Hotărârea nr. 175/2021

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisia Locală de Ordine Publică și constituirea acesteia

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


H O T Ă R Â R E

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisia Locală de Ordine Publică și constituirea acesteia


Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate inițiator, înregistrat sub nr. 81973 din 19.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 81976/19.02.2021 întocmit de Poliția Locală prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisia Locală de Ordine Publică,

Ținând seama de art. 28 din Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 - poliției locale, republicată, actualizată, la nivelul fiecărui municipiu unde funcționează poliția locală se organizează și funcționează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, organism cu rol consultativ. Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia, șeful poliției locale, secretarul unității administrativ teritoriale și 3 consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă. Ședințele comisiei locale sunt conduse de primar.

Având în vedere noua componență a Consiliului Local al Municipiului Oradea, constituită în urma alegerilor locale desfășurate în data de 27.09.2020, pentru perioada 2020 - 2024.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „a" și „d", alin. (3) lit. „c”, alin. (7) lit. „g”, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se desemnează în Comisia Locală de Ordine Publică următorii consilieri locali, în persoana:

  • - d-nei. Buhaș Camelia - Liana membru titular

  • - d-lui. Barabaș Călin - Iulian     membru titular

  • - d-lui. Morar Grigore            membru titular.


Art. 2. Comisia Locală de Ordine Publică este constituită din:


o Primarul Municipiului Oradea

o Șeful Poliției Municipiului Oradea;

o Șeful Poliției Locale a Municipiului Oradea;

o Secretarul Municipiului Oradea;


o d-na. Buhaș Camelia - Liana o d-l. Barabaș Călin - Iulian


- consiliier local desemnat de autoritatea deliberativă.

- consiliier local desemnat de autoritatea deliberativă.


o d-l. Morar Grigore


- consiliier local desemnat de autoritatea deliberativă.


Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare aprobate prin hotărârile de consiliu


local anterioare își încetează aplicabilitatea.


Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Poliția Locală Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Direcția Poliția Locală Oradea;

  • Membrii Comisiei Locale de Ordine Publică;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 175

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”