.200

1958/16.12.2020

1/03.12.2020

4

AUREL CIUPE 29

Branșament apa

PEHD

500.00

25

6

488/20.03.2020

452034/04.12.200

1958/16.12.2020

1/03.12.2020

5

MĂLINULUI 6

Branșament apa

PEHD

1.505.00

25

4

1954/11.09.2019

248167/04.05.2020

1800/25.11.2020

1/29.04.2020

6

ADEVĂRULUI 30B1

Rețea apa

PEHD

4,349.83

25

6

817/25.05.2020

393933'05.10.2020

3478/04.11.2020

1/03.11.2020

7

ALEXANDRU SAHIA 26B

Branșament apa

PEHD

3.500.00

25

10

2226/15.10.2019

331205/07.09.2020

3527/06.11.2020

1/01.09.2020

8

ADEVĂRULUI 26B

Branșament apa

PEHD

4,169.17

25

7

752/08.05.2020

410913/21.20.2020

5016/25.11.2020

1/20.10.2020

9

ION POP RETEGANUL 55

Branșament apa

PEHD

1,487.00

25

4

1195/11.06.2019

369968/10.09.2020

1798/25.11.2020

01/09.09.2020

10

CĂPȘUNILOR 24

Branșament apa

PEHD

1,570.00

25

5

745/07.05.2020

369966'17.09.2020

1796/25.11.2020

01/09.09.2020

11

VIRGIL MAXIM 9

Branșament apa

PEHD

1.736.23

25

8

969/15.05.2019

248171/30.04.2020

1844/04.12.2020

1/29.04.2020

12

EUGEN LOVINESCU 15

Branșament apa

PEHD

1,736.23

25

8

968/15.05.2019

248165/30.04.2020

1842/04.12.2020

2'29.04.2020

13

JUHASZ GYULA 31

Rețea apa

PEHD

2.367.00

125

3

1082/07.07.2020

388256/30.09.2020

4991/25.11.2020

1'29.09.2020

14

ANTON SAMUILA 3

Branșament apa

PEHD

1,500.00

25

5

2583/18.11.2019

395522/07.10.2020

3804/07.12.2020

1/06.10.2020

15

AP ATEULUI 32L1

Branșament apa

PEHD

1,505.00

25

5

767/12.05.2020

369965/10.09.2020

1887/14.12.2020

1/09.09.2020

16

CUCULUI 35

Rețea apa

PEHD

1,650.00

110

50

2663/25.11.2019

329481/30.07.2020

1327/28.10.2020

1/29.07.2020

17

CUCULUI 35

Branșament apa

PEHD

524.00

25

7

2663/25.11.2020

329481/30.07.2021

1327/28.10.2020

1/29.07.2020

18

CUCULUI 48

Branșament apa

PEHD

524.00

25

7

2663/25.11.2021

329481/30.07.2022

967'24.09.2020

1/29.07.2020

19

CUCULUI 50

Branșament apa

PEHD

524.00

25

7

2663/25.11.2021

329481/30.07.2022

2451/02.09.2020

1/29.07.2020

TOTAL

33,522.46

CANAL MENAJ (CM,

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV

RECEPȚIE

1

CAISILOR 8D

Racord canal menajer

PVC

500.00

160

6

488/20.03.2020

452034/04.12.200

1958/16.12.2020

1/03.12.2020

2

AUREL CIUPE 29

Racord canal menajer

PVC

500.00

160

6

488/20.03.2020

452034/04.12.200

1958/16.12.2020

1/03.12.2020

3

FĂCLIEI 33A

Racord canal menajer

PVC

3,421.00

110

6

864/03.06.2020

388255/03.09.2020

1203/05.09.2020

1/29.09.2020

4

VICTOR PAPILIAN 54

Racord canal menajer

PVC

1,595.00

160

8

2473/07.11.2019

222126/18.03.2020

1758/16.11.2020

0LT7.03.2020

5

EMILE ZOLA 20

Racord canal menajer

PVC

1,800.00

110

7

1980/16.09.2019

395543/07.10.2020

961/18.11.2020

01/06.10.2020

6

MĂLINULUI 6

Racord canal menajer

PVC

1,380.00

110

6

1954/11.09.2019

248167/04.05.2020

1800/25.11.2020

1/29.04.2020

7

ADEVĂRULUI 30B1

Rețea canal menajer

PVC

3,000.00

160

6

817/25.05.2020

393933/05.10.2020

3478/04.11.2020

1/03.11.2020

8

ALEXANDRU SAHLA 26B

Racord canal menajer

PVC

3.000.00

160

6

2226.15.10.2019

331205/07.09.2020

3527/06.11.2020

1/01.09.2020

9

ADEVĂRULUI 26B

Racord canal menajer

PVC

3,047.80

125

4

752/08.05.2020

410913/21.20.2020

5016/25.11.2020

1/20.10.2020

10

VIRGIL MAXIM 9

Racord canal menajer

PVC

1,064.61

110

4

969/15.05.2019

248171/30.04.2020

1844/04.12.2020

1/29.04.2020

11

EUGEN LOVINESCU 15

Racord canal menajer

PVC

1,064.61

110

4

968/15.05.2019

248165/30.04.2020

1842/04.12.2020

2/29.04.2020

12

AP ATEULUI 32L1

Racord canal menajer

PVC

1,600.00

160

7

767/12.05.2020

369965/10.09.2020

1887'14.12.2020

1.09.09.2020

13

CUCULUI 35

Rețea canal menajer

PVC

1,650.00

250

50

2663/25.11.2019

32948L'30.07.2020

1327/28.10.2020

1/29.07.2020

14

CUCULUI 35

Racord canal menajer

PVC

685.00

160

5

2663/25.11.2020

329481/30.07.2021

1327/28.10.2020

1/29.07.2020

15

CUCULUI 48

Racord canal menajer

PVC

685.00

160

5

2663/25.11.2021

329481/30.07.2022

967/24.09.2020

1/29.07.2020

16

CUCULUI 50

Racord canal menajer

PVC

685.00

160

5

2663/25.11.2021

329481/30.07.2022

2451/02.09.2020

1/29.07.2020

TOTAL

25,678.02

Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canali i, executate de către persoane fizice sau juridice dr jrse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea. LUNA DECEMBRIE 2020

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

VICTOR PAPILL4N 54

Racord canal pluvial

PVC

1,380.00

160

6

2473/07.11.2019

222126/18.03.2020

1758 16.11.2020

01/17.03.2020

2

EMILE ZOLA 20

Racord canal pluvial

PVC

2.150.00

110

6

1980/16.09.2019

395543 07.10.2020

961/18.11.2020

01.06.10.2020

3

VIRGIL MAXIM 9

Racord canal pluvial

PVC

1,231.69

160

6

969/15.05.2019

248171/30.04.2020

1844/04.12.2020

1/29.04.2020

4

EUGEN LOVINESCU 15

Racord canal pluvial

PVC

1,231.69

160

6

968.15.05.2019

248165/30.04.2020

1842/04.12.2020

2/29.04.2020

TOTAL

5,993.38

TOTAL (BA+RC+RP)

65,193.86

iutocmit

mg. Pop tji