Hotărârea nr. 19/2021

Hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VICTOR PAPILIAN”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție

“MODERNIZARE STRADA VICTOR PAPILIAN”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 479.195/ 30.12.2020 și Raportul de specialitatenr. 479.205 din 30.12.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VICTOR PAPILIAN”;

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este acesta justificat de SC ProExCo S.R.L. din Oradea, în calitate de proiectant, lucrare prezentată în Nota de fundamentare nr. 479.2020 din 30.12.2020 anexată la raportul de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), d) și e) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin.

  • (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VICTOR PAPILIAN” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:....................................................municipiul Oradea

Indicatori maximali:

Valoarea totala a investiției (INV)             3.046.410,74 lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M 2.774.440,36 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 3.046.410,74 / 2.774.440,36 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

CAPACITĂȚI: Stradă de categoria: a III-a

Lungime stradă: 1.008,70 m

Rețea de canalizare pluviala, din PVC, Sn 8, Dn 160 mm, L = 237,0 m

Zone verzi S=2868,00 mp

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului-Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • - Direcția Economică;

  • - Se publică pe www.oradea.ro

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 19

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”