Hotărârea nr. 22/2021

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile ianuarie 2021, februarie 2021 și martie 2021

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile ianurie 2021, februarie 2021 și martie 2021

Având în vedere prevederile art. 123 alin.1) și 4) și art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

În baza art. 139 alin.1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H otă răște :

Articol unic: Domnul consilier Chiană Laurențiu Alin se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile ianurie 2021, februarie 2021 și martie 2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021 Nr. 22


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”

www.oradea.ro