Hotărârea nr. 176/2021

privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat valoric, a indicatorilor tehnico-economici actualizați valoric ai proiectului, a analizei cost-beneficiu actualizată și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I - Oradea”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat valoric, a indicatorilor tehnico-economici actualizați valoric ai proiectului, a analizei cost-beneficiu actualizată și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I - Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 83887/22.02.2021și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 83913/22.02.2021 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea reaprobarea Studiului de fezabilitate revizuit valoric, a indicatorilor tehnico-economici revizuiți valoric ai proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I - Oradea”

Ținând cont de prevederile legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 actualizata, art. 44 alin.(1)

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate actualizat valoric și a indicatorilor tehnico-economici actualizați valoric în vederea realizării investiției: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I-Oradea”

Valoarea actualizată totală a investitiei, fără TVA:

83.712.343,93 lei

din care:

  • - construcții montaj (C+M)

44.403.052,08 lei

Valoarea actualizată totală a investiției, inclusiv TVA 99.486.438,81 lei

din care:

  • - construcții montaj (C+M)

52.839.631,97

Durata de realizare a investiției= 24 luni

Art. 2. Se aprobă proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I - Oradea”, finanțat prin programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție.

Art. 3. Se aprobă analiza cost beneficiu actualizată pentru proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul

Nufarul I - Oradea”.

Art. 4. Se aprobă bugetul actualizat al proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” în cuantum de 99.486.438,81 lei (inclusiv TVA) și includerea acestor cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea.

Art. 5. Se aprobă contribuția proprie actualizate a Municipiului Oradea la proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” în cuantum de 29.248.368,81 lei inclusiv TVA, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului.

Art. 6. Se aprobă sumele reprezentând eventuale alte cheltuieli, decât cele eligibile și neeligibile care au fost previzionate inițial, ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, care se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 7. Se aprobă asigurarea fluxului financiar pentru implementarea în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art. 9. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredințează D.M.P.F.I.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului Judetului Bihor

  • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internationață

  • Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 176

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 2 voturi „abținere”