Hotărârea nr. 21/2021

Hotărâre privind aprobarea proiectului: „consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat din municipiul Oradea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului: „consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din municipiul Oradea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, obiectiv de investiții finanțat prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 5192 din 12.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5164 din 12.01.2021 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea proiectului: „consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din municipiul Oradea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, in vederea finantarii acestuia prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritara 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. 2) lit. d), e), alin. 7) lit. c), art. 9 lit. a), ale art. 139 alin. 3) lit. f) și ale art. 196 alin. 1) lit. a)din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul: „consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din municipiul Oradea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritara 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Art. 2. Se aprobă valoarea totala a proiectului: „consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din municipiul Oradea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, în cuantum de 13.727.615,04 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila 13.727.615,04 lei (inclusiv TVA), si valoarea totala neeligibila de 0.00 lei, valoare nerambursabila a proiectului: 13.727.615,04 lei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea;

  • - Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021 Nr. 21

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Borbei Eugenia