Hotărârea nr. 2/2021

Hotărâre pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-nei. Cătăniciu Steluța, deputat

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-nei. Cătăniciu Steluța, deputat

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 5515/1 din 12.01.2021 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5648/2 din 12.01.2021 prin care Direcția Patrimoniu imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-nei. Cătăniciu Steluța - deputat,

Ținând seama de adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 478270 din 29.12.2020, prin care d-na. Cătăniciu Steluța, deputat ales, a solicitat închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6, în vederea organizării și funcționării biroului parlamentar al acesteia.

Având în vedere că, în perioada 2017 - 2020, spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat administrativ în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6 a fost deținut, în baza unui contract de închiriere, de către dl. Gherman Dumitru, cât timp a deținut demnitatea de ales în Parlamentul României, ca deputat,

Întrucât în urma alegerilor parlamentare din data de 06.12.2020, d-na. Cătăniciu Steluța a obținut un mandat de deputat în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor,

În considerarea dispozițiilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 96/2006, privind Statutul deputaților și al senatorilor: ”Consiliile județene, prefecturile, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ/municipiului București, precum și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, la solicitarea deputaților sau senatorilor, precum și a Biroului permanent al Camerei din care aceștia fac parte, pun la dispoziția deputaților și senatorilor spații pentru organizarea și funcționarea birourilor parlamentare ale acestora”,

Văzând propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 4548 din 11.01.2021),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2 lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 362 alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă închirierea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, după cum urmează:

1.1. în favoarea d-nei. CĂTĂNICIU STELUȚA - GUSTICA, deputat

^ spațiul, în suprafață utilă de 61,94 mp, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6,

^ cu destinația: birou parlamentar,

^ prin încheierea unui contract de închiriere pentru o perioadă de 3 (trei) ani și 11 (unsprezece) luni, începând cu data de 01.02.2021, până la data de 31.12.2024.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 2

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”