Hotărârea nr. 179/2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Parteneriatului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Parteneriatului

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 84943/23.02.2021 și Raportul de aprobare nr. 84943 din 23.02.2021, întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Parteneriatului,

Ținând seama de Ghidul Solicitantului privind Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin.(1) și art. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • Direcția de Management Proiecte și Finanțare Internațională

  • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  • Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România

  • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 179

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei