Hotărârea nr. 180/2021

privind aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici, și a contribuţiei proprii aferente investiției ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici, și a contribuției proprii aferente investiției "Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 84727 din 23.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 84765/23.02.2021 întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici, și a contribuției proprii aferente investiției ''Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr 925/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.e), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică etapa Proiect Tehnic elaborat pentru investiția 'Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare', conform Extras -Anexa 1-Descrierea Investiției.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la nivelul investiției 'Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare', după cum urmează:

Valoare totală a investitiei - cheltuielile pentru execuția obiectivului de investiții:

18.106.774,39 lei inclusiv TVA

Din care valoare C+M:             12.957.859,50 lei inclusiv TVA

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Valoare Servicii de incubare și accelerare:             470.050,00 lei inclusiv TVA

Durata de prestare a serviciilor: 18 luni

Art.3. Se aprobă valorea totală a proiectului 'Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare', în cuantum de 18.576.824,39 lei inclusiv TVA, din care:

 • - Valoarea totala eligibilă                            15.494.915,33 lei inclusiv TVA

 • - Valoarea totala neeligibilă                        3.081.909,06 lei inclusiv TVA

 • - Finanțare nerambursabilă                         8.158.958,56 lei inclusiv TVA

Proiectul cuprinde componenta privind ajutorul de stat regional și componenta privind ajutorul de minimis, astfel:

 • - componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional 16.778.246,19 lei inclusiv TVA,

 • - componenta finanțabilă prin ajutor de minimis 1.798.578,20 lei inclusiv TVA.

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, în cuantum de 10.417.865,83 lei inclusiv TVA, reprezentând atât achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 3.081.909,06 lei inclusiv TVA, cât și contribuția la valoarea eligibilă a proiectului, în valoare de 7.335.956,77 lei inclusiv TVA. Contribuția proprie a Municipiului Oradea în cadrul proiectului 'Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare', este repartizată pe componente astfel:

 • Contribuția Municipiului Oradea aferentă componentei finanțabile prin ajutor de stat regional: 9.548.087,63 lei inclusiv TVA

 • Contributia Municipiului Oradea aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis: 869.778,20 lei inclusiv TVA

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea

 • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 180

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Beneficiar

Municipiul Oradea

Aprob

Nr........./ Data.....................

(nume, funcția și semnătura)

NOTA CONCEPTUALĂ

Anexa 1 - Descrierea Investiției

“Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

  1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

“Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

UAT Municipiul Oradea

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar):

  1.4. Beneficiarul investiției:

Municipiul Oradea

 • 2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

  2.1. Scurtă prezentare privind:

 • a. deficiențe ale situației actuale:

In Oradea si in zonele din apropiere nu exista un astfel de incubator de afaceri, iar activitatile desfășurate de mediul de afaceri susțin necesitatea unei astfel de infrastructuri. Implementarea unei astfel de soluții in Oradea ar aduce mari beneficii.

Incubatoarele de afaceri se disting printr-un șir de avantaje comparativ cu alte tipuri de servicii sau programe dedicate antreprenorilor. Serviciile de pre-incubare, incubare și post-incubare constituie forme de suport in toate etapele dezvoltării afacerii, de la momentul conceptualizării ideii și validării acesteia, până la conexiuni cu investitori, finanțare suplimentară și consultanță de export pe piețe externe. Incubatorul oferă infrastructura necesară operării afacerii, cu spațiu de lucru la preț avantajos și acces la materialele necesare, astfel încât antreprenorii se pot concentra pe dezvoltarea business-ului. Acesta servește ca platformă și structură complexă unde antreprenorii beneficiază de toate serviciile esențiale afacerii, în special la etapele inițiale de dezvoltare, într-un singur loc. Astfel, fondatorii investesc timpul în implementarea recomandărilor primite, și nu pe selectarea, contractarea și gestionarea prestatorilor de servicii individuali - ceea ce reprezintă alternativa tradițională și mai costisitoare ca timp și resurse.

 • b. efectul pozitiv previzional prin realizarea obiectivului de investiții:

Incubatorul de afaceri ”Cresc Oradea Mare” va funcționa ca structură de sprijin pentru noii antreprenori cât și pentru afacerile nou-fondate în domeniul industriilor creative cât și IT care servește industriilor creative (dezvoltare de software pentru design, creație, animație, muzică, etc.), în dependență de etapa de dezvoltare a afacerilor.

Beneficiarii vor avea acces la facilități care răspund necesităților de dezvoltare a afacerii, și anume spații de lucru de tip birouri, co-working space pentru cohortele de incubare pentru a promova colaborarea într-un mediu dinamic, ateliere de lucru cu echipamente de imprimare 3D, laborator de testare a materialelor, proiectare și arhitectură, pentru creație artistică și design, soluții de servere și software care să asigure integral necesarul de dezvoltare a unei companii din punct de vedere IT - dezvoltare software, securitate, web-hosting, arhivare digitală, platformă hosting date, platformă computing. Mai mult, incubatorul va oferi săli de întâlniri de diferite capacități, cât și spațiu pentru evenimente (conferințe, prezentări, workshop-uri, instruiri).

Incubatorul va organiza evenimente proprii la care invita voci marcante de experți și oameni de afaceri care vor aduce inspirație și vor mobiliza mediile academice din ICC și de afaceri locale, să coopereze pentru aducerea pe piață a creațiilor locale. Mai mult, incubatorul va oferi spațiile de evenimente și pentru alte organizații care vor găzdui evenimentele proprii contra unui cost de închiriere sală.

De asemenea, vor fi organizate cursuri de instruiri în dezvoltarea capacităților de care are nevoie orice om de afaceri cât și viitorii fondatori de firme - management financiar, vânzări, managementul resurselor umane, vânzări, etc.

Doritorii de a fi mai aproape de ce se întâmplă în Incubator însă care nu sunt firme incubate sau accelerate, vor putea beneficia de un abonament special ”Connect”, care va oferi acces Ia evenimentele organizate în facilitate.

Serviciile de suport în afaceri pentru rezidenții incubatorului vor fi structurate în trei categorii: pre- incubare, incubare și accelerare.

 • 2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus:

Nu exista obiective de investitii cu aleleasi funcțiuni sau funcțiuni similare in zona, fapt pentru care s-a considerat necesara investiția pentru obiectul propus.

 • 2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui mașter plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus:

Pana in aceasta data nu au existat.

 • 2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții:

Nu este cazul.

 • 2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:

  Obiectivul general al proiectului este:

Prin intermediul investiției se are în vedere echivalarea în practică a potențialului de creștere al întreprinderilor, cu activitate în domenii creative în mod special, și majorarea impactului lor în economia locală și regională. Prin intermediul acestui incubator, se vor oferi servicii suport care să răspundă specific nevoilor antreprenorilor în ceea ce privește formarea acestora, particularitățile administrării și creșterea afacerilor în mod direct. Pe de altă parte, contribuția adusă are și caracter indirect, rezultând o dinamizare a mediului de afaceri regional, prin efectul de spillover.

Conform analizei realizate pe baza informațiilor obținute de la Registrul Comerțului și statistica regională INS, crearea de noi întreprinderi este mai dinamică în cazul industriilor creative în această regiune, iar valoarea adăugată este semnificativă, nu doar din perspectiva cifrei de afaceri generate, ci și considerând potențialul de deblocare a atractivității antreprenoriatului în rândul tinerilor. în plus, industriile creative au potențial ridicat asupra ratei de ocupare a locurilor de muncă datorită atractivității față de persoanele tinere, dar acest lucru se întâmplă, în special pe domeniile ICC, în cazul celor care deprind cunoștințele și abilitățile necesare unui antreprenor de succes.

Stimularea pieței muncii prin încurajarea și susținerea antreprenoriatului în rândul industriilor creative reprezintă un factor determinant în relansarea economică la nivel european dar și regional și local, creând premisele revitalizării într-un domeniu economic cu un spectru ofertant din punct de vedere al tipurilor de activități economice cuprinse. Astfel, prin axarea pe teme ca administrarea și dezvoltarea afacerilor în rândul celor care doresc să înființeze o întreprindere, acces la finanțare și mentorat, găsirea de noi piețe cu alți potențiali cumpărători și altele, gradul de competitivitate poate fi crescut rapid.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Incubatorul de afaceri ”Cresc Oradea Mare” va funcționa ca structură de sprijin pentru noii antreprenori cât și pentru afacerile nou-fondate în domeniul industriilor creative cât și IT care deservește industriile creative (dezvoltare de software pentru design, creație, animație, muzică, etc.), în dependență de etapa de dezvoltare a afacerilor. In acest sens vizezeaza următoarele obiective specifice:

 • 1. Creare/ dezvoltare unui incubator de afaceri într-o perioada de 18 luni Incubatorul de afaceri se va amenaja într-o clădire neutilizata, aflata în proprietatea Municipiului Oradea, în aproprierea centrului orașului, ușor accesibila, aflata la intersecția a doua artere principale ale orașului. Scopul acestuia il constituite sprijinirea firmelor nou înființate si a celor cu un istoric scurt de funcționare (max.2 ani) în vederea lansării pe piața a unor produse sau servicii care corespund sectorului creativ. Incubatorul va oferi infrastructura necesara pentru prestarea activităților zilnice ale firmei (ex. spatii de birou, open space, săli de ședințe, săli de evenimente, bufet, ateliere de lucru, infrastructura IT si utilitati necesare) dar si servicii suport în afaceri (ex. juridice, financiare) si servicii de îndrumare a IMM-urilor către diferite programe de finanțare existente, identificarea de parteneri, promovarea serviciilor si produselor acestora. Spațiul de desfășurare a activitatii de incubare este reprezentat de o clădire cu un regim de înălțime: demisol, parter si etaj cu o suprafața utila de 2200 mp. In incinta clădirii se vor amenaja 15 birouri pentru start-up-uri, 30 spatii de lucru în open space, 6 ateliere, 1 bufet (sala de mese), săli de evenimente, training si întâlniri.

 • 2. Dezvoltarea si oferirea a 3 programe de servicii suport pentru rezidentii incubatorului într-o perioada de 18 luni. Scopul incubatorului este de a susține cu toate eforturile impulsionarea si dezvoltarea domeniului industriilor culturale si creative din Regiunea Nord-Vest activitate complementara, reala si viabila la inerția de industrializare a regiunii, prin identificarea, explorarea si dezvoltarea competitivității regionale. în perioada de implementare a proiectului se vor oferi 3 programe de sprijin pentru antreprenori. Aceste programe consta în: 1. Servicii de preincubare -antreprenorul este sprijinit direct în identificarea si dezvoltarea ideii de afaceri. Aceste servicii includ: - Evaluarea potențialului ideii de afaceri, eventual potențialul inovativ - Instruire atât în aspecte generale (e.g. management), cât si mai specifice (e.g. proprietate intelectuala) - Stabilirea modelului de business si elaborarea planului de afaceri, inclusiv a proiecțiilor financiare ale afacerii. 2. Servicii de incubare - se refera la: instruire specializata, servicii de contabilitate, juridice si financiare, servicii de marketing si mentorat, coaching direct, networking, acces la spatii de atelierele echipate, la facilitati, utilitati, acces la recepție, secretariat, securitate, comunicare, curățenie, bufet. 3. Servicii de postincubare (perioada de accelerare) - activitatile vizeaza companii aflate deja în faza de maturitate, fiind capabile sa evolueze pe cont propriu. în aceasta etapa se vor oferi servicii ca: sprijin pentru creșterea vânzărilor, sau îmbunatatirea proceselor sau de inovare.

 • 3. Creșterea numărului de rezidenti - beneficiari ai serviciilor cu 150% pana la finalul implementării proiectului Incubatorul are obiectivul de a sa extinde inițiativele legate de formarea si management si sa continue sa dezvolte parteneriate si inițiative cu impact pentru dezvoltarea economica a regiunii. Obiectivul asumat reprezintă 15 firme. Firmele incubate au ocazia de a participa la traininguri, seminalii si conferințe, de a primi asistenta în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanțare sau în alte domenii relevante. Toate acestea au rolul de a susține dezvoltarea firmelor, astfel încât acestea sa poata ajunge la un nivel de stabilitate si autonomie care sa le permită parasirea Incubatorului si funcționarea pe cont propriu, cu sanse crescute de a face fata mediului concurential si de a supraviețui pe termen lung. Incubatorul de afaceri deține o suprafața de aproximativ 600 de mp dedicata zonei de incubare pentru start-up-uri, alcatuita din 15 birouri si un open space. Celelalte suprafețe ale incubatorului sunt ocupate de spatii conexe si administrative (ex. grup sanitar, săli de evenimente si training, bufet, sala server, depozit, ateliere). Capacitatea maxima este de 45 de firme. în primul an de incubare, în perioada de implementare a proiectului, incubatorul îsi propune o rata de ocupare de 30% (max. 15 firme) urmând ca la 2 ani de la finalizarea proiectului sa ajunga la un grad de ocupare de min. 70%. Raportat la suprafața totala a spațiului de incubare (600 mp), indicatorul asumat de 70% reprezintă 420 mp grad de ocupare la 2 ani după finalizarea proiectului adica 31 de firme.

 • 3. Estimarea suportabilității investiției publice

  • 3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:- costurile unor investiții similare realizate;- standarde de cost pentru investiții similare:

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

VALOARE TOTALA A INVESTIȚIEI, INCLUSIV TVA: 18 106 774.39 MII LEI

VALOAREA C+M A INVESTIȚIEI, INCLUSIV TVA : 12 957 859.50 MII LEI

Durata de execuție estimata = 18 luni

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:

MII LEI cu TVA

Studiu de prefezabilitate

-

Studiu de fezabilitate

157 080.00

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

7 140.00

Proiect Tehnic si Detalii Execuție, inel doc avize, PAC si

Verificarea tehnica de calitate a PAC, PTh si DE 5%

424 830.00

Asistenta de șantier (nu include dirigentie de șantier)

55 930.00

 • 3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării ncrambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată):

Proiectul se încadrează în programul de finanțare aferent Axei prioritare 2”Imbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1.„Promovarea spiritului antreprenori al, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.B Incubatoare de afaceri.

Obiectivul priorității de investiții 2.1.„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”

Prioritatea de investiții are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, fiind dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.

Această prioritate de investiții este în concordanță cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, în ceea ce privește crearea Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului (PNDA) care vizează finanțarea infrastructurii antreprenori ale la nivelul comunităților locale.

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, ținând cont de particularitățile terenului din punct de vedere al vecinătăților, al orientalii fata de punctele cardinale, al însoririi si iluminării, al condițiilor stabilite prin documentațiile de urbanism în ceea ce privește regimul de aliniere si de înălțime, al asigurării numărului de locuri necesare pentru parcării, al posibilității de racord la utilitățile publice, al condițiilor geotehnice, al condițiilor impuse prin certificatul de urbanism si nu în ultimul rând din punct vedere al volumelor, al aspectului arhitectural si al finisajelor propuse.

 • 4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

-Teren proprietatea Municipiului Oradea

-Natura proprietății este de teren si construcție.

-Servituti: imobilul este situate in zona de protectrie a Spitalului Clinic de Neurologie si Psihiatrie, clădire clasata ca si Monument istoric ce figurează pe lista monumentelor istorice din județul Bihor la poziția 227 avand indicativul de LMI BH -II -m -B -20138 ( monument istoric de categoria B).

-Clădirea este reprezentativa, are valoare patrimoniala deosebita si este propusa pentru protecție locala.

 • 5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

 • a. descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Terenul liber situat pe strada Louis Pateur ni' 28 (fosta strada Spitalului) era in proprietatea orașului Oradea. In anul 1919 la cererea invatatorului Nicolae Firu acest teren a fost atribuit gratis Asociației învățătorilor romani din Bihor. Din banii cadrelor didactice si din diverse ajutoare s-a început construirea „Casei învățătorilor”, a cărei construcție a început in anul 1927 (antreprenorul fiind societatea Gyorgy & Grunfeld ) si a fost terminata in roșu in anul 1932, iar dat in folosința in anul 1938. In timpul celui de-al doilea război mondial aici a funcționat un spital militar de companie. In anul 1949 clădirea a fost transformata in Spital de Ortopedie, iar din 1986 a aparținut Spitalului de neuropsihiatrie, clădirea fiind denumita Pavilionul nr.8.

Din anul 2015, conform HCL nr. 500/12 august 2015, atât terenul cât și clădirea aparțin Municipiului Oradea (nr. CF/cadastral 169341).

Numărul Cârtii Funciare ( CF) = 169341

Numărul cadastral = 169341

Supafata teren = 2.491 mp

Arie construita existenta = 1.168,00 mp

Arie desfasurata existenta^ 3.028,00 mp

Categoria de importanta C

Clasa de importanta III

Gradul de rezistenta la foc III

 • b. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

Clădirea viitorului incubator de afaceri se afla vis a vis de Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie, monument istoric si se afla in zona de protecție a acestuia. Accesul in incinta se face din spre strada Colinelor, posibil a se realiza si dinspre strada Louis Pasteur. Accesul publicului in clădire se face din zona intersecției dintre cele doua străzi care mărginesc clădirea. Exista si doua accese secundare dinspre curte.

Prin proiect se prevede si facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati motorii la toate nivelurile clădirii prin amplasarea unui ascensor cu acces la toate nivelurile, inclusive la nivelul curții.

 • c. surse de poluare existente în zonă:

In zona nu au fost identificate surse de poluare

 • d. particularități de relief:

Amplasamentul propus se afla pe o suprafață de teren care prezintă diferențe de nivel.

 • e. nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

Zona este dotata cu toate utilitățile edilitare urbane, dar clădirea nefiind folosita a fost debransata de la toate aceste utilitati existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

 • f. posibile obligații de servitute:

Nu este cazul.

 • g. condiționări constructive determinate de starea telmică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz:

Pe amplasamentul propus se are în vedere execuția lucrărilor și derularea procedurii de demolare pentru anexele existente la nivelul imobilului.

 • h. reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent:

Plan Urbanistic General aprobat respectiv reglementările impuse prin Certificatul de Urbanism.

 • i. existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:

Clădirea viitorului incubator de afaceri se afla vis a vis de Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie, monument istoric si se afla in zona de protecție a acestui monument istoric. Conform legii monumetelor istorice, intervențiile la clădirile situate in zona de protecție a unui monument istoric sunt supuse avizului Ministerului Culturii.

 • 6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional: a. destinație și funcțiuni:

Proiectul "Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” cuprinde următoarele componente:

 • 1. reabilitarea unui imobil neutilizat, care va găzdui incubatorul de afaceri dedicat antreprenorilor din domeniul industriilor creative;

 • 2. dezvoltarea unei infrastructuri inovative care să ofere servicii suport pentru rezidenții incubatorului și nu numai;

 • 3. crearea unui mediu de interacțiune dinamic pentru mediul de afaceri din Municipiul Oradea, respectiv al celui din Regiunea Nord-Vest a României;

Structura și dimensiunea incubatorului reflectă scopul acestuia prin oferirea unei infrastructuri de sprijin a afacerilor - partajarea acesteia pentru 20 birouri pentru rezidenți, un open space cu 30 de stații de lucru, săli de ședințe, conferințe și traininguri, infrastructură pentru rețeaua de internet și toate utilitățile necesare, bufet, parcări, depozite, ateliere de lucru, toate gândite în mod special pentru a satisface nevoile antreprenorilor pentru dezvoltarea afacerilor din domeniul creativ. Capacitatea maximă a incubatorului pentru găzduirea de rezidenți este de 50 de firme (20 birouri și 30 stații de lucru), iar suprafața destinată strict acestora este de 600 mp, la care se adaugă însă spațiile conexe și administrative destinate dezvoltării unui ecosistem competitiv.

La demisolul clădirii se vor amenaja 4 birouri pentru incubare, 6 ateliere (spații suport pentru firmele incubate), o sală de ședințe, o sală pentru servere (necesară pentru infrastructura IT a incubatorului), grupuri sanitare, depozite și un punct termic. Suprafața pentru activitățile de incubare va fi de 104,19 mp, pe când suprafața încăperilor pentru serviciile conexe (ateliere, sală de ședință) va reprezenta 237,22 mp, diferența de spațiu fiind ocupată de holuri și spații administrative.

La parter au fost prevăzute în plan 7 birouri pentru incubare, un birou administrativ, un spațiu pentru servirea mesei (bufet + oficiu de preparare), o sala de training modulară (capacitate maximă de 49 de locuri), grupuri sanitare și depozit. Suprafața pentru activitățile de incubare ale acestui nivel este de 226,3 8mp.

Etajul a fost organizat în 9 birouri pentru incubare, un birou administrativ, un spațiu de tip “open space” de aproximativ 180 mp pentru rezideați (în aripa dreaptă), o sală de evenimente/ședințe modulară cu o capacitate maximă de 120 locuri și grupuri sanitare. In acest caz, suprafața totală pentru incubare este de 340 mp.

Incubatorul de afaceri va avea o capatitate totală de 350 de persoane. Spațiile conexe reabilitate/create de la nivelul demisolului, parterului, etajului și vor avea următoare destinații funcționale:

repecție;

grupuri sanitare, în număr adecvat și cu o amplasare conformă cu toate normele DSP în vigoare;

la fiecare etaj grup sanitar se va amenaja un spațiu pt. depozitarea materialelor de curățenie si galetilor, mopurilor, etc.

cai de acces interioare(coridoare);

obligatoriu locația va avea cel puțin 2 cai de acces din/spre exterior; in soluția propusa se prevăd 4 accese - 3 pe fațadele posterioare si una pe fațada principala (nu se include acces lift)

 • - terasa;

curte exterioara dotata cu mobilier de exterior;

spațiu exterior pentru rastel biciclete;

spațiu exterior amenajat pentru containere/pubele;

zonă de parcare;

spații verzi.

 • b. caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

Supafata teren = 2.491 mp

Arie construita existenta = 1.168,00 mp

Arie desfasurata existenta= 3.028,00 mp

Arie construita finala = 991,25 mp

Arie desfasurata finala= 2.868,32mp

Ar ia utila operațională = 1400,4 mp, după cum urmează:

 • - aria utila birouri = 669,39mp

 • - aria utila ateliere = 203,89 mp;

 • - arie utila săli de ședințe, conferințe = 205,93 mp;

 • - arie utila alte spații = 240,12 mp; (nu cuprind holuri si grupuri sanitare)

 • - arie utila depozite = 58,25 mp.

Suprafața carosabila incinta = 515,55 mp

Număr de locuri de parcare asigurat:

 • - 12 locuri de parcare in spațial public din fata amplasamentului

 • - 20 locuri de parcare in curtea imobilului

 • - 29 locuri de parcare in curtea Centrului de Tramsfuzie Sanguin

Numărul de locuri pentru biciclete : 2 rastele cu o capacitate de 20 biciclete.

 • c. durata minimă de funcționale apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse:

 • - minim 7 ani de la darea in folosința a construcției

 • d. nevoi/solicitări funcționale specifice:

Lift pentru facilitatea accesului la toate nivele incubatorului pentru persoanele cu dizabilități - cu acces direct din curte.

Ca sursă alternativă de utilizare a resurselor pentru perioadele cu temperaturi exterioare moderate, se propune montarea a 3 pompe de căldură aer-apă, cu puterea termică totală de 90 KW, cu consum electric total de 22 KW. încălzirea și răcirea pe bază de ventiloconvectoare alimentate de la distribuitorul din punctul termic. Agentul de răcire va fi furnizat de un chil Ier cu puterea de răcire de 100 KW, cu consum electric de 35 KW. Pentru stocarea agentului termic se propune un rezervor de acumulare de 1500 litri. Pentru prepararea apei calde de la pompa de căldură, se propune montarea unui schimbător de căldură a.c.m.

 • 7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

-studiului de fezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții:

Nu a fost cazul

-expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente:

Nu este cazul.

-studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:

Nu este cazul.

Data:


22.02.2021


întocmit:

(nume, funcția, compartiment și semnătura)


Anexa Nr. 7

Devizul general al obiectivului de investiții

Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: "CRESC ORADEA

MARE", Oradea, str. Louis Pasteur nr.28

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(exclusiv TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

95,000.00

18,050.00

113,050.00

2.1

Alimentare cu energie electrica Ob.2

85,000.00

16,150.00

101,150.00

2.2

Branșament apa, termoficare Ob.6

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOLUL 2

95,000.00

18,050.00

113,050.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

9,314.00

1,769.66

11,083.66

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5

Proiectare

495,000.00

94,050.00

589,050.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

132,000.00

25,080.00

157,080.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

342,000.00

64,980.00

406,980.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

137,000.0C

26.030.0C

163,030.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

130.000.0C

24.700.0C

154,700.00

3.7.2

Auditul finaciar

7,000.0C

1.330.0C

8,330.00

3.8

Asistență tehnică

179,000.00

34.010.0C

213,010.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

47,000.00

8,930.0C

55,930.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

42,300.00

8,037.0C

50,337.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

4,700.00

893.0C

5,593.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

132,000.00

25,080.00

157,080.00

TOTAL CAPITOLUL 3

825,314.00

156,809.66

982,123.66

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

10,746,543.84

2,041,843.33

12,788,387.17

4.1.1

OBIECT Nr.1 - Amenajare clădire incubator

9,658,127.96

1,835,044.31

11,493,172.27

4.1.1.1

Acoperiș

487,174.02

92,563.06

579,737.08

4.1.1.2

Desfaceri

58,529.30

11,120.57

69,649.87

4.1.1.3

Lucrări interioare

2,643,272.75

502,221.82

3,145,494.57

4.1.1.4

Tamplarie

1514573.28

287,768.92

1,802,342.20

4.1.1.5

Fațade

902,885.64

171,548.27

1,074,433.91

4.1.1.6

Lucrări de hidrofobizare

940,243.39

178,646.24

1,118,889.63

4.1.1.7

Rezistenta

872,438.02

165,763.22

1,038,201.24

4.1.1.8

Instalații sanitare

367,484.79

69,822.11

437,306.90

4.1.1.9

Instalație hidranti interiori si camera pompelor

25,873.19

4,915.91

30,789.10

4.1.1.10

Instalații termice

231,786.99

44,039.53

275,826.52

4.1.1.11

Instalații climatizare

164,469.54

31,249.21

195,718.75

4.1.1.12

Instalații ventilație

199,696.21

37,942.28

237,638.49

4.1.1.13

Instalații electrice

1,249,700.84

237,443.16

1,487,144.00

4.1.2

OBIECT Nr.3 - Demolare

145,134.84

27,575.62

172,710.46

4.1.2.1

Demolare anexe, gard si extinderi

145,134.84

27,575.62

172,710.46

4.1.3

OBIECT Nr.4 - Amenajări exterioare

943,281.04

179,223.40

1,122,504.44

4.1.3.1

Drumuri - Terasamente

70,551.91

13,404.86

83,956.77

4.1.3.2

Drumuri - Fundatii

187,394.82

35,605.02

222,999.84

4.1.3.3

Drumuri - Suprastructura

227,482.87

43,221.75

270,704.62

4.1.3.4

Trotuare - Terasamente

15,104.36

2,869.83

17,974.19

4.1.3.5

Trotuare

81,497.78

15,484.58

96,982.36

4.1.3.6

Siguranța circulației

7,510.66

1,427.03

8,937.69

4.1.3.7

Alimentare cu apa

3,865.92

734.52

4,600.44

4.1.3.8

Rețele canalizare

219,750.90

41,752.67

261,503.57

4.1.3.10

Instalații incendiu exterior

50,042.28

9,508.03

59,550.31

4.1.3.11

Amenajare peisagera curte

80,079.54

15,215.11

95,294.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,803,275.00

342,622.25

2,145,897.25

4.3.1

Obiect: OBIECT Nr.1 - Amenajare clădire incubator

1,803,275.00

342,622.25

2,145,897.25

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

29,200.00

5,548.00

34,748.00

4.4.1

Obiect: OBIECT Nr.1 - Amenajare clădire incubator

29,200.00

5,548.00

34,748.00

4.5

Dotări

1,104,125.00

209,783.75

1,313,908.75

4.5.1

Obiect: OBIECT Nr.1 - Amenajare clădire incubator

1,104,125.00

209,783.75

1,313,908.75

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

13,683,143.84

2,599,797.33

16,282,941.17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

84,166.89

15,991.71

100,158.60

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

47,413.72

9,008.61

56,422.33

5.1.1.4

OBIECT Nr.5 - Organizare de șantier

47,413.72

9,008.61

56,422.33

5.1.1.4.

1

Organizare de șantier

47,413.72

9,008.61

56,422.33

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

36,753.17

6,983.10

43,736.27

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

123,514.99

0.00

123,514.99

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

54,444.79

0.00

54,444.79

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

10,888.96

0.00

10,888.96

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

54.444.79

0.00

54,444.79

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,736.45

0.00

3,736.45

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

419,357.96

79,678.01

499,035.97

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL CAPITOLUL 5

632,039.84

96,619.72

728,659.56

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

15,235,497.68

2,871,276.71

18,106,774.39

din care: C+M (1.2,1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

10,888,957.56

2,068,901.94

12,957,859.50

Beneficiar, MUNICIPIUL ORADEA


întocmit, PGA MARKERS S.R.L.