Hotărârea nr. 20/2021

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Căuș Vasile-Aurel, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Căuș Vasile-Aurel, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

Analizând Referatul constatator nr. 472026 din 21.12.2020 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Căuș Vasile-Aurel, prin demisie, Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 3350/11.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 3687/11.01.2021 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Căuș Vasile-Aurel, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta, precum și cererea privind demisia domnului Căuș Vasile-Aurel înregistrată cu nr. 470296/CL/18.12.2020.

În baza prevederilor din Capitolul I. art. 4 și Capitolul V. art. 45 alin. (2) lit. a) și alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10), alin. (14), alin. (15) și alin. (17) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Oradea cu modificările și completările ulterioare aprobat prin din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 264/2020,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (10) și alin. (17), și art. 240 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Local al municipiului Oradea H ă t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Căuș Vasile-Aurel, prin demisie.

Art. 2. Se declară vacant locul deținut de acesta.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează secretarului general al Municipiului Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Judecătoriei Oradea;

  • Compartimentul Consiliul Local;

  • Biroul Resurse Umane;

  • Domnului Căuș Vasile-Aurel, prin grija Compartimentului Consiliului Local;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

Nr. 20

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei