Hotărârea nr. 23/2021

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

17 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (13), alin. (14) și alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului -verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 17 decembrie 2020, conform anexei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 23

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei