Hotărârea nr. 177/2021

privind abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 676/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, in conformitate cu OUG 114

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 676/19.07.2018 și aprobarea bugetului cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investitiei: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale

pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, in conformitate cu OUG 114

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 83952/22.02.2021 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 83953/22.02.2021, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune abrogarea Art.2 si Art.3 din HCL nr. 676/19.07.2018 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente investitiei “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, cod SMIS 122117 in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.e), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H otă răște :

ART. 1. Se aprobă cererea de finanțare si cheltuielile aferente in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019 pentru proiectul: ,,Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 5.204.989,16 lei (inclusiv TVA) din care:

  • - cheltuieli eligibile                    4.548.392,15 lei inclusiv TVA

  • - cheltuieli neeligibile                    656.597,01 lei inclusiv TVA

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (656.597,01 lei inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (90.967,84 lei inclusiv TVA), în cuantum total de 747.564,85 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului: ,,Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”.

  • A RT. 4. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga Art.2 si Art.3 din HCL nr. 676/19.07.2018.

ART. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale HCL 676/19.07.2018 rămân neschimbate.

  • A RT. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează D.M.P.F.I.

ART. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului Județului Bihor

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar - Primăria Municipiului Oradea

  • Directia economica

  • Instituția Arhitectului Șef

  • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 177

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei