Hotărârea nr. 25/2021

privind retragerea din concesiunea societatății Termoficare Oradea SA a unor active fixe prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind retragerea din concesiunea societatății Termoficare Oradea SA a unor active fixe prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 6691 din 13.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 6693 din 13.01.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA a activelor fixe prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,

Ținând cont de prevederile:

 • adresei nr. 13.386/07.10.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 396.476/07.10.2020

 • adresei nr. 17.749 din 16.12.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 469.505 din 18.12.2020,

 • art. 31 al contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit. a), alin. (7) lit. n) și art.139, alin (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă retragerera din concesiunea societății Termoficare Oradea SA activele fixe prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Tehnică

 • Direcția Juridică

 • Societatea Termoficare Oradea SA

 • A.D.I. Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 25

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. de inventar

Denumire activ

Cod de clasificai?

Data darii in folosința

DNU (luni)

Valoare (lei)

14507

PT 834

Seleusului/Gradinarilor

1.1.1.

01.07.1988

600

105,676.82

11930

PT 850 Autobaza/Str. Aleea Salca

1.1.1.

01.02.1969

600

58.324.61

012138

Teren str. Ateii erelor-Punct Termic nr 850

S 188 mp

01

01.12.2017

-

9,707.38

Valoare totala:

173,708.81


TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borșului nr.23, Județul Bihor, ______________410605__ CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro


ROMÂNIA

MUNICIPIUL
PRIMAR


Hf? IHTIURB•RîilĂRIA MUNICIPIULUI ORADEADirecția Economică

_-Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune


în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013, Termoficare Oradea SA a primit în administrare active fixe, printre care și punctele termice la care facem referire mai jos, așa cum sunt descrise în anexa nr. 1 la contract (Inventarul bunurilor mobile și imobile proprietate publică privată), astfel:

Nr. inventar

Denumire activ

Cod de clasificare

Data dării în folosință

DNU

-luni-

Valoare - lei-

11817

PT.833    SELEUSULUI-RAZBOIENI

/STR.RAZBO1EN1

1.1.1.

01.12.1972

600

73.156,35

14507

PT 834 SELEUSULUI - GRAD.

/STR.SELEUS-GRADINARILOR

1.1.1.

01.07.1988

600

98.178,00

14512

PT 832 SELEUS - RĂZBOI ENI /STR.SELEUS-RAZBOIEN1

1.1.1.

01.11.1988

600

308.910,49

14930

*PT 841 GRĂDINARILOR #DF

/STR.SELEUS-RAZBOIEN1

1.1.1.

01.11.1974

600

13.264,07

în urma inventarierii pe anul 2019, s-a constatat faptul că în zona străzilor Sclcușului-Războicni-Grădinarilor se află doar punctele termice 832, 833 și 841 și că numerele de inventar și valorile de inventar ale punctelor termice 832 și 833 au fost inversate între ele (vezi adresa Termoficare Oradea nr. 11857/08.09.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 369926/09.09.2020). în anul 2018, la PT 833 au fost efectuate lucrări de reparații capitale la acoperiș, valoare care a fost înregistrată eronat la PT 832.

Conform Raportului de inspecție fiscală nr. 460571/10.12.2019 încheiat de către inspectorii fiscali din cadrul Direcției economice, Serviciul Impunere Persoane Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, clădirea PI’ 834, cu numărul de inventar 14507 declarat pe str. Seleușului/Grădinarilor era situat de fapt pe str. Thurzo Sandor, fiind demolat/desființat.

După verificarea acestor date, în urma strângerii de noi informații, am constatat faptul că activul PT 834 a fost descris eronat în Contractul de delegare ca fiind amplasat pe str. Seleușului, el fiind situat de fapt, pe fosta str. Atelierelor (actualmente str.Thurzo Sandor) în curtea societății Electromontaj.

Conform Procesului-verbal încheiat în data de 04.06.2014, contorul de energie termică montat la PT 834 a fost demontat, fiind desființată bucla de măsură, iar instalațiile interioare au fost scoase din funcțiune și casate în anul 2015, conform procesului verbal nr. 14314/16.10.2015, ceea ce atestă faptul că PI 834 nu mai este utilizat de Termoficare Oradea SA din anul 2014.

Datorită faptului că PT 834 a funcționat în curtea societății Electromontaj, pe un amplasament unde actualmente se construiește Biserica Baptistă Speranța Oradea, Termoficare Oradea SA nu poate face dovada demolării clădirii punctului termic 834.

DEZVOtrĂra DLWASILA, CSftlJn PenTHU VIITOH

TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borșului nr.23, Județul Bihor, 410605

CUI 31952932, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro

Fața de cele expuse anterior, vă solicităm să efectuați demersurile necesare pentru corelarea numerelor de inventar si valorii reale pentru PT 832 și PT 833 (anexa 1), respectiv retragerea din administrare a PT 834 — dezafectat/demolat situat în fosta incintă a societății Electromontaj- în prezent amplasamentul unde se construiește lăcașul de cult menționat mai sus.

Anexăm în copie xerox următoarele documente:

 • I. Tabel situație PT 832, 833, 834, 841 vechi/nou (anexa I)

 • 2. Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013 (Inventarul bunurilor mobile și imobile proprietate publică privată)

 • 3. Raport de inspecție fiscală nr. 460571 /10.12.2019 - copie extras pag. 1,4, 5/8

 • 4. Proces-verbal/04.06.2014 -desființat buclă măsură PT 834

 • 5. Proces verbal nr. 14314/16.10.2015 - scoatere din funcțiune instalații PT 834 Electromontaj

 • 6. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare și extindere rețea termică primară pe str. Thurzo Sandor” (cu referire la l'ostul PT 834)

 • 7. Schița amplasament puncte termice zona str. Scușului-Războieni-Grădinarilor

 • 8. Schița amplasament fostul PT 834 str. Thurzo Sandor


Director financiar cc. HAȘ NADIA-RAMONA

anexa 1

VECHI

NOU

Număr inventar

Denumire

PT

Valoare de inventar

Număr inventar

Denumire

PT

Valoare de inventar

Observatii

14512

PT 832 SELEUS-RAZBOIENI /STR.SELEUS-RAZBOIENI

832

332,505.02

14512

PT 833 SELEUSULUI-

RAZBOIE/STR.RAZBOIENI

833

332,505.02

valoarea inițiala a PT 832, de fapt corect PT 833

45,301.00

valoarea reparațiilor la acoperiș PT 833 inreg.la denumirea veche PT 833, adica nr. de inv. 11817

14507

PT 834 SELEUSULUI-GRAD. /STR.SELEUS-GRADIN ARILOR

834

105,676.82

14507

PT834

834

0

se va retrage din administrare, fiind dezafectat/demolat

11817

PT 833 SELEUSULUI-

RAZBOIE/STR.RAZBOIENI

833

78,744.02

45,301.00

11817

PT 832 SELEUS-RAZBOIENI/STR.SELEUS-RAZBOIENI

832

78,744.02

14930

PT 841 GRĂDINARILOR

#DF/STR.SELEUS-RAZBOIENI

841

14,277.17

14930

PT 841 GRĂDINARILOR #DF/STR. SELEUS-RAZBOIENI

841

14,277.17

TOTAL

576,504.03

TOTAL

470,827.21

ANEXA 1

INVENTARUL BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ

Nr Inventar

Denumire activ

Cod de clasificare

Data darii in folosința

DNU-luni-

Valoare-lei-

gestiune

005431

PT aferent bl. cămin nefamilisti str. Moreni nr. 2

1.1.1.

30.11.2012

600

75.973,29

2180

10421

CRAIOVEI 5 -SED1U/STR.J.CALVIN 5

1.6.1.

01.12.1935

600

9 881,82

2210

11476

PT 100 ALUMINEI 4 USTR. ALUMINEI

1.1.1.

01.12.1964

600

34.506,31

2180

11583

PT 103 ALEEA POSADA.STR B-DUL DACIA

1.1.1.

01.12.1966

600

191.929,29

2180

11596

PT 101 ALUMINEI 47 #DF/STR. ALUMINEI

1.1.1.

01.12.1965

600

70.891.45

2180

11597

PT 104 TRANSILVANIEI/STR.B-DUL DACIA

1.1.1.

01.12.1965

600

139.380,49

2180

11647

PT.820 D.CANTEMIR 4DF/STR.D.CANTEMIR

1.1.1.

01.04.1968

600

184.368,15

2190

11678

PT 105 SULFINEI-CALUGA#04/STR.CALUGARENT-SULFINEI

1.1.1.

01.08.1968

600

253.652,28

2180

11703

PT 507 SPL. CRISANEI «DF.'STR.SPLAIUL CR1SANEI

1.1.1.

01.03.1970

600

24.625,27

2190

11715

PT 123 SOVATA/STR.PODULUI-POSADA

l.l.l

01.06.1970

600

61.056,22

2180

11731

PT 102 ALUMINEI BL M1-M6/STR.ALUMINE1M BL.M1-M6

1.1.1.

01.08.1970

600

89.965,00

2180

11732

PT 601 MENUMORUT-LIC.3/STR.CALUGARENI

1.1.1.

01.08.1970

600

110.037,54

2180

11770

PT 106 SI-SI 3 1ZA/STR.IZA

1.1.1.

01.06.1971

600

186.416,54

2180

11775

PT 863 COREEASTR.SELEUS

I.l 1.

01.09.1971

600

60.868,34

2190

11781

’PT 108 AM 4-6 BD.DACIA'STR.B-DUL DACIA BL,AM 4-6

l.l.l.

01.10.1971

600

10.555,82

2180

11806

PT 606 SPLAIUL CRIȘANEl'STR. VAPORULUI

1.1.1.

01.05.1972

600

68.981,68

2190

11817

PT.833 SELEUSULUI-RAZBOIE/STR.RAZBOIENI

1.1.1.

01.12.1972

600

73.156,35

2190

11825

PT 110 ITALLANA/STR. ITALIANA

l.l.l.

01.05.1973

600

72.011,87

2180

11826

PT 109 C1-C4 SOVATA/STR.SOVATA

l.l.l.

01.05.1973

600

43.178.71

2180

11831

PT 111 B.SHAW/STR.BERNAD SHAW

1.1.1.

01.06.1973

600

93.374.39

2180

11832

PT 112 SHAW-TRANS1LVANIE/STR.TRANSILVANIEI-B.SHAW

1.1.1.

01.06 1973

600

103.554,43

2180

11842

PT 826 VAPORULUUSTR.GR.URECHE-VAPORULU1

1.1.1.

01.12.1973

600

196.406,42

2190

11930

PT 850 AUTOBAZASTR.ALEEA SALCA

1.1.1.

01.02,1969

600

54.185,90

2190

12105

PT 404 MAGHERU 44,'STR.MAGHERU

l.l.l.

01,12.1975

600

34 127,10

2180

12113

PT 218 OVIDIU/STR.OVID1U

1.1.1.

01.12.1975

600

81.938,73

2180

12115

PT 840 NUFARULUI-FORAJUL/STR.NUFARULUI

1.1.1.

01.12.1975

600

134.449,71

2190

12116

PT 844 STR ALEEA ONISIFOR GHIBU nr. 24A

1.1.1.

01.12.1975

600

81.851.67

2190

1.2155

PT 116 PROLETARILOR'STR.STEFAN CEL MARE

1.1,1.

01.12.1981

600

207.053,87

2180

12356

PT 516 ANT0NESCU5ȚR.M.LANT0NESCU

1.1.1.

01.12.1976

600

87.305,99

2190

12357

PT 121 Q8-Q9 G.GALILEI/STR.OSTAȘILOR

l.l.l.

01.12.1976

600

166.476,89

2180

12358

PT913IBSEN #04’STR.H.TBSEN

1.1.1.

01.12.1976

600

80.744,98

2190

12560

PT 113 TRANSILVAN-PASCAL/STR. TRANSILVANIEI

1.1.1.

01.12.1978

600

27.333,53

2180

12561

PT 510 CAZABAN/SȚR.CAZABAN

1.1.1.

01.12.1978

600

61.299,10

2190

12562

PT 511 ONESTILOR'STR.ONESTILOR

11.1.

01.12.1978

600

) 10.829.17

2190

12563

PT 512 str. Lapusului

l.l.l.

01.10.1977

720

10.506,35

2190

12564

PT 513-str. Cazaban

1.1.1.

01.12.1978

720

23.546,44

2190

12565

PT 514- str. Salcâmilor

1.1.1.

01.12.1978

720

13.282,08

2190

12566

PT 839 PENES CURCANUL'STR.PENES CURCANUL

1.1.1.

01.12.1977

600

118 744,31

2190

12567

PT 845 STR. C. NOICA

l.l.l.

01.12,1977

600

81.243,34

2190

12568

PT 849 NOJORIDULUI/STR.NOJORIDULUI

1.1.1.

01 10.1977

600

72.538,86

2190

। -.«o       ipt «a? GR l IRECHE/STR GR.URECHE

1.1.1.

01.12.1978

600

75.469,37

2190

cu in mn

103.689.62

2180

12571

PT 411 PC.TRALAN 9'STR.P-CUL TRAU,,

1.1.1.

01.03.1978

600

47.252,56

2180

13156

PT 117 FLAMARION7STR.FLAMARION

1.1.1.

01.09 1981

600

262.643,17

2180

13157

PT 127 PROGRESULUl'STR PROGRESULUI

1.1.1.

01.12.1981

600

592.069,56

2180

13158

PT 883 bumbaculuvstr.bumbacului

1.1.1.

01.09,1981

600

224.046,97

2190

13366

POST TRANSF.LINIST11/STR.L1NISTE1      .-M

1.1.1.

01.03,1983

600

55 578.98

2180

13632

PT 878 IALOMITEVSTR.IALOMITEI

1.1.1.

01 12.1983

600

98.640,83

2190

13633

PT 911 STR. CALEA ARADULUI

1.1.1.

01.12.1983

600

166.448.25

2190

13634

PT 910 PAD1SULUI/STR.CALEA ARADULUI

1.1.1.

01.12.1983

600

103.187,83

2190

13640

PT 126 G.CALINESCU/STR.B-DUL DACIA

1.1.1.

01.12.1983

600

71.398.96

2180

13641

PT810CANTEM1R-CICERO/STR,D.CANTEMIR-CICERO

11.1.

01.12.1983

600

93.125,78

2190

13649

PT 115 LOCOMOTIVEI #DF/STR.LOCOMOTIVEI

1.1.1.

01.12.1983

600

148.416,07

2180

13650

PT 118 CEFERISTILOR'STR. 16 FEBRUARIE

1.1.1.

01.12.1983

600

159.966,29

2180

13673

PT 871 NUFĂRULUI II/STR.NUFARULU1

1.1.1.

01,12.1983

600

72.538,86

2190

13674

PT 875 L.DE VINCF'STR.LEONARDO DE VINCI

1.1,1.

01 12,1983

600

72.317,75

2180

13675

PT 136 SOVATA'STR.SOVATA

1.1.1.

01.12.1983

600

41.976,95

2180

13768

PT 407 MAGHERU   #DF/STR.MAGHERU

1.1.1.

01.12.1984

600

109.809,56

2180

13769

PT 887 C.CIVIC SDF/STR.P-TA INDEPENDENTEl(CIVIC)

1.1.1.

01.12.1984

600

117.840,41

2190

13776

PT 611 NEGRUZI/STR.C.NEGRUZI

1.1.1.

01.12.1983

600

98.820,70

2180

13786

PT 119 SPART ACUS-LINISTE/STR. SPARTACUȘ

1.1.1.

01.12.1984

600

131.789,58

2180

13787

♦PT 308 COMSA-FELEACULU1/STR.PASTEUR

1.1.1.

01.12.1964

600

4.874,65

2180

13915

PT 872 TRACTORISTILOR/STR.TRACTORISTILOR

1.1.1.

01.12.1985

600

219.518,31

2190

13923

♦STAT1E TERM. C ARADULUI/STR.CALEA ARADULUI

1.1.1,

01.04.1985

600

18.071,13

2190

14059

PT 612 ODOBESCU/STR.ODOBESCU

1.1.1.

01.06.1986

600

91.421.09

2180

14061

PT 610 SOVATA/STR.SOVATA

1.1.1.

01.10,1986

600

122.131,93

2180

14435

PT 114 PROLETARILOR L'STR. ȘTEFAN CEL MARE

1.1.1.

01.05.1988

600

284.565,90

2180

14436

POST TRANSF-COMSA'STR.PASTEUR

1.1.1.

01.07,1988

600

170.464,82

2180

14507

PT 834 SELEUSULUI-GRAD./STR.SELEUS-GRADINAR1LOR

1.1,1,

01 07.1988

600

98.178,00

2190

14511

PT 521 T.VLADIM.-DECEBAL’STR.T.VLADIMIRESCU-DECEBAL

1.1.1.

01,10.1988

600

361.868,28

2190

14512

PT 832 SELEUS-RAZBOIENI/STR.SELEUS-RAZBOIENI

1.1.1.

01.11.1988

600

308.910,49

2190

14513

PT 836 DRAGOS-VODA'STR.DRAGOS-VODA

1.1,1,

01.10.1988

600

479.391,34

2190

14527

PT 120 PROLET.-T.SPERANT/STR.STEFAN CEL MARE

1.1.1.

01.11.1988

600

247.913,83

2180

14580

PT 868 NOTARA/STR.C-TIN NOTTARA

1.1.1.

01.01.1989

600

145.962,14

2190

14615

PT 831 D.CANTEMIR/STR D.CANTEMIR

1.1.1.

01.03.1989

600

162.197,98

2190

14659

PT 613 6 MARTIE/STR.B-DUL DACLA

1.1.1.

01.03.1989

600

253.293,70

2180

14878

PT 316 PASTEUR-BRANULUl'STR.PASTEUR-BRANULUI

1.1,1

01.09.1990

600

149.649,91

2180

14879

PT 890 RAZBOIEN1UZI 4DF/STR.RAZBOIEN1

1.1.1.

01.12.1990

600

113.114,70

2190

14881

PT 718 J.CALV1N/STR.P-TA INDEPENDENTEI(CIVIC)

1.1.1.

01.02.1991

600

77.449,02

2190

14898

‘PT 523 ANTONESCU-ISPIRES/STR M.ANTONESCU

1.1,1.

01.06.1992

600

12.598,46

2190

14925?

PT.208 TRANSBIHOR-/EGALITATII-BERZEI

l.l.l.

01.06.1970

600

25.668,94

2180

14926

PT 125 TUSNADULUI/STR.TUSNADULU1

1.1.1.

01.11.1974

600

41.705,43

2180

14927

PT 202 P-TA CREANC-A/STR.P-TA CREANGA

1.1.1

01.11.1976

600

36.491,68

2180

14928

*POST TRAFO 202 P-TA CREA/STR.P-TA CREANGA     X

1.1.1.

01.11.1976

600

20.353,23

2180

14929

♦PT 842 BORSECULUI #DF/STR.RAZBOIENI

1.11.

01.11.1974

600

4.662,71

2190

14930

*PT 841 GRĂDINARILOR «DF/STR.SELEUS-RAZBOIENI

1.1,1.

01.11.1974

600

13.264,07

2190

14931

PT 124 OSTAȘILOR -/STR.PASCAL-BARSEI

1.1.1.1.

01.07.1974

480

618.514,08

2180

14932

PT 128 ZIMBRULUI -/STR.ZIMBRULUI

1.1 1.1.

01.07.1989

480

1.609.699,69

2180

14933

PT 405 DELAVRANCEA-'STR.B.ST.DELAVRANCEA

1.1.1.1.

01.07.1974

480

501.595.89

2180

14934

PT 509 P-TA DEVEI -'STR.P-TA DEVEI

1.1.1.1.

01.07.1986

480

1.146.960,05

2190

14935

PT 522 XENOPOL -/STR.XENOPOL

1.1.1.1.

01.07.1989

480

1.663.521,29

2190

F7

dt cA/i ncrroAi         nprcnAi <

1.1.1 1.

01.07.1970

480

688.511,70

2190

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


Serv, și Comp. Inspecție Fiscală Persoane Juridice

Cod operator 15657

Nr. 460571/10.12.2019


RAPORT DE INSPECȚIE FISCALA

încheiat azi, 10.12.2019

CAPITOLUL I

DATE DESPRE INSPECȚIA FISCALĂ

Subsemnații, loan Guler și Marius Marian având funcția de consilieri în cadrul Direcției Economice, Serviciul Inspecție Fiscală din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, titlul VI, capitolul I, art. 114, ordinului de deplasare nr. 6/2019, și a legitimațiilor de inspecție fiscală nr. 2, respectiv 5, am procedat la verificarea prin sondaj a bazelor de impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de plată ia bugetul local de către SC TERMOFICARE ORADEA SA.

Contribuabilul a fost înștiințat de începerea inspecției fiscale prin Avizul de inspecție fiscală înregistrat sub nr. 227027/10.06.2019.

Controlul s-a desfășurat, în perioada 17.07.2019 - 21.11.2019, ia sediul societății.

Inspecția fiscală a fost înregistrată în Registrul Unic de Control la poziția__

Obligațiile supuse verificării pe perioada 2016 - 2019 au fost: impozit clădiri, impozit teren, taxă auto, taxă firmă, taxă autorizare de construire, alte taxe locale.

CAPITOLUL I!

DATE DESPRE CONTRIBUABIL

SC TERMOFICARE ORADEA SA, are sediul în Municipiul Oradea, str. Borșului, nr. 23, are CUI 31952982, este înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/1095/2013.

Pentru taxa pe clădiri datorată suplimentar (partea I pct.1-5), în valoare totală de 93.520 lei, societatea datorează majorări de întârzâiere calculate până la data de 19.04.2019 (data plată în plus) suma de 11.751 tei (anexa 2).

Totodată așa cum rezultă din cele menționate în partea II, pct. 1-3, pentru construcțiile menționate la capitolul respectiv, societatea are declarat în plus suma 221.742 lei debit, respectiv 17.465 tei (anexa 4) majorări de întârzâiere.

în urma a celor mai sus constate, rezultă faptul că societatea are declarat în plus în contul taxei pe clădiri suma de 133.936 lei (128.222 lei debit + 5.714 lei majorări).

 • B. Impozit teren

Baza legala a impozitului: Legea 227/2015 Codul fiscal actualizat, HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, HCL 10/2013, HCL 952/2013, HCL 904/2014, HCL 712/2015, HCL 883/2016, HCL 978/2017, HCL 361/2018.

Perioada verificată: 2014 - 2019

Din verificarea documentelor de evidență fiscală si contabilă puse ia dispoziția organului de control rezultă următoarele:

Suprafața de teren deținută de societate, pe str. Borșului nr. 23, confom extraselor CF așa cum rezultă din pianul de amplasament întocmit la 19.11.2008, pentru cadastralul nr. 159/30 este de:

Nr.

ADRESA

CF

CAD.

FORMA DE DEȚINERE

Obs.

1

Borșului

51827

161827

4.481

Privat

HGL819/2017

2

161828

20267

. «w&bVWW .

Privat

HCtlW»8

3

710

Folosință

HCL 199/2018

4

178538

20268

34.270

Privat

5

/8535

20269

14.106

Privat

6

168394

168394

12.546

Privat

7

162891

162891

108,776

Privat

HCL 199/2018

8

4.153

Folosință

HCL 199/2018

9

162892

162892

15.943

Privat

HCL819/2017

10

162893

162893

45.153

Folosință

11

20272

7.621

Folosință

HCL 199/2018

12

7.300

Privat

HCL1902018

282.015

Potrivit schițelor topografice puse la dispoziția organului fiscal pe perioada controlului, datate în anii 90, înaintea divizării societății RAGCL (Apa Canal, Termoelectrica, etc.) și cele constatate la fața locului de către inspectorii fiscali, rezultă faptul că există discrepanțe mari între suprafețele reale și cele evidențiate în schițele respective.

Ținând cont de cele constatate atât la capitolul impozit clădiri cât și cele de la capitolul Impozit teren, inspectorii fiscali au dispus ducerea la îndeplinire de către societate până la data de 31.03.2020, a următoarelor măsuri:

 • - Identificarea valorilor aferente construcțiilor impozabile (PT) deținute în folosință de la diverse instituții, și declararea acestora în vederea impozitării/taxării (anexa: 1.3.).

 • * Depunerea documentelor justificative care au stat la baza demolării/desființării și declararea acestora în vederea radierii din evidența fiscală pe plătitor a societății, pentru următoarele construcții:

o Clădire PT 834, nr. inventar 14507, declarat: Seleușului/Grădinariior (str.

Thurzo Sandor, nr. 19)

o Două construcții situate pe str. Borșului, nr. 23, identificate cu nr. de inventar 10140 respectiv 20019

 • - Să procedeze Ia efectuarea de măsurători topografice pentru identificarea suprafețelor exacte de teren deținute în folosință aferente punctelor termice din Mun. Oradea.

Potrivit evidențelor contabile și a documentelor puse la dispoziție pe perioada controlului, societatea nu mai deține alte bunuri impozabile nededarate.

CAPITOLUL IV

DISCUȚIA FINALĂ CU CONTRIBUABILUL

Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului

Discuția finală cu contribuabilul a avut loc în data de 22.11.2019, punctul de vedere al societății menționat în scris a fost transmis prin intermediul poștei electronice în data de 03.12.2019 la ora 1247, având următorul cuprins:

 • a referitor la punctul 1

Activul cu denumirea "Construcție gospodărire CLU”- centrala nouă- șos. Borșului nr. 23, identificat cu nr de inventar 009986 a fost realizat in cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”. Contractul pe baza căruia s-a realizat investiția a fost un contract tip Fidic galben, respectiv proiectare+executie.

Având în vedere valorile mari atribuite clădirilor rezultate în urma finalizării investițiilor menționate anterior precum și tipul de contract încheiat apreciem faptul că defalcarea investiției (din punct de vedere valoric) in active corporale, in vederea luării acestora in evidentele contabile si de gestiune ale Municipiului Oradea, nu s-a realizat corect.

în acest caz nr. de inventar 009986 a fost atribuit întregului obiect de investiție „Construcție gospodărie CLU" care cuprinde pe lângă clădirea pompelor CLU, pe care s-a regăsit înscris nr. de inventar (singura clădire din acest obiect de investiție care este situata deasupra solului și se încadrează în definiția din codul fiscal), și alte construcții care au alt rol decât cel prevăzut în codul fiscal (cel de „adăpostim") cum sunt: fundațiile rezervoarelor de CLU (2 x 500 mc), fundații ale echipamentelor si instalațiilor, estacade de conducte, platforme si ziduri de protecție pentru prevenirea scurgerilor accidentale de CLU etc.

Astfel, considerăm oportună realizarea unei expertize/evaluări în vederea delimitării din valoarea totală a investiției a valorii stricte a fiecărei clădiri, în sensul definiției dată de art. 453 Ut. b) din Codul fiscal: ” clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalati, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite".

ww oradea rc

TERMOHCARE ORADEA S.A.

APROBATNR. 14314/16.10.2015.

PROCES VERBAL

încheiat azi 16.10.2015, cu ocazia finalizării scoaterii din funcțiune si casarii mijloacelor fixe, conform Deciziei Nr. 91/27.08.2015, propunerile din Hotararea Consiliului Local nr. 74/17.02.2014 si 68/29.01.2015., de către comisia formala din :

L ing. Cabai Minai, Director Tehnic - președinte;

 • 2. Rus Adrian

 • 3. ing. Crisan loan

 • 4. ing. Bonta Traian

 • 5. ing. Butuc Paul

 • 6. tehn. Repko Paul - Carol

 • 7. Bara Dorn - Teodor

 • - secretar;

 • - membru;

 • - membru;

 • - membru;

 • - membru.

 • - reprezentant al Municipiului Oradea in comisiile dc casare a bunurilor aflate in proprietatea Municipiului Oradea.

Propunerile inaintate de comisia de inventariere prin HOL nr. 74/17.02.2014 si 68/29.01.2015: La finalizarea scoaterii din funcțiune în vederea casarii a mijloacelor lixe, au fost întocmite Procese verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe in care sunt cuprinse deseurile rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, in vederea valorificării ca materiale nerecuperabile.

Au fost identificate următoarele poziții din lista mijloacelor fixe propuse pentru casare, acestea fiind amplasate in spatii greu accesibile, la care sunt necesare lucrări complexe suplimentare, motiv pentru care nu au putut fi transportate la magazie in vederea valorificării materialelor recuperate.

Aceste mijloace fixe sunt:

 • I. Nr. înv. 24856 - VAS EXPANS. 300L-PT.410/STR. PC.TRAIAN:

 • 2. Nr. înv. 24857 * VAS EXPANS. 300L-PT.410/STR. PC.TRAIAN;

 • 3. Nr. înv. 24860 - REZERVOR ACUMULARE-PT.410/STR. PC.TRAIAN .

 • 4. Nr. înv. 30443 - INSTALAȚIE PT. 314 MAG.CRISUL /PT 314 REPUBLICII;

 • 5. Nr. înv. 30564 - TRASF. DE PUTERE - COMSA/ PT 308 E. TEODOROIU;

 • 6. Nr. înv. 30565 - TRASF. DE PUTERE - COMSA/ PT 308 E. TEODOROIU:

 • 7. Nr. Înv. 24823 REZER. ACUMULARE-PI .818/STR. M.AVERESCU;

 • 8. Nr. InvQoțgt) !NS1\Pf834 SELEUS-GRADINA/PT 834 ELECTROMONTAJ;

 • 9. Nr. înv. 30402A- INSTALAȚIE PT834 ELECTROMONTAJ/PT•'83TELECTROMONTAJ:

 • 10. Nr. înv. 24844 - REZERVOR ACUMUL,-PT.507/STR. ONEȘTILOR C.9;

 • 11. Nr. inv. 24869 - REZER. ACUMULARE-PT.607/STR. SPLAIUL CRISANEI C.4:

 • 12. Nr. înv. 23336 - RAC/TERMIC I. MECANICA/STR. UZINELOR;

 • 13. Nr. înv. 23389 - RAC. TERMIC OF. POȘTAL Z. VEST.

Comisia propune ca aceste 13 (treisprezece) poziții din listele de inventar propuse pentru casare sa fie scoase din funcțiune tara valorificare deșeuri.

De asemenea, sunt mijloace fixe care au fost propuse pentru scoatere din funcțiune si casare, care vor fi colectate de către ”Bene International” prin Programul DEEE (Debarasare si colectare deșeuri Electrice, Electronice si Electrocasnice).

Acestea sunt:

 • 1. Nr. înv. 393470 - SISTEM CALCUL P.4 HDD- 40GB;

 • 2. Nr. înv. 393480 - SISTEM CALCUL P.4 HDD- 40GB;

 • 3. Nr. înv. 420115 - SISTEM ALPIS DIGITAL W.

 • 4. Nr. Înv. 397260 - IMPRIMANTA IIP B1J 2800 DTA 3+.


1. ing. Cabai Mihai, Director Tehni


3. ing. Crisan loan6. tehn. Repko Paul - Carol


ivmjunvaic ViauVd


PROCES - VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE

DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE


Număr document , A-__„ ___

Data

Predător

Ziua

Luna

Anul^.

ci

1—

ic

/o

r

 • I. CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE COMISIEI

Comisia numită prin Decizia nr. 91/27.08.2015, în baza Listei de propuneri din PV 249/14.01.2015 și PV 17206/12.12.2014, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 74/17.02.2014 și 68/29.01.2015, a procedat la scoaterea efectivă din inventarul unității prin casare-vânzare-recuperare a mijloacelor fixe din dotarea Zona 3 (conform tabelului de la punctul U), potrivit legii nr. 15/24.03.1994 și a H.G. nr. 909/24.12.2014.

 • II. MIJLOACELE. FIXE SCOASE DIN FUNCȚIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE

  Nr.

  crt.

  Denumirea

  Cod/Numar de inventar

  U.M.

  Cantitatea

  Preț unitar

  Valoarea

  Amortizarea până la scoaterea din funcțiune

  1

  SCHIMBĂTOR CALD.-HOREA 42/STR.HOREA 42

  9 24597 *

  buc

  1

  R.

  5086,00

  5086,00

  2

  SCHIMBĂTOR CALD.-HOREA

  42/STR.HOREA 42

  24598

  buc

  1

  3647,00a.

  - 3647,00

  3

  «REZER.

  ACUMULARE-PT8I8/STR.

  M.AVERESCU

  24873

  buc

  1

  2066,00‘

  2066,00

  4

  SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -19

  PL/P-TA CETA11I 7 PT.807- SERI A-6

  25307

  buc

  1

  3162,16 u

  3162,16

  5

  SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

  CU/STR.PT.878-SERIA 1785-ACM.I

  25446^

  buc

  1

  2845,74 *

  2845,74

  6

  SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

  CU/STR.PT.878-SER1A 1786-ACM.il

  25447

  buc

  1

  1993,92

  1993,92

  7

  SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

  -IN/STR.PT.834- SERIA 1760

  25459,-

  buc

  1

  3283,70,.

  3283,70

  8

  SCHIMBĂTOR CAI DURA-58 PLA/PT.821

  25525?'

  buc

  1

  3318,86

  3318,86

  9

  ÎNST.PTKM SELBUS-GRADINA/PT 834 ELECTROMONTAI

  30621

  buc

  1

  2607,01 *

  2607,01

  10

  ♦SCP V1CARB-V13 -PT.810/PT 810

  CICERO

  >31476

  buc

  1

  4688,00

  4688,00

  11

  SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

  PLAC1-62-S1GMA

  X-13-ACM-TR.Il/PT.820

  ’ 255930

  buc

  1

  3116,73

  V

  3116,73

  *■

  12

  INSTALAȚIE PT 834

  ELECTROMONTAJ/PT 834

  ELECTROMONTAJ

  -'30402A

  buc

  1

  2019,56 a

  2019,56

  13

  SCHLMB.CALDURA

  054/1999/S-IR.MOSCOVEI-ALAZA

  R PT.839-1N

  25017

  buc

  1

  11483,0^

  41483,00

 • III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE ȘI MATERIALE RE7jjlTATE

  Număr document

  Data

  Cod Predător

  Cod Primitor

  Ziua

  Luna

  Anul

  &

  2^£z

  03

  1

  03

  1

  03

  1

  Nr. cit

  Denumirea

  Cod

  U.M.

  Cantitatea

  Preț unitar

  Valoarea

  1

  Deseu fier nr. Inv. 24597

  kg

  OfliO.

  2

  Deseu inox nr. Inv. 24597

  kg

  24o.

  2)33',ob.

  3

  Deseu fier nr. Inv. 24598

  kg

  222

  Otto.

  214'20.

  4

  Deseu inox nr. Inv. 24598

  kg

  44

  2,3b.

  5

  Deseu fier nr. Inv. 24873

  kg

  ----

  6

  Deseu inox nr. Inv. 24873

  kg

  7

  Deseu fier nr. Inv. 25307

  kg

  29/

  0^0.

  M&iiO.

  8

  Deseu inox nr. Inv. 25307

  kg

  J2

  24(>.

  230,00-

  9

  Deseu fier nr. Inv. 25446

  kg

  224

  0,1/0.

  M4,OO.

  10

  Deseu inox nr. Inv. 25446

  kg

  49

  24o.

  M24°-

  11

  Deseu fier nr. Inv. 25447

  kg

  299

  O/l/O.

  2)4-24o.

  12

  Deseu inox nr. Inv. 25447

  kg

  &

  2,3b.

  433^00.

  13

  Deseu fier nr. Inv. 25459

  kg

  24

  0/4.

  C^/OO-

  14

  Deseu inox nr. Inv. 25459

  kg

  ar

  24.

  232,3o

  15

  Deseu fier nr. Inv. 25525

  kg

  ^0^

  0/4.

  AMo.

  16

  Deseu inox nr. Inv. 25525

  kg

  2149

  240.

  29140.

  17

  Deseu fier nr. Inv. 30621

  kg

  •.....—

  *

  18

  Deseu inox nr. Inv. 30621

  kg

  19

  Deseu fier nr. Inv. 31476

  kg

  0/4.

  394.

  20

  Deseu inox nr. Inv. 31476

  kg

  24

  2,3b.

  32, ^d.

  21

  Deseu fier nr. Inv. 255930

  kg

  224

  0,4.

  22,4.

  22

  Deseu inox nr. Inv. 255930

  kg

  240.

  Mo,OO.

  23

  Deseu fier nr. Inv. 30402A

  kg

  --------

  24

  Deseu inox nr. Inv. 30402A

  kg

  1 11

  25

  Deseu fier nr. Inv. 25017

  kg

  224

  o,4.

  90,00.

  26

  Deseu inox nr. Inv. 25017

  kg

  42

  24o.

  ^4,60.

  COMISIA

  Delegați la dezmembrare sau la declasare

  Primit în gestiune

  Nume și prenume

  Semnătura

  Nume și prenume

  Semnătura

  Nume și prenume

  Semnătura

  Ing. Cabai Mihai^

  Ing. Bonta Traian

  Bara Doru Teodor

  Rus Adrian

  Ing. Butuc Paul

  Ing. Crișan loan

  Repko Paul

  (h

  ■■

TlRMpWARE

v st Bsnțu eontrol inancisr preventiv

H Municipiu! Oradea Primar


DISPOZIȚIE

privind aprobarea propunerilor comisiilor de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Oradea pe anul 2014

Nr. înregistrare: 192

Data: 28.01.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr. 32308 din 28.01 .2015 prin care Direcția


Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, propune aprobarea propunerilor comisiilor de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Oradea pe anul 2014

Ținând cont de prevederile:

o art. 22 aiin.1 din OG nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice

o cap. Hi pct. 22 din HG 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legă nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat Un active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997

o cap. III, pct 1.2.8.1 din OG nr. 1917/2005 pentru aprobarea! Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicarea acestuia '

o Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind c mizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

o art. 63 alin. 1 lit. d), alin. 5 Irt. d) și art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

Fata de cele arătate mai sus,                                 j

PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA DISPUNE:

Art. 1 Scoaterea din folosință a activelor fixe corporale din domeniul public al Municipiului Oradea în valoare de 1.797.391,40 lei la următoarele focuri de folosință:

o " Termoficare Oradea SA"-1.668.740,75 tei (anexa nr.1)

o "Compania de Apă Oradea SA”-128.635,85 lei (anexa nr-2) o "Apararea Crvilă-PMO”-14,80 lei (anexa nr. 3)

Art 2 înaintarea către Consiliul Local al Municipiului Oradea a unui prefect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a mijloacelor fixe in yafoare de 1.797.391,40 pentru a putea fi scoase din folosința conform Ordonanței nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrata      tale.

jf

Art. 3 Scoaterea din folosință a activelor fixe corporale și necorporale aflate în domeniul privat al Municipiului Oradea în valoare de 424.420,82 lei la următoarele locuri de folosință:

o “Gospodăria Comunală”-19.763,45 lei (anexa nr.5) i

o “Primăria Oradea"- 402.231,89 lei (anexa nr.6) i o “Administrația Imobiliară Oradea’- 2.425,48 lei (anexa nr. 7)

Art. 4 Scoaterea din folosință a obiectelor de inventar în valoare de 21.749,68 lei (anexa nr. 8)

Art. 5 Concesionarea către operatorul societatea Termoficare Oradea SA a unor active fixe conform anexei nr.4 prin încheierea unui act adiționai la contracțul de concesiune nr. 1/196/2013

Art. 6 Retragerea activelor cu nr. de inventar 20382- Alei exterioare bloc C19 Dragos Vodă si nr. 20383- Canalizarea apelor bloc Dragos Vodă concesionate operatorului Eiectrocentrale Oradea SA prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nh 877/2006

Art. 7 După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe și a obiectelor de inventar, atât - municipiul Oradea cât și instituțiile pubiice/societățile comerciale în cauză își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile.

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează serviciile Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune și Contabilitate publică Situații Financiare din cadrul Direcției Economice, Direcția Monitorizare Cheltuieli de funcționare si Organizare Evenimente, Administrația Imobiliară Oradea, societatea Eiectrocentrale Oradea SA, societatea Termoficare Oradea SA și societatea Compania de Apa Oradea SA.

Art. 9 După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe și a obiectelor de inventar, atât Municipiul Oradea cât și instituțiile pubiice/societățile comerciale în cauză își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile.

Art. 11 Prezenta dispoziție se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului-Județul Bihor

 • - Serviciul Evidență patrimoniu. Delegări de Gestiune i

 • - Serviciul Contabilitate publică situații financiare

 • - Direcția Monitorizare Cheltuieli de funcționare si Organizare evenimente-Compartiment Gestionare Aplicatii Informatice

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - societatea Eiectrocentrale Oradea SA

 • - societatea Termoficare Oradea SA

 • - societatea Compania de Apa Oradea SA

  Primăria Municipiului Oradea Loc de folosința: Termoficara Domeniul publicLista cu activele propuse a fi scoase din folosința cu ocazia Inventarierii pe anul 2014

Nr. crt.

Nr. Inventar

Denumire activ

Data punerii in funcțiune

Data expirării duratei de folosință

Valoare- lei-

Motiv x        ........

1

24458V i/

Motopompa Honda / 3847783    t/ /

01.06.1999

01.06.2005

8.619,00

defect

2

24461 v’ <

Motopompa Honda / 3847735

01.06.1999

01.06.2005

8,619.00

i/ /■      defect

3

24802   1/

Generator de curent           \/ /

01.10.1999

01.10.2019

5.331,87

defect

4

24603 - ■/

Generator de curent            iz/

01.10.1999

01,10.2019

5.331,87

defect

5

Electrocompresor elektra                      /

01.11.1998

01,11.2006

3,882,00

z          defect

6

24597 > y

schimbător caldura-horea 42/str. Horea 42     /

01.09.1999

01.09.2007

5.086,00

/      defect

7

24598 '

schimbător caldura-horea 42/str. Horea 42

01.09.1999

01.09.2007

3.647,00

/       defect

8

24844 ✓

‘rezervor acumulare-pt.507/str. Oneștilor c.9 V /

01.11.2000

01.11.2020

2.071,27

/         defect

9 ’

24873 'Z

‘rezervor acumulare-pt.818/str. M. Averescu

/01.11.2000

01.11.2020

2.066,00

yz        defect

10

‘rezervor acumulare-pt.607/ștr. Splaiul Grteanei c.4

,01.11.2000

01.11.2020

1.714,00

>-/       defect

- .11.......

__ >

25086 Z

schimbător căldura -38 pl/pt704-seria 921/2000-tr.i y

așm..............................-— - - - ..........  —......-- ..........;

'Ol.02.2001......

---------------01.02.2009

J / .     defect

12

25307

/ ' ' ..................

schimbător căldura -19 pl/p-ta cetatli 7 pt.807- seria-6

/01.12.2001

01.02.2009

3.162,16

/         defect

13

/

25426

V

schimbător de căldura cu/str.pt9l0-seria 1702-acm-l

/ 31.12.2003

31.01.2011

4.203,81

/      defect

14

1

2542^^^

schimbător de căldura cu/str.pt910-seria 1702-acm-il

/

/ 31.12.2003

31,01.2011

2.668,03

/      defect

15

25446

schimbător de căldura cu/str.pt878-serla 1785-acmV

31.12.2003

31.01.2011

2.845,74

/       defect

___________________r J

16

/

25447     .

I

schimbător de căldură cu/str.pt.878-serla 1786-acm.i^

<31.12.2003

31.01.2011

1 993,92

defect

17

25455

schimbător de căldură -ln/str.pt704- seria 1755 a/

31.12.2003

31.01.2011

3.283,70

f     defect

18

25459 V

schimbător de căldură -In/str.pt834- sep^ 1760

31.12.2003

31.01.2011

3.283,70

defect

19

25525

schimbător cald ura-58 pla/pt821

31.12.2003

31.01.2011

3.318,86

defect

20

30621

Inst,pt834 seieus-gradina/pt 834 electromontaj

01.09.1988

01,09.2003

2.607,01

defect

21

31402 V/

schimbător de căldură vicarb-v28-pt.123/pt 123    /

Sovata                               /

01.01.1997

01.01.2009

15.213,00

defect

22

31431 W

*scp vicarb-v13-pt.509/pt 509 Sovata      \/ x

01.01.1997

01.01.2009

5.479,00

defect

23

31432

*scp vlcart>-v13-pt.521/pt 521 roșiorilor         /

01.01.1997

01.01.2009

6.112,00

defect

24

31433 /

*Scp viqarb-vl 3-pt521/pt 521 Rrosiorilor         z

02.01.1997

01.01.2009

5.479.00

defect

25

31461

scp vicarb-v28 -pt. 106/pt 106 Iza

01.04.1997

01.04.2009

10,895,00

defect

26

31476   /

*scp vicarb-v13 -pt.810/pt 810 cicero           /

01.05.1997

01.05.2009

4,688,00

defect

27

*scp vicarb-v 13 -pt 509/pt 509 p-ta Devei     / y

01.05.1997

01.05.2009

4.688,00

defect

28

31823

scp-pt.862/pt 862 G. Ureche                 /

01.02.1998

01.02.2010

5.427,29

defect

29

32901 c/

Schimbător de căldura pt 913               z

01.07.1998

01.07.2010

5.781.06

defect

30

255930^

schimbător căldură placi-62-/gma x-13-acm- /

tr,li/pt.82O                v                  /

01.02.2006

01.02.2014

3.116,73

defect

31

30402A

pt 834 electromontaj/pt 834 electromontaj       /

01.01.1977

01.01.1997

2.019,56

defect

32

30635A /

pompa honda ape curate se 50x\ștr.j,calvin 5 y

15.08.2006

15.08.2014

1,318,22

defect

33

30636A^

pompa hcndaape Bemimurdareselv-SOtWJ. Calvin

5                                     L Z

15.08.2006

15.08.2006

1.919,66

defect

34

393470'7/

sistem calcul p.4 hdd-40gb          V /    /

1507.2004

15.07.2007

3.096,56

defect

35

393480 V/

sistem calcul p.4 hdd- 40gb                  /

15.07.2004

15.07.2007

3.096,56

defect

36

420115O'

sistem aipis digital w                         <

15.06.2005

15.06.2008

3.493,00

defect

37

12560

pt113transilvan-pascal/str.Transllvaniei            t

12.01.1978

12.01.2029

27.333,53

Dezafectat deoarece se reabilitează cu fonduri

38

424940

echlp. mas. si contor, e. ten                 v /

01.12.1975

01.01.2006

105.814,00

defect

39

23336 7’/

rac/termlc Lmecanica/str. Uzinelor

01.10.1979

01.10.2004

20.756,00

defect

STUDIU DE FEZABILITATE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare și extindere rețea termică primara Thurzo Șandor

  • 1.2 Amplasament: str. Thurzo Șandor, Municipiul Oradea, județul Bihor

  • 1.3 Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local al Municipiul Oradea

  • 1.4 Beneficiarul investiției: Termoficare Oradea S.A.

  • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate: Termoficare Oradea S.A.

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Oradea a fost realizat începând cu anul 1960, dezvoltându-se de atunci etapizat, cu modificări ulterioare pe măsura apariției unor noi consumatori urbani în cea mai mare parte blocuri de locuințe, locuințe individuale (case), clădiri social-culturale cât și consumatori industriali.

Sistemul de transport are o configurație de tip arborescent, rețea bitubulară care cuprinde 6 magistrale principale, ramificații și racorduri de termoficare. Conductele sunt amplasate subteran în canale de beton și suprateran. Rețelele termice au diametre cuprinse între DN 50 și DN 900 mm și sunt compuse din conducte clasice si conducte preizolate.

In prezent pe partea dreaptă a str. Thurzo Șandor în sensul de mers spre centura orașului se găsește vechiul racord termic primar din conducte de oțel clasice DN 200 care alimenta in trecut punctul termic 834, în prezent dezafectat, care avea punct de racord din rețeau de transport existentă pe strada Atelierelor, montată suprateran pe estacade metalice, ce prezintă o stare foarte avansată de uzură a conductelor și a izolației termice respectiv a estacadelor metalice.

In anul 2020 s-a finalizat extinderea rețelei termice de transport din intersecția străzilor Atelierelor cu strada Thurzo Șandor, lucrarea „Extindere rețea termică primară pe strada Ceyrat și sala polivalenta-tancodrom, obiectul 1, racord comun al punctelor termice 850 respectiv $34.

In intersecția străzii Atelierelor cu strada Ceyrat respectiv Thurzo Șandor s-a construit și finalizat un cămin de racord CTP3, de unde se va realiza extinderea rețelei termice primare pe strada Thurzo Șandor din conducte de oțel preizolate DN 200/315 (0219,1x8), care se va monta îngropat în pământ pe un pat de nisip până la noii consumatori ce vor fi deserviți din noua rețea.

Noul traseu al rețelei termice primare va fi pe partea dreaptă a străzii Thurzo Șandor, prin spațiul verde în sensul de mers spre centura orașului, din conducte de oțel preizolate DN 200/315 montată în pământ până în capătul străzi unde se va face o traversare a carosabilului pe partea stângă a străzii de unde se va continua extinderea rețelei DN 200/315 prin spațiul verde până la intersecția străzilor Thurzo Șandor cu Rapsodiei, din acest punct extinderea rețelei până la noul consumator se va face prin conducte de oțel preizolate DN 50/125(060,3x3,6).

Pe partea dreaptă a străzii Thurzo Șandor in apropierea sensului giratoriu, pe sensul de mers spre centura orașului s-a demarat construirea unui imobil cu destinația de biserică (cu regim de înălțime P+1E), pe amplasamentul fostului punct termic 834. dezafectat, iar pe partea stângă a străzii Thurzo Șandor, intersecție cu strada Rapsodiei s-a demarat construirea unui bloc de locuințe colective compus din 30 de apartamente și spații comerciale la parter (cu regim de înălțime D+P+3E), ambele construcții sun în faza finală a proiectului din punct de vedere structural.

Necesitatea și oportunitatea promovării investiției

Având în vedere starea de uzura foarte avansată a rețelei termice primare care alimenta fostul racord termic 834 și a estacadelor de susținere a conductelor respectiv stânjenirca accesului la alte proprietăți private din zonă cu acces din strada Thurzo Șandor se impune modernizarea rețelei termice primare cu conducte din oțel preizolate montate în pământ pentru a asigura furnizarea cu energic termică pentru cele două obiective prezentate mai sus și a altor viitori consumatori din zonă de la care

BORDEROU

 • A. PIESE SCRISE;

Foaie de capăt

Borderou

Studiu de fezabilitate

Breviar de calcul

Deviz General

Anexe evaluare

Certificat de urbanism

Avize de coexistență

 • B. PIESE DESENATE:

 • 1/RT - Plan de încadrare în zonă

 • 2/RT - Plan de situație

 • 3/RT - Profil transversal

 • 4/RT - Profil longitudinal

FOAIE CU RESPONSABILITĂȚI

(LISTĂ DE SEMNĂTURI)

Director general:


Șef proiect:Proiectant rețele:Documentație economică:DEZVOLTARE OURAHtUA, GRIJA PEOTRU VIITOR

TERMOFICARE ORADEA S.A.

Oradea, Calea Borșului nr.23, Județul Bihor, 410210

CUI 31952982: J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511,0359-409512; Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareOradea.ro

Beneficiar:


Termoficare Oradea SA


Adresa:


Județul Bihor, Municipiul Oradea, Calea Borșului nr. 23


FOAIE DE CAPĂT

Proiect nr.:

Faze:
Amplasament:             [județul Bihor, Municipiul Oradea, str. Thurzo Șandor

Volum I:                    [Extindere rețea termică primară                                  |

Conținut volum:             Piese scrise și desenate


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


CARTE FUNCIARA NR. 162515 COPIE

Carte Funciară Nr. 162515 OradeaTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea jmp ilui

Nr. CF vechi:7264 NDF

*           Nr. cadastral vechi:8509


Adresa: Loc. Oradea,

Sandor, Nr. 19, lud. Bihor

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Qțbșervații / Referințe

Al

162515

Din acte: 10.254 Măsurată: 10.253

Teren împrejmuit;


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Al.l


162515-C1


Loc. Oradea


Jud. BihorObservații / Referințe

r. niveluri:4; S. construita la sol:271 mp; S. construita desfasurata:1084 mp; Birouri + Cămin de nefamiliști (P+3E), construită în 1980 .__________________________


A1.8


M9andor, NrB. Partea II. Proprietari și acte


ul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

28404/23/08/2

Act nr. Certificat &

Bl

Ai / B.12, B.13, B.14, B.15/B.16, B.

riiiaDUIurc,       .Gre? rnvi nlE 1M1 EIH Dura ■nxT'OJ'w/xtitsx, twudnuit ■priTT

u/i, coto inițiala i/x

4) SC fLSCfftOMONTAJ CLUJ SA

2} ^-ELdM^6€-TU4OMONTAF^     ___

(provewta-dfrreowversia CF 7264-NDF)

339! Adev

57/07/10/2005

ertnta nr. 130839/2005;

B2

/B.ll

Afcl; A1.2, A1.3. A1.4, A1.5, AH6, A1.7:-A1;8. Al.9. A1.10.

TrttatjWCTre;—drept de—rrturit'ic rA rE;—uoDuiiuir—prin* vuiistruire, t-ULcr actuala 0/1, cota inițiala 1/1

4> SC ELECTROMONTAJ SLUJ SA

2} SC ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA

36824 / 04/09/2006

Contract De Garanție Imobiliara nr. 1833/2006;

B3

/B.ll

fr-A4.7-AlA A4.9; A4.40rAl. 11

notează interdiia oe instratnarcr-grevure, incniriere; -aeriioiure, dezmembrare, in favoarea:

4> BRD GSG SĂ-SUC. CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 7264 NDF)

Radiata prin cererea nr.46050/T7.07.2012, act-nr.Declarație aut. 1706/11.07.2012

Pagina 1 din 7


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

CONSTITUTIV/03-12-2012 emis de SC ELM IMOBIUS SA; act administrativ nr. 15287/29-11-2012 emis de BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA; act administrativ nr. OP 302/07-02-2013 emis d&S’CTLM ELECTROMONTAJ CLUJ SA;);                                                           X?

B12

truuuuiuie, inept ue n\ui njc i mi ecu Litru ue eivizare, uoduiiuil pnn

uurtve rit ie, cota actuulu u/1, cota inițiata x/±

1/ CLI*!           SR

A^,l/e.25

B13

TTnuuururu, tircpt w rnurniE i wt ecu Litiu ul uivi^ure, uoDanun pnn

t^onventie, cu tu aciuata U/lr COtu inițiala- ±ț±

T) ELM4MGBIL1S-SA

Afc2/Br2S *

B14

rnwotinire7^irept~cre^Ttt7rniErr/^iT^trTltlti^^^nVtzaTC7“^OljcnTOl^p<^fT

convenție, cotei BCiuato o/i, cota inițiala x/i

JA E» a*          IC -g *                                                  'K.   *

A

B15

iiiLuuurai e, urept ue ri\Mi iiiElMrECU tlHcr ue ulVIZare/ 'GODcMQțHt pfiTii

Utmvemie; tuta actuala U/l; COLB mltTUTcr ±/l                    &

1 > pi iub           ig g a

1/ CLM IMUIHLtT 3A                                K '

B16

Int-abutefe, drept de PROPRIEI ATEcu titlu de divizare, dobândit--prtn

AG4/ft25

cuHvCfitiu, tutu aciUBIB U/lr COlu rnruala 1/1

44 FR M      IC CA                       V/^. ^S/

B17

•mtabuiore, drept de proprietat-Ecu titlu de divizare, dobândit prtn

AfcS/B^S

uunventie, Cuta actuala Uf 1, COLa ■ Ifnudtd 1/1

ELM IMOBILIS SA

B18

intabulare, drept de PROPRIEI ATEcu titlu de divizare/-dobândit prin

Afc6/tT25

convenție, cuta utWato U/l, "cutu Irutlcncr 1/1

T) ELM IMOBILIS SA                  _

B19

ttttDbuiare, drept de PROPRIEIATEcu tițlu de ehvtg&re, ■dobândit pnn Convenție, cota actuala 0/1,-eeta-Tnitiătaria ’

Al.T/6.25

ELM-IMGBIH5-SA             *

B20

intobulore, drept de PROPRIETATE^ .titlu de divizare, dobândit prin

ATtS/BtÎS

Uinvenue, tutu actuala u/±, twa tfirct ura 1/1

44 FI “ ■       «g g<_                                    < j.        >

T7 EL 1*1 IMUDILI3                      y                   XZ

B21

Intabulară, drept de PROPRIETATEA btluAie divtzafer dobândit .prin

A1.9/B.25

cxjnveTuie, cota octuato um eolJl, iniliuw 1/1

ELM IMOBILIS SA ZXX X \

8161

57 / 28/11/2013

Act h ILEAf

lotarial nr. Contract de ipote^4|nobfliara AUT. NR. 2927/2013, din 27/11/2013 emis de BNP REPEDE

JA-                AIKS

B22

be noteaza interdiia de inStraWiare, închiriere, dezmembrare, alipire.

Al.-Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, A-1.5, Al. 6, AlT7rAl;8r Al.R

construire,—demolare-,—restructurare,—amenajare, In, Tiivoarea:—BRD GROUPE SOCIETE GENEJRÂJjE>SAPRIN SUCURSALA GRUP CLUJ

ciR^mX/Ani-               . '

vDjLnVMTH;

fLadieta orfo                              oct nr DFCi. AUT NR 74 77717 fi

8571

05/13/12/2013

Act Administrativ nr.WCH NR 81607, din 28/11/2013 emis de BCPI ORADEA (act notarial nr. INCHIERE DE RECTIF 38/2013/06-1^201’3 emis de REPEDE ILEANA; act notarial nr. AUT NR 2927,2926/27-11-2013 emis de REPEDE ILEANA;);     A. 3

Al Al n *1 *) Al “5 Al A Al C Al

B23

jl. nuteu^d wiLCFUrtvTU Qc instratndrejncninerr, u^rHiernururc,alipire.

Al; Al.l, Al.z, Al.3; A1;4; A1.3‘, Al.

VOTT^rrWrtt^eTTteTOveTreSffti^Wf^n^T&rnefTOjafe---tn---îaVOOfeai---OTvt>

gfroupe XSbciefe—Generale-—SA?

cererea nr                F       DPCl AUT-UP 7^77/17 no    <;

78095*723/09/2015

Act

lotar+at -hh-DECL. AUT. NR. 2377, din 17/09/2015 emis de SPN REPEDE DRAGOS ADRIAN;

B24

se radiază interdicțiile notate sub B7, B22, B23 înscrise în favoarea BRd^OUPE SOCIETE GENERALE SA

Al, Al.l A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8. Al.9

86515 / 20/10/2015

Act Notarial nr. cvc AUT. NR. 2716, din 16/10/2015 emis de NP REPEDE ILEANA;

/B.28

B25

niKwuiurc, urepi"frc i i\uinivieițviecu liliu ae cuimporare, ■aODanait-prin

Al-Al.l, Al.-2,-A1.3, A1.4.-A1.G7-A1.

VWI1VL.11 Llt-, L-ULm uC-LUmIm 1/1, lOtu llllLlula 1/1

6; A1.7;TAt8 A1.9

T \ CIA nnciMcce epi ric.Q^/ico^An

T/ Ulm DU3INE93 3KL, UlrîtyjwOOjUU

Act Notarial nr. contract de garantare aut 2717. din 16/10/2015 emis de NP REPEDE ILEANA;

Al, Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, A 1.5,-Al.

6rAtT7-A17&, Al.B

B26

jl 1 nuLuuz.u irtLeraicLia uc -ifistFuinare, grevare cu.....sarcini, incritnere.

ueEîTîerritTTUTe;—alipire,—construire;—aernoiare,—restructurare—st î« <-*.        1. <î       BAĂIK CA   CI ICI mc Al A /"l 1 II MAOATA

□menajare--m-ravoarea im vet, dank bA • puc.UnanLA vLUrNArUCn

33853 / 13/04/2017

Pagina 3 din 7

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Act N ipotei Livia

otarial nr. addenda nr. 2 aut. 1600, din 02/07/2010 emis de B.N.P. Petțean Livia (la contractul de ca aut. 1833/2006 B.N.P. Smaranda Valeria si la contractul de ipoteca aCit. -248Q/2007 B.N.P. Petrean

C5

sc fiuLCcJZu -uuaenua nr. z auc™:iDvU" 157111;“. ■ ratrean Livia iu-contractul

-R Al Q Al 10 A1-11

oeripuixxu uuu.             o.iv.r~. onFuiuriua vriiviiu

31 ICI LUIIMULLUI UC

ipvteca aut", zwcvfzvu r o.ni.r. i eirean Livra.

HPCCni/ATII, L/njcn   n.

rxuCjlulu pr in Cer

*U HT.^Ut

73*77 ±"T7tf r:Ztri rrvCt -fiF.UCC/CfCtlC

Wt.l     ±. yvLZvi Z

3741

>5 / 08/06/2012

l

Act Notarial

nr. 1385, din 06/06/2012 emis de BNP REPEDE DRAGOS ADR

C6

-4—    ir

-^, A1t3î AIA A1.5tA17 k8rAlAAt.lO; AfcH

ii kuuuiui    uii.pi mv              vnivaic.nvuuuuu

L UI trai 0 IM

6, Al .7, Al

J1-

, UI IUI u

n,aiLa taxe ,prevuin a

LUIUTVT tCTOTTU

R I

i inipuiiu, (vun idiuui ic ji viicuuicu

BRDGROUPE SOCIETE GENERALE SA

nx.. V

tTuDCfi VniTi.

nrîn rr.r.

nr 7M

nr       An-rr

A/fî- ^77/1

7 ClQ 7/7 7 C

- cj UI./ vt

7      13

46059 / 17/07/2012                      JTO/

Act Notarial

nr. Declarație aut.1706, din 11/07/2012 emis dte Bt

/P Repede Dragos Adrian;

C7

se radiază înscrieriea de sub C.1,2,3,4,5 respectiv B 3;4,5^6

Al. Al.l

A17&-A179

8161

>7 / 28/11/2013

Act Notarial ILEANA:

nr. Contract de ipoteca imobiliara AUT. NRK’2927/2013. din 27/11/2013 emis de BNP REPEDE

C8

fi Al 7 Al R Al 0

II ILUUUIUI V_, UlCpi,

cvnn

ui—

rnxr

rVHrt MX.Or    J

4} BRDGROUPE SOCIEDTE GENERALE SA PRIN SUCURSALA CRUP CLUJ

OBSERVAȚII:

7 nn taî r

IUI

8571

35 / 13/12/2013                >

Act Administrativ nr. INCH NR 8TB'Q7*din 18/11/2013 ej RECTIF 38/2013/06-12-2013 emis de REPt©E ILEANA; act' REPEDE ILEANA:):

njs de BCPl ORADEA (act notarial nr. INCHIERE DE H^tacial nr. AUT NR 2927,2926/27-11-2013 emis de

C9

se indreapta eroarea matei înscrie si ipoteca pentru su

laiăfsțecuratra in sensul ca &

4,500.000 EURO +‘ioț£

ă omis a rdictii.

se

Al, Al.l Al:2,AL3.A1.4,A1.5,-A1.6,A1t7, A1AA1.9

CIO

kitA hi iInrr*---drAnlr ■

k Al.Y. Al.&. Al^

II 1 LU UW liCJ 1 v r UI Lpl.

,' V         V U IVU 1  ■ ■» w» M V u u u

.31 Ud CIO

tnJIiguLII ue plata-

-“âfeFCR

te c-fdrtu luiu

T-Kî   E Bl! C n A ■ E £■*  /- | f“   CT C T fi

utNtHRLt 5>A, t-irîjals/y

t/UJi-H   f ii.

Radiata arin ce/

<x *

^>^^8008/23.09.2018 aet-nrrDPCL AUT NR 2177/17 09 2018

78095 / 23/09/2015

sa___

Act Notarial

nr. DE&J

1>liR. 2377, din 17/09/2015 emis de SPN REPEDE DRAGOS ADRIAN;

Cil

se radiază Ipqțec GROUPE SOCIETE

i(e de sub C6, C8, CIO înscrise în favoarea BRD . GENERALE SA

A1^2;-A1.3

Al, Al .l

A1.8t-A1-.9

86515 / 20/10/2015

Act Notarial

nr, cofM:ract de garantare aut 2717, din 16/10/2015 emis de NP

REPEDE ILEANA;

C12

/ C.14

rrmjTJUtarejwepE uc H'UItvA, Vuf00re:^DUuvu tvJtH—CeielOlte ODllyutll de, pla4ade plata oferente creditului

r\Af AtX.Xf

&7-A1.7 . Ai a. Al .9

CEC BANK SA -

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, CIF:5773630

33853 71^

(704/2017

Act NotariăT nr. Promisiune Bilaterala de vanzare cumpărare AUT NR.811, din 10/04/2017 emis de VALEAN MIHAELA CODRUTA:

C13

Al, Al.l, A1.2. A1.3, A1.4, A1.5, Air €.-A177rA1.8-At9

imauuiuic, uicpt uc ii u i LCA LLUALn, venuur,erxvuuuu con

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA SPERANȚA, CIF:37363544

35118 / 19/04/2017

Act Notarial

nr. DECLARAȚIE AUT 1044, din 13/04/2017 emis de BNP REPEDE DRAGOS ADRIAN;

C14

Se noteaza radierea

înscrierii de sub C12.

Al. Al.l A1.2, Al-3. A1.4, A1.5;A1.6. Al./, A1.8. A1.9

Pagina 5 din 7

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

162515-C3

construcții admirâstrative-st social culturale

80

Cu acte

Punct termie

Afc4

■162515-G4

construcții

« n-urlii H-ir-ii

II IUU3L.I 1UIL.

edilitare

338

Gu acte

-magazie

Ak5

162515-C5

construcții anexa

263

Gu acte

-Magazie.- \ "k

Alr6

362515 C6

construcții anexa

53

Gu acte

Afc7

162515C7

construcții anexa

71

Cu acte

Pungt-PSI-VEgTIARE

At»

162515-C8

uuri3Lrui_i.il cincAd

121

Gu acte

Bate si atelier PRAM

Afc9

162515-C9

eonstructii-anexa

677

Cu acte

rAfelier-meeanîc si confecții metalice

AfelB

162515-C10

construcții anexa

-

Fâf &

AfcH

16251-5-CH

eenstructii industriale si edilitare

677    ।

alciici mecanic si conrccui

Lungime Segmente                            V
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<~(m)

1

2

62.^7

2

3

1^.444

3

4

Oj.vic

4

5

X'^0.219

5

1

22 763

** Lungimile segmentelor sunt determinate ^ *** Distanța dintre puncte este formată <
iul de proiecție mte cumulate c


O și sunt rotunjite la 1 milimetru, ai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pagina 7 din 7

_____—

TERMOFICARE ORADEA SA

Oradea, Calea Borșului nr.23, Județul Bihor, 410605

CUI31952982, J5/1095/02.07.2013

Dt2VOLTAJE OURÂawS             VIITOR


|TEilMOF!CA!T oraoea S.A 4

'"■®y


Tel: 0359-40951^0,1.59-409512 Fax: 0259-467762__

Website : wwwJermoȘȘd1V6ra|^i^

7           tr‘Oradea

i

CĂTRE.           '                                       I

. r                         .an» i

 • - Direcția Economica ’         .‘f

 • - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune

în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013 și a Actului adițional nr. 17/2017, Termoficare Oradea SA a primit în administrare clădirea punctului termic nr. 850 precum și suprafața de teren aferentă acesteia, astfel:

Nr. inventar

Denumire activ

Cod de clasificare

Data dării în folosință

DNU

-luni-

Valoare

-lei-

II930

PT 850 AUTOBAZA/STR. ALEEA

SALCA

1.1.1.

01.02.1969

600

54.185,90

I

012138

TEREN-str. Atelierelor- Punct termic nr.

850 S 188 mp (HCL 971/27.11.2017)

01.12.2017

9.400,00

în urma discuțiilor derulate cu SC OTL SA Oradea în legătură cu PT 850, am solicitat informații cu privire la situația juridică a clădirii l*T 850 și a terenului aferent, în suprafață de 188 mp.

Prin adresa nr. R 14584/14.12.2020 SC OTL SA Oradea ne informează că acest activ și terenul aferent se află în proprietatea sa privată din anul 2009, asa cum reiese din Extrasul de Carte Funciară nr. 132812 Oradea.

Având în vedere situația prezentată anterior, vă solicităm să constatați eroarea care s-a produs prin darea în administare către Termoficare Oradea SA a unor active care nu îndeplineau condițiile pentru a fi obiectul contractului de delegare, neaparținând domeniului )UbfiC ăl Municipiului Oradea și să efectuați dCffîtTSWnîe n^âre în vederea corectării acestei erori prin FOtPâ^rca Jin administrarea societății Termoficare Oradea SA a acestor active, în baza unui act îâ Contractul de delegare.

Anexăm în copie xerox următoarele documente.

 • - Adresa Termoficare Oradea S A nr. 17265/09.12.2020,

 • - Adresa OTL, SA Oradea nr. R14584/14.12.2020;

 • - Copie Extras de Carte Funciară nr. 132812 Oradea;

 • - Act adițional nr. 17/2017 și pag. 5 din anexa;

 • - Anexa 1 la Contractul de delegare nr. 1/196/06.08.2013- pag.l.


Director financiar ec. Haș Nadia Raniona

Birou Patrimoniu

ec. VVaton Mieta

dezvoltare durabila. bru* pertru viitor

TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borșului nr.23, Județul Bihor, 410605

CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511,0359-409512 Fax: 0259-467762

Wefosite: www.tennoficareoradea.ro


CĂTRE,

ORADEA TRANSPORT LOCAL SA (OTL)

in baza:

 • - Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013;

 • - Actului Adițional nr. 17/2017 la Contractul de delegare nr. 1/196/06.08.2013

 • - HCL 971/27.11.2017 privind concesionarea către operatorul economic Termoficare Oradea SA a suprafețelor de teren ocupate de punctele termice aflate în administrarea societății în baza contractului de delegare (...);

Societatea Termoficare Oradea SA a primit în concesiune activele fixe reprezentând clădirea Punctului termic - PT850, str.Aleea Salca și a terenului aferent acesteia, str. Atelierelor în suprafață de 188 mp, active pentru care societatea achită taxă clădire și taxă teren.

Ținând cont de faptul că activele menționate se află fizic în incinta societății Oradea Transport Local SA, vă solicităm să verificați și să ne informați dacă clădirea Punctului termic -PT850 și terenul aferent acesteia sunt în proprietatea dumneavoastră.

în speranța că înțelegeți necesitatea abordării de urgență a problemei, așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

Anexăm prezentei următoarele:

 • - Copie pag. 1 din Anexa 1 la Contractul de delegare nr.1/196/06.08.2013;

 • - Copie Act adițional nr. 17/2017

 • - Copie pag.5 din Anexa Actului Adițional nr. 17Z2017întocmit, 09.12.2020

Birou Patrimoniu - Cjr.Pantea Anca

S.C. Oradea Transport Lecaf &&

Oradea, str. Atletelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România «k Tei: 0259-42.32.12;45,0359-80.85.01+04 Fax:0259-1260.10 ' secretamO@atlra.m              Web: www.otfra.ro


- v,s- CUI: RO 63483              EUIDROONRC 305/1/1991

Cont ROO5 RNCB 0032 0464 3335 0301 B.C.R. Oradea

SC OTL SA, te opt r de date cu C3 eter p< ;oaal, tre fc la Autor tea N; de Supraveghere a F >lu S riî Dat x cu Carac P senat -oț catar de date cu caracter personal 6367


| '^CAREORADEA.ȘA

Către,


| , 15 DEC. 2020 r hhtv

SC Termoficare Oradea SA

E-mait secrexariat@iermoficareoradea.ro

Având în vedere adresa dvs. nr.17265/09.12.2020 cu privire îa clarificarea situației privind dadirea Punctului termic -PT850 care este situată în curtea SC OTL SA pe str. Atelierelor nr. 12, vă comunicăm că acesată clădire este proprietatea SC OTL SA conform Extras de Carte Funciară nr.156173-C4.

Așa cum v-am solicitat prin adresa noastră nr.13100/11.11.2020 propunem încheierea unui act adițional la contractul de furnizare energie termică nr.256/29.11.2013 pentru trecerea la agent PT propriu.

în caz că nu sunteți de acord SC Oradea Transport Local SA va fi nevoită să încaseze chirie pentru Punctul Termic și retroactiv.

Anexăm prezentei următoarele:

 • - Copie Extras de Carte Funciara nr.156173;

 • - Copie liste clădiri impozite de la Primăria Municipiului Oradea;

Cu stimă, . î

Director’Qenejal lng.P0PWi$(4 MerceaCompartiment Tehnic

BOTFlorica k


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


«EXTRAS DE CARTE FUNC8ARÂ

POÎTW INFORMARE

Qilr. cerere 7 132812 ! . Ziua* t ~  1» * " ;

j_ Luna J_ 12   1

Anul I 2020 ~~1

Cod


Carte Fundară Nr. 156173 Oradea


MiMii


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:7546 ndf

teren Intravilan

Adresa: Loc. Oradea, Str Atelierelor, Nr. 12, jud. Bihor

Nn

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Obser/ajii / Referințe

Al

156173

5.231


Nr. cadastral vechi:9160

Construcții

Paginai din3


Crt

Nr cadastral Nn

Adresa

Observați / Referințe

A1.1

156173-C1

Loc. Oradea, Str Atelierelor, Nr. 12, jud. Bihor

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:263 mp; clădire administrativă

A1.2

156173-C2

Loc. Oradea, Str Atelierelor, Nr. 12, Jud. Bihor

Nr. niveluri:!; S. construita ia sol:88 mp; clădire cu destinația bufet

A1.3

156173-C3

Loc. Oradea, Str Atelierelor, Nr. 12, , lud. Bihor

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:43 mp; clădire cu destinația remiză psi

A1.4

156173-C4

Loc. Oradea, Str Atelierelor, Nr. 12, Jud. Bihor

Nr. nlveturi.-l; S. construita la sol:335 mp; punct termic -birouri

Al .5

156173-C5

Loc. Oradea, Str Atelierelor, Jud. Bihor

Nr. niveluri:l; S. construita ia sol:88 mp; clădire cu destinația decantor apă reziduală - bazin

A1.6

156173-C6

Loc. Oradea. Str Atelierelor, Nr. 12, Jud. -   ___       Bihor

Nr. niveluri:!; S. construita la sol;98 mp; clădire magazie - garai

B. Partea Si. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate ș! alte drepturi reale

Referințe

41838 / 24/07/2009

Act Administrativ nr. Certificat de atestare a edificării construcției nr. 115011, din 15/06/2009 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA;

B2

Se noteaza că pe imobilul de la Al există construită o clădire administrativă, o clădire cu destinația bufet, o clădire cu destinația remiza psi, punct termic-birouri, o clădire magazie - garaj, o clădire cu destinația decantor apă reziduală - bazin.

Al, Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, Al. 6

B3

Intabulare drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6

1) O.T.L. R.A. ORADEA

5331

D5 /17/09/2009

Act Normativ nr. 391, din 11/05/2009 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. ORADEA (act administrativ nr. 8065/704)7-2009 emk de INS JT1A PREFECTULUI -BIHOR:)-

B5

intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de aport in natura, dobândit prin Leoe. cota actuala 1/1

Al

1) RA.QTL__________J

C. Partea BI8. SARC8M5.

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile tegfl Nr. 577/2001.

Anexa Hr. 1 La Partea 3

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

156173

5.231

♦ Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5.231

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

156173-C1

construcții administrative si social culturale

263

Cu acte

S. construita la sol:263 mp; clădire administrativă

A1.2

156173-C2

construcții administrative si social culturale

88

Cu acte

S. construita ia sol:88 mp; clădire cu destinația bufet

A1.3

156173-C3

construcții industriale si edilitare

43

Cu acte

S. construita la sol:43 mp; clădire cu destinația remiză psi

A1.4

156173-C4

construcții industriale si edilitare

335

Cu acte

S. construita la sol:335 mp; punct termic -birouri

A1.5

156173-C5

construcții industriale si edilitare

88

Cu acte

s. construita la soi:88 mp; clădire cu destinația decantor apă reziduală - bazin

A1.6

156173-C6

construcții industriale si edilitare

98

Cu acte

S. construita la sol:98 mp; clădire magazie -garaj

Document care conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 2 din 3

Lungimi Segmente
1) Valorii lungimilor segmentelor sunt ot^nute din proiecție în plan.
 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în plănui de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru.

 • * ** Bistanța d tr puncte este forau â din sc m tumute ce mt mai mici decât valoarea K milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciara active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizica a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generări^

10/12/2020, 14:19UAT-         Oradea


Nr. 3994W18.12.2017


ADI Yemsrsgjo

Nr.î 8/18.12.2017


semtsSea TemjsScare Oradea SA Nr.


Act adifîo©afi nr. 17^17

h Contractul de dstegare s gestfciaiS sesvfefcdoi de prorinser®, transport, riisirfowție și fi mizare s energiei termic® în ustm cmtraBratar, 1/19^100913

Având în vedere;

® HCL jir. 971/27.11.2017 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a suprafeței teren ocupate de punctele termice aflate în administrarea societății în baza contractului de delegări 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe st municipiului Oradea și societatea Termojicare Oradea SA,

« art. 31 al contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și fumiz; ^ergiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013,

procesul verbal de j»sdare-fHimire a bunurilor nr. 399400/1 din data de 18.12.2017

Părțile

UAT-MmridpM Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1 reprezentat prin dl. Hie Bolojan - Primai Eduard Fknea - Director Executiv Direcția Economică și dna Eugenia Borbei - Director Executiv Din Juridică, în calitate de proprietar

As » n de «Jecvoriare InîercomunitaE^ Teranoregio, CIF 29900809. cu sediul în Piața Unirii nr. 1s ap.lll reprezentată prin primar - dLîlie Bolojan având funcția de președinte, în calitate

Ș»

socotea Ternsofleare Oradea S.Â., CUI 31952982, cu sediul în str. Jean Calvin ar. 5, Oradea, reprezenl { in dl. Necula Stânei - Director General, dna Marcela Rus - Director Economic în calitate ■M^t/aaastoMr,

ai

de comun aomd stabilesc;

AST- î Se concesionează operatorului societatea Tennofieare Oradea SA, pe durata derulării contractuliti fegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și fbrnizare a energiei termice în sistc centraliza nr, 1013 activele fixe aparținând dcnneniuiiu public al Municipiului Oradea în valoare * 4.217.125.00 lei inclusiv TVA conform procesului verbal de predare - primire nr. 399400/1 din 18,12.201 anexă la prezentul an adițional.

Tf


Detegetar,                    Proprietar.

ADI Termoreggp—  UAT-MonieipndOjjîd

Președintă          \ Primai f

L^/

’                        Executiv Diț^ț^s

Eduard FIorbS^

Director Executiv Adj. Dii

Director Execttâv Direct ^îâgenWBoHjâ^

Vizstp&urtG hw4£și>^

Delegpt, «k.^ societatea rEftSOFlI ■       >'SA SA

/           Directotei^^

|W

Director Econoros^ J y^"                Marcela Ras R

necți&Eeaiaosnică       BironJaridic A

"'                 Cmsa^Adsiaa

juridică         ”

r^eni&f 0^^


65

Teren - Str GradmarBar ■- Punct termicnr832 S247 mp (HCL nr. 971S7.11.2017)

012128

01.

01/12/2017

18.525.00jj

66

Teren-Str Selsusutel - Punct termic nr 833 S 240 mp (HCL nr. 971/27.112017)

012129

OL

01/12/2017

48,000.00

67

Teren - Str Dregos Vadă - Punct termic rar 836 S247 mp (HCL nr. 871/27.112017)

012130

01.

01/12/2017

18,525.00

68

Teren - Str Penes Gurcen -Punct termic nr 839 S 407 mp (HCL nr. 971Z27.11.2017)

012131

01.

01/12/2017

81,400.00;

69

Teren - Str Forajului - Punct termicnr 840 Sl92mp(HCL nr. 971/27.11.2017)

012132

01.

01/12/3)17

38,400.00

70

Teren - Str Gradteatâor - Punct termic nr 841 S150 mp (HCL nr. 971/27.11.2017)

012133

01.

01712/2017

11,250.00

71

Teren - Str Parsecului - Punct termic nr 842 S 92 mp (HCL nr. 971/27.11.2017)

012134

01.

01/12/2017

18,400,00

72

Teren-Str Aleea Apelor Cafele Punct termic nr 844 $206mp (HCLnr. 971/27.11.2017)

012135

01.

01/12/2017

41,200.00

73

Teren - Str Constantin Noica -.

Punct termic nr 645 S 206 mp (HGLw. 971/27.112017)

012136

- * * * *■’

di.

i-

01/12/2017

41,200.00

74

Teren-Str htojoriduluf -Punct termic nr 849$ 174 mp (HCL nr. 971/27:11.2017)

012137

01.

01/12/2017

34,800.001

75

Teren - Str Atelisretor - Punct termic nr 850 S186 mp (HCL nr.’971/27.T1J017)

012138

01.

01/12/2017

9,400.001

76

Teren - Str Rampei-Punct . termic nr856$-78mp (HCL nr.

971/27.11.2017)

012139

oi.

01/120017

3,900.00

77

Teren - Str Grigore Ureche -. Punct termic nr 862 S167 mp (HCL nr. 971/27.11.2017)

012140

01.

01/120017

33,400.00

78

teren-Str ConstantinNoica -Punct termic nr 863 $214 mp(

HCL nf. 971/27.11.2017)

012141

01.

01/12/2017

42,800.00

79

Teren - StrCcnstantri Noioa-Punct termic nr 868 S 248 mp (HCLnr. 971/27.11.2017)

012142

M.

t* ’

01/12/2017

49,600.00

80

Teren - Str Liszt Perene - Punct termic 871S194 mp (HCL nr. 971/27.115017)

012143

01.

01/120017

38,800

81

Teren - Str Wufarului - Punct termic nr 872 S 235mp (HCL nr. 971/27.115017)

012144

01.

01W2O017

47,000.0oj

ANEXA 1

INVENTARUL BUNURILOR MOBILE Șl IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ Șl PRIVATĂ

Nr inventar

Denumire activ

Cod de clasificare

Data darii in folosința

DNU-lunl-

Valoare-lei-

gestiune

00543J

PT aferent bl. cămin nefamîlisti str. Moroni nr. 2

1.1.1.

30.11.2012

600

75.973,29

2180

10421

CRAIOVEI5 -SEDIU/STR.J.CALVIN 5

1.6.1.

01.12.1935

600

9.881,82

2210

11476

PT 100 ALUMINEI 41/STR.ALUMINEI

1.1.1.

01.12.1964

600

34.506,31

2180

11583

PT 103 ALEEA POSADA/STR.B-DUL DACIA

1.1.1.

01.12.1966

600

191.929,29

2180

11596

PT 101 ALUMINEI 47 #DF/STR.ALUM1NE1

1.1.1.

01.12.1965

600

70.891,45

2180

11597

PT 104 TRANSILVAN1EI/STR.B-DUL DACIA

1.1.1.

01.12.1965

600

139.380,49

2180

11647

PT.82O D.CANTEM1R #DF/STR.D.CANTEM1R

1.1.1.

01.04.1968

600

184.368,15

2190

11678

PT 105 SULF1NEI-CALUOA#04/STR.CALUGARENI-SULFINEI

1.1.1.

01.08.1968

600

253.65238

2180

11703

PT 507 SPL. CRISANEI #DF/STR.SPLAIUL CRISANEI

1.1.1.

01.03.1970

600

24.62537

2190

*>

11715

PT 123 SOVATA/STR.PODULUI-POSADA

1.1.1.

01.06.1970

600

61.05642

2180

11731

PT 102 ALUMINEI BL M1-M6/STR.ALUMINEIM BL.M1-M6

1.1.1.

01.08.1970

600

89.965,00

2180

11732

PT 601 MENUMORUT-LIC.3/STR.CALUGARENI

1.1.1.

01.08.1970

600

110.037,54

2180

11770

PT 106S1-S13 1ZA/STR.IZA

1.1.1.

01.06.1971

600

186.41644

2180

11775

PT 863 COREEA/STR.SELEUS

1.1.1.

01.09.1971

600

60.86834

2190

11781

■^PT 108 AM 4-6 BD.DACIA/STR.B-DUL DACIA BL.AM 4-6

1.1.1.

01.10.1971

600

10.555,82

2180

11806

PT 606 SPLAIUL CR1SANEI/STR. VAPORULUI

1.1.1.

01.05.1972

600

68.981,68

2190

11817

PT.833 SELEUSULUI-RAZBO1E/STR.RAZBOIEN1

1.1.1.

01.12.1972

600

73.156,35

2190

11825

PT 110ITALIANA/STR,ITALIANA

1.1.1.

01.05.1973

600

72.011,87

2180

11826

PT 109 C1-C4 SOVATA/STR.SO VATA

1.1.1.

01.05.1973

600

43.178,71

2180

11831

PT 111 B.SHAW/STR.BERNAD SHAW

1.1.1.

01.06.1973

600

93.374,39

2180

11832

PT 112 SHAW-TRANSILVANIE/STR.TRANSiLVANIEI-B.SHAW

i.i.i.

01.06.1973

600

103.554.43

2180

11842

PT 826 VAPORULUI/STR.GR.URECHE-VAPORULUI

i.i.i.

01.12.1973

600

196.406,42

2190

11930

PT 850 AUTOBAZA/STR.ALEEA SALCA

i.i.i.

01.02.1969

600

54.185,90

2190

12105

PT 404 MAGHERU 44/STR.MAOHERU

i.i.i.

01.12.1975

600

34.127,10

2180

•Ui.*-

12113

PT 218 OV1DIU/STR.OVIDIU

i.i.i.

01.12.1975

600

81.938,73

2180

««<-

12115

PT 840 NUFARULUI-FORAJUUSTR.NUFARULUI

i.i.i.

01.12.1975

600

134.449,71

2190

12116

PT 844 STR. ALEEA ONISIFOR GH1BU nr. 24A

i.i.i.

01.12.1975

600

81.851,67

2190

■ ■-

12155

PT 116 PROLETARILOR/STR.ȘTEFAN CEL MARE

i.i.i.

01.12.1981

600

207.053,87

2180

12356

PT 516 ANTONESCU/STR.M.I.ANTONESCU

i.i.i.

01.12.1976

600

87305,99

2190

12357

PT 121 Q8-Q9G.GAL1LEI/STR. OSTAȘILOR

i.i.i.

01.12.1976

600

166.476,89

2180

12358

PT 9131BSEN #04/STR.H.IBSEN

i.i.i.

01.12.1976

600

80.744.98

2190

12560

PT 113TRANSILVAN-PASCAL/SȚR.TRANS1LVANJEI

1.8.1,

01.12.1978

600

27.333,53

2180

12561

PT 510CAZABAN/STR.CAZABAN

1.1.1.

01.12.1978

600

61.299,10

2190

12562

PT 511 ONEST1LOR/STR.ONESTILOR

1.1.1.

01.12.1978

600

110.829,17

2190

12563

PT 512 str. Lupusului

1.1.1.

01.10.1977

720

10.506,35

2190

12564

PT 513- str. Cazaban

1.1.1.

01.12.1978

720

23.546,44

2190

12565

PT 514-str, Salcâmilor

1.1.1.

01.12.1978

720

13.282,08

2190

12566

PT 839 PENES CURCANUL/STR.PENES CURCANUL

1.1.1.

01.12.1977

600

118.74431

2190

12567

PT 845 STR. C. NOICA

1.1.1.

01.12.1977

600

81.243,34

2190

*•

12568

PT 849 NOJORJDULUI/STR.NOJORIDI ILUi

1.1.1

01.10.1977

600

72.538,86

2190

12569

PȚ862 GR.URECHE/STR.GR.URECÎ

1.1.1.

61.12.1978

600

75.46937

2190