Hotărârea nr. 178/2021

privind abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 677/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” în conformitate cu O.U.G. 114

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 677/19.07.2018 și aprobarea bugetului cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale

pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” în conformitate cu O.U.G. 114

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 83911/22.02.2021 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 83911/22.02.2021 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 677/19.07.2018 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente investitiei “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, cod SMIS 122024 în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.e), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

ART.1. Se aprobă cererea de finanțare si cheltuielile aferente in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019 pentru proiectul: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea.”

ART.2. Se aprobă valoarea totala a proiectului în cuantum de 2,278,143.24 lei (inclusiv TVA) din care:

  • -   cheltuieli eligibile                    2,267,291.04 lei inclusiv TVA

  • -   cheltuieli neeligibile                     10,852.20 lei inclusiv TVA

ART.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 45,345.84 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”.

ART.4. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 677/19.07.2018.

ART.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale H.C.L. 677/19.07.2018 rămân neschimbate.

ART.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului Județului Bihor

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar- Primăria Municipiului Oradea

  • Directia economica

  • Instituția Arhitectului Șef

  • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 178

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei