Hotărârea nr. 181/2021

privind înlocuirea unor reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind înlocuirea unor reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 84782/23.02.2021 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 84491 din data de 23.02.2021, întocmit de către Compartimentul Secretariat al Consiliului Local al municipiului Oradea prin care se propune modificarea desemnarii unor reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

Luând în considerare H.C.L. nr. 987/2020 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

Tinand cont de prevederile art. 96 alin. 1, 2 și 5 din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale precum și cele ale Ordinului nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, emis de Ministrul Educației Naționale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Oradea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Oradea, conform Anexei care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul Municipiului Oradea,

 • Institutia Prefectului - Județului Bihor,

 • Direcția Juridică - Biroul Asociații de Proprietari

 • Reprezentanții autorității administrației publice locale, desemnați în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, prin grija Direcției Juridice - Biroul Asociații de Proprietari.

 • Inspectoratul Școlar Județean Bihor, prin grija Direcției Juridice - Biroul Asociații de Proprietari.

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 25 februarie 2021

  Nr. 181


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


www.oradea.ro

Reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Oradea si ai Primarului in

consiliile de administratie ale unitatilor de invatamint de stat din Municipiul Oradea

Anexa la HCL

Nr. crt.

Unitate admini strata de PMO

Invata mânt de stat

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al CL pt. asig. si evaluarea calitatii

1

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 / Str.Zalăului nr.11, 0259-414807, gradinitanr25@yahoo.com / prescolar

Pop Coman Ioana

X

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 / Str.Clujului nr.101,0359-425566, gradinita22@rdsor.ro / prescolar

2

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 / Str.O.Ghibu nr.16, 0259-424150, gradi_28@yahoo.com / prescolar

Mos Irina

X

3

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.30 / Str.M.Viteazu nr.6, 0259-428244, gradinita30_mugurel@yahoo.com / prescolar

Craciun Andrei

X

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.49 / Str.T.Moșoiu nr.20, 0359-804090, mljurcau@yahoo.com / prescolar

4

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.34 ORADEA / STR.PETOFI SANDOR

NR.36, 0359176387, gpp34@rdsor.ro /

prescolar

Todoran Cristina

X

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 ORADEA / STR.PETOFI SANDOR NR.5, 0359418164 / prescolar

5

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 ORADEA / STR. ALUMINEI NR.100/A, 0359196153, gradicreanga@yahoo.com / prescolar

Nica Nicolae

X

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 ORADEA / STR. DACIA NR.19, 0259267587, ciocanrodica@yahoo.com / prescolar

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.12 ORADEA / STR. DACIA NR.21,0259242665 / prescolar

6

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.46 / Str.Feldioarei nr.17, 0359-436229,

gradinita_46@yahoo.com / prescolar

Negrean Daniel

X

DA

DA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.18 / Str.Anatole

France nr.59, 0359-197907 / prescolar

Nr. crt.

Unitate admini strata de PMO

Invata mânt de stat

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al CL pt. asig. si evaluarea calitatii

7

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 ORADEA / STR. CAZABAN NR.35, 0359175787, gradinita50@yahoo.com / prescolar

Coroiu Natalia

X

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.55 ORADEA / STR. HATEGULUI NR.32, 0359190603 / prescolar

8

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52 ORADEA / STR. CALUGARENI NR.8/A 0359427290 gradinita52oradea@yahoo.com / prescolar

Tau Ioan

X

9

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA / STR. CALUGARENI NR.4/A, 0359425577, gradinita53@yahoo.com / prescolar

Tau Ioan

X

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 ORADEA / STR.APELOR, NR.5, 0359191219, gradi19oradea@yahoo.com / prescolar

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.14 ORADEA / STR. ION BOGDAN NR.17, 0359196450 / prescolar

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.15 ORADEA / STR.MATEI CORVIN, NR.231, 0359467537 / prescolar

10

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 ORADEA / STR. DACIA NR.110, 0359455950, gradinita54@rdsor.ro / prescolar

Vancu Voichița

X

11

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 / Str. Lizst Ferenc nr.75, 0359800591, gradinitalotus@ yahoo.com / prescolar

Dan Octavian

X

12

DA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ORSOLYA" ORADEA / Oradea Str.Moscovei nr.1 si str. Ialomitei, nr. 3, tel:0259435220, gradinitaorsolya@yahoo.com / prescolar

Sziraczki Katalin

X

DA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 / Str.Ialomiței nr.3, 0359-414159, Str.L.Ferencz nr.46A / prescolar

13

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "DACIA" ORADEA / B-dul Dacia Nr.25, 0359432782, scoaladacia@yahoo.com / primar, gimnazial

Costin Maria

Hava Florian

DA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 / Str.A.Ipătescu nr.9, 0359-179289 / prescolar

14

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII

,,IOAN SLAVICI" / Oradea, Str. Calea Clujului, Nr.188, Tel. 02594140174, 0359465232, ioanslavici188@yahoo.com / prescolar, primar, gimnazial

Morar Grigore

Lakatos Ioan

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51 / Str.Clujului nr.186, 0359-175812, gradinita_51@yahoo.com / prescolar

Nr. crt.

Unitate admini strata de PMO

Invata mânt de stat

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al CL pt. asig. si evaluarea calitatii

15

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "OLTEA

DOAMNA" ORADEA / Oradea, Str.Parcul Traian Nr. 16, Tel/fax: 0259412094 / primar, gimnazial

Lascu Sebastian

Cosmin Vidican

DA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.10 / Str.Moscovei nr.15, 0359-197565 / prescolar

DA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.16 / Str.G.Berthelot nr.1,0359-808060 / prescolar

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 / Str.L.Pasteur nr.44, 0359427989, gradinita47_amicii@ yahoo.com / prescolar

16

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA / Oradea, Str.Sextil Pușcariu Nr.2A, Tel/fax:0259225129, cantemirscoala@ yahoo.com / primar, gimnazial

Dulca Camelia

Filip Georgiana

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 /

Str.D.Cantemir nr.84, 0259

223428 / prescolar

17

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "LUCREȚIA SUCIU" ORADEA / Oradea, Str. Grivitei, Nr. 2, Tel/fax 0259418208, lucretia_suciu2004@ yahoo.com, / primar, gimnazial

Morar Grigore

Tatos Aron

18

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE BĂLCESCU" ORADEA / Oradea, Erou Marius Cosman, Nr.8, 0359439581, balcescu_oradea@ yahoo.com / primar, gimnazial

Ligia Oala

Banto Norbert

19

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "SZACSVAY IMRE" ORADEA / Oradea, Str.Mihai Eminescu nr.28, 0259430947, cosbuc@rdsor.ro / primar, gimnazial

Totos Zsuzsa Merai Eva Magdolna

Kirei Melinda

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "JUHASZ GYULA" ORADEA / Oradea, Str.Matei

Corvin Nr.106/a, Tel/fax 0359800217, scoala_juhasz@ yahoo.com / primar, gimnazial

20

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 ORADEA / Oradea, Str.Moldovei Nr.55, 0359413170, 0359413169, scoala11oradea@yahoo.com / primar, gimnazial

Loredana Mihaiescu

Marinău Florin

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "ION BOGDAN" ORADEA / / primar, gimnazial

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.41 ORADEA / STR. CANTACUZINO NR.68, 0359800384, gradi_41@yahoo.com / prescolar

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35 ORADEA / STR. M.SADOVEANU NR.8, 0359413732, gradinita35@rdslink.ro / prescolar

Nr. crt.

Unitate admini strata de PMO

Invata mânt de stat

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al CL pt. asig. si evaluarea calitatii

21

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM IANCU" ORADEA / ORADEA, STR. GH. POP DE BĂSEȘTI NR. 3-3A, TEL/FAX: 0359-453550; 0359-453549; 0359-453638 / primar, gimnazial

Grama Anca

Ioana Mocan

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 / Str.Aviatorilor nr.2, 0359-431234, gradinita44@rdsor.ro / prescolar

Nr. crt.

Unitate admini strata de PMO

Invata mânt de stat

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al CL pt. asig. si evaluarea calitatii

22

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "OCTAVIAN GOGA" ORADEA /

Oradea, Str. Cazaban, Nr.48, Tel:03SS40SS96, Fax:0359405597, s08_goga@ yahoo.com / primar, gimnazial

Corina Negrutiu

Tegzes Paul Bogdan

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 ORADEA / STR. SALCAMILOR NR.8, 0359/196245, gradinitamaria@ yahoo.com / prescolar

23

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16

ORADEA / Oradea, Str.Călugăreni Nr.4, 0359410503, scoala16@yahoo.com / primar, gimnazial

Letea Maria

Timar Alina

DA

GRADINITA CU PROGRAM

NORMAL NR.17 ORADEA /

STR. TRANSILVANIEI NR.21, 0259443393 / prescolar

24

DA

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA / Oradea, str. Spiru Haret nr. 3-5, 0259/417668; 0359/439100, egojdu@gmail.com, cod postal 410066 / gimnazial, liceal

Buhas Camelia

Sule Andrada

25

DA

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA / Oradea,Str. Roman Ciorogariu, Nr.18 si Aluminei, nr. 88 ,tel 0259/430944, eminescu@rdsor.ro / primar, gimnazial, liceal

Muresan Ovidiu

Fleisz Judit

26

DA

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA / str. Jean Calvin, nr.3, tel.0359/410550, pedagogic_vulcan@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Iepure Florin

Orban Mihai

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 / Str.Păunului nr.1,0359-418924, gradinita27@rdsor.ro / prescolar

27

DA

COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE

COSMA" ORADEA / Oradea, str. Armatei Romane, nr. 1, tel./fax 0259472674, economicor@rdsor.ro / liceal

Romeo Ionescu

Oros Claudiu

28

DA

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA / Oradea, str. C.Brancoveanu nr.12/A, Tel.0259/436039, ct_vuia@ yahoo.com / liceal, profesional

Ioan Lezeu

Silaghi Radu

COLEGIUL TEHNIC "ANDREI SAGUNA" ORADEA / ORADEA, B-DUL DECEBAL NR.60,410219, TEL.0359409734, 0359409735, FAX 0259418138, asaguna@rdsor.ro / liceal

29

DA

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA / Oradea, str. Poieniței nr. 25, tel./fax 0259-431426, 0359-410612, ctmvoradea@yahoo.com / liceal,

Barabas Calin

Filip Marinela

30

DA

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" ORADEA / ORADEA Str. Cazaban nr. 48, tel. 0359405617, , lic_cobra@yahoo.com / liceal

Dan Octavian

Masaric Mihaela

Toncean Claudiu

Nr. crt.

Unitate admini strata de PMO

Invata mânt de stat

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al CL pt. asig. si evaluarea calitatii

31

DA

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZAR" ORADEA / ORADEA, str.AVRAM IANCU, Nr.10 tel/fax:0259/436208, 0359/410526, alazar1990@yahoo.ro / gimnazial, liceal

Borbei Eugenia

Țigan Mioara

32

DA

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA / Oradea, Str. Moscovei Nr.1, 0259431787, litadyendre@yahoo.com / gimnazial, liceal

Nagy Zoltan

Moldovan Lajos

33

DA

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" ORADEA / Oradea, str. Aleea Posada, nr. 1, tel. 0259 267558, fax 0359 410504, lblaga92@yahoo.com / gimnazial, liceal

Calapod Flaviu

Vulcu Luminita

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 ORADEA / STR.POSADA, NR.3 0359425569 gradi20@yahoo.com / prescolar

34

DA

COLEGIUL NATIONAL,,ONISIFOR

GHIBU" ORADEA / Oradea ,str. Onisifor Ghibu nr 3, tel.035S436S01, fax 0359436903, onisiforg@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Bucur Livia

Luncan Alina

35

DA

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" ORADEA / Oradea, Str.W.Shakespeare, Nr.22, Telefon 0359439711; 0259431960, lit_german_bh@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Tirla Ionut

Heilman Norbert

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 / Str.Decebal nr.43, 0359-433743, gradinita31@rdsor.ro / prescolar

36

DA

LICEUL DE ARTĂ ORADEA / ORADEA, str. PARCUL PETOFI SANDOR, nr.24-26, telefon 0259/411274, 0359/802307, 0359/802308, lartaoradea@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Popescu Anca Novicov Ramona

Toth Beata

37

DA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" ORADEA / Oradea, str. Matei Basarab , nr. 4, tel /fax 0359/414150, lps_bh@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Gepian Petru Razvan

Sâncelean Tiberiu

38

DA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" ORADEA / Blv. Decebal, Nr.45, Oradea, 0259436810, liceul.emanuel@gmail.com / primar, gimnazial, liceal

Filimon Teofil

Hnatiuc Doru

Grădinița cu program normal "Emanuel" / B-dul Decebal, nr.45, Oradea, 0259/447218, fax 0359/808651, gradinitaemanuel@yahoo.com

Nr. crt.

Unitate admini strata de PMO

Invata mânt de stat

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al CL pt. asig. si evaluarea calitatii

_

DA

Grădinița cu program prelungit "Betlehem" (nivel preșcolar program prelungit) / Str. General Berthelot, nr.5, Oradea, 0771734279, anikfo@yahoo.com

39

DA

LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" ORADEA / Oradea, str. luliu Maniu nr.5, 0359410518 0259434526, liceuliuliumaniu@yahoo.com / prescolar, primar, gimnazial, liceal

Lupșea Angela

Mocan Oana

40

DA

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "LORĂNTFFY ZSUZSANNA" ORADEA / Oradea; Str. Andrei Saguna. Nr.1. Tel:0259 455804; e-mail:zsuzsannasz@yahoo.com / prescolar, primar, gimnazial, liceal

Szabo Zsuzsanna Habinyak Istvan Sebestyen

Szucs Eva

Nr. crt.

Unitate admini strata de PMO

Invata mânt de stat

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al Consiliului Local

Reprezentant al CL pt. asig. si evaluarea calitatii

41

DA

LICEUL TEOLGIC PENTICOSTAL "BETEL" ORADEA / Oradea, Str. Nicolae Șova Nr. 6, Tel. 0259410262, fax. 0259477162, e-mail: secretariatbetel@yahoo.com / prescolar, primar, gimnazial, liceal

Filimon Teofil

Apolzan Liviu

42

DA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA / ORADEA, STR. PARTENIE COSMA NR. 3-7-9, TEL: 0259/413677, 0359/411121, E-MAIL: licromcat@gmail.com / prescolar, primar, gimnazial, liceal

Kis Geza , Aszalos Homonai

Demeter Emoke

43

DA

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX" EPISCOP ROMAN CIOROGARIU" ORADEA / Oradea, str. Republicii nr. 48, tel 0259/411906, lic.ort.oradea@gmail.com/ liceal

Serea Gelu

Faur Nicoleta

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 / Str.Republicii nr.41,0259-412051, aureliam_laza@yahoo.com / prescolar

44

DA

LICEUL TEHN SANITAR "VASILE VOICULESCU" ORADEA / Oradea, Str. Clujului, nr. 66, 0359436908, vvoiculescu13@yahoo.com / liceal

Olar Simona

Malita Ana Magdalena

Parasca Cristina

45

DA

PALATUL COPIILOR ORADEA Str. Muzeului nr.2, tel.: 0259411548, fax:0259464558, palatulcopiilor oradea@yahoo.com, pcoradea@gmail.com

Tigan Mioara

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa 2


REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR CARE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

’la nivelul Municipiului oradea                            ’              ’

REȚEA PROPUSĂ 2020-2021

Nr.crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Reprezentant al CONSILIULUI LOCAL

Observații

1

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALEODOR"

Codrea Cecilia

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Moldovei nr.3, cod poștal 410174, tel. 0771/70.41.88, fax.0359/195.735, email:contact@gradinita-aleodor.ro

2

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT AMERICANO-ROMÂNĂ "CRINUL"

Farkas Adriana

ORADEA

PRE

ORADEA, Str. Clujului, Nr. 6,Bihor, cod poștal 410053 tel: 0745 581 380; fax 0359 410 172; e-mail: gradinita_crinul@yahoo.com

3

BIHOR

URBAN

ȘCOALA PRIMARĂ AMERICANO - ROMÂNĂ

Gligor Elena

ORADEA

PRI

ORADEA, Str. Clujului, Nr. 6,Bihor, cod poștal 410053 tel: 0745 581 380; fax 0359 410 172; e-mail: scoala.americana@gmail.com

4

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL EVANGHELICĂ LUTHERANĂ

ORADEA

PRE

Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr.26, cod poștal 410203,tel 0259-433025, e-mail: matyas.judit@yahoo.com

5

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "LUMINA"

Coroiu Natalia

ORADEA

PRE

str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.18, loc. Oradea, cod poștal 410003 tel/fax 0359-454618 e-mail: iacob.cristina@yahoo.com, gpnlumina@gmail.com

6

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASA MINUNATĂ"

Ardelean Maria

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Cosminului, nr.1, cod poștal 410406, tel. 0259/442590 ,e-mail: aduplessi@casaminunata.org

7

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA "WINNIE ACADEMY"

Popa Alexandra Petrikas

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, Calea Aradului, nr.4A, cod poștal 410110, tel:0359/197080, 0771/520497, 0762/608272, e-mail:winnieacademy@yahoo.com

8

BIHOR

URBAN

ȘCOALA PRIMARĂ "WINNIE ACADEMY"

Hodisan Bogdan

ORADEA

PRI

Municipiul Oradea, str. Primăriei, nr.13, cod poștal 410209, tel: 0762/608273, 0762/608272, 0726/720586 e-mail:winnieacademy@yahoo.com

9

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "AGORA"

Grama Anca

ORADEA

PRE, PRI, GIM

Municipiul Oradea, Piața Tineretului, nr. 8,cod postal 410526 Oradea, jud. Bihor

Tel: +40 259 427 398, +40 259 434 925

Fax:+40 259 434 925 e-mail: scoalaagora@gmail com

10

BIHOR

URBAN

LICEUL "DON ORIONE"

Burta Ligia

ORADEA

PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC TEH

Municipiul Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr.49/E, cod poștal 410282, tel.0359/409729, fax 0359/409728, liceudonorione@yahoo.com

11

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ"

Tigan Mioara

ORADEA

LIC

Municipiul Oradea, str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal 410423 tel: 0259/433532, fax: 0259/465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.com

12

BIHOR

URBAN

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGIANA"

Onutan Mariana

ORADEA

POS

Municipiul Oradea, str. Parcului nr.1, cod poștal 410049, telefon 0259/417026, e-mail: georgianaor@yahoo.com

13

BIHOR

URBAN

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ"

Tigan Mioara

ORADEA

POS

Municipiul Oradea, str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal 410423 tel/ fax: 0259/465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.com

14

BIHOR

URBAN

SCOALA POSTLICEALA "F. E.G. EDUCATION"

ORADEA

POS

Municipiul Oradea, str. Onisifor Ghibu nr. 3, tel/ fax: 0259/372331, e-mail: fegeducation_filiale@yahoo.ro

15

BIHOR

URBAN

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT „JOYFUL LEARNING”

Negrean Daniel

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str. Bradului nr. 24, tel: 0744/522970, e-mail: contact@joyfullearning.ro