Hotărârea nr. 174/2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zona rezidentiala si parc public; Parcelare teren pentru locuinte individuale zona str.Valentina Bostina – str. Nicolae Toma, nr.cad.170439, 198562-:198603, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zona rezidentiala si parc public;

Parcelare teren pentru locuințe individuale zona str.Valentina Bostina - str.Nicolae Toma, nr.cad.170439, 198562-:198603, Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 83918/22.02.2021 și

Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 83942/22.02.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul

Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

Dezvoltarea zona rezidentiala si parc public; Parcelare teren pentru locuinte individuale, zona str.Radu Greceanu, nr.cad.170439, 198562-:-198603, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.6000/17.10.2020, la initiativa beneficiarilor                                                                                          , proiect elaborat catre arh.

Parvulet Mihai, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop dezvoltarea unei zone rezidentiale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara;

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud a localitatii.

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ULiu - Zonă de urbanizare pentru locuinte cu regim mic de inaltime.

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Valentina Bostina, str.Nicolae Toma

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de S=29284,0mp este identificat cu nr.cad.198562-:-198603 inscrise


in CF nr.198562-:-198603 (proprietari

), nr.cad.170349 inscris in CF nr.170439


Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art.139, alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Dezvoltarea zona rezidențiala si parc public; Parcelare teren pentru locuințe individuale, zona str.Valentina Bostina - str. Nicolae Toma, nr.cad.170439, 198562-:-198603, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona de studiu a PUZ-ului este aria delimitata de str.Radu Greceanu - la vest, UTR Et - la nord, UTR Liu la est si sud ;

Prin documentatia de urbanism se propune;

 • a) Reglementarea parcelelor identificate cu nr.cad. 198562-:-198602 (provenite dintr-o lotizare mai veche realizata inainte de aprobarea noului PUG) astfel:

 • - 31 de parcele destinate construirii de locuinte; Suprafata minim lot: 400,0mp

 • - 8 loturi propuse pentru expropriere in vederea amenajarii unui parc public;

 • - 3 loturi destinate drumurilor de acces (din care cota parte propusa pentru expropriere in vederea asiguararii accesului la parc);

Suprafata terenului propus pentru expropriere in vederea amenajarii unui parc public (in cadrul programului programului Oradea Oras Verde aprobat cu HCL nr.661/2020): 4990 mp;

 • b) Parcelarea terenului identidicat cu nr.cad.170349 in 9 loturi destinate construrii si un lot destinat constituirii drumului de acces; Suprafata minima loturilor: 400,0mp

 • - Restul terenului cuprins in zona de studiu a PUZ-ului se va studia prin documentatii de urbanism ulterioare;

Reglementari urbanistice pentru terenul care a generat PUZ-ul

Se propun doua subzone: una de tip Liu si una de tip Va, conform propunerii prezentate in plansa U03;

Pentru subzone de tip Liu se stabilesc urmatoarele reglementari:

 • - regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale unifamiliale sau locuinte cu maxim 2 unitati locative si anexele acestora; alte functiuni admise in UTR Liu in conditiile descrise de RLU aferent PUG

 • - H max: Regim maxim de inaltime: S+P+E+M/Er;

 • - POT max = 35,0%; - CUT max = 0,9;

 • - retragerea față de aliniament ; 3,0m de la aliniamentul strazilor adiacente (aliniament obligatoriu), minim 6,0m pentru garaje;

 • - retrageri față de mejdiile laterale: minim 3,0m;

 • - retrageri minime fata de mejdia posterioara: 6,0m;

 • - Locuri de parcare: 1 loc de parcare pe unitatea de locuit;

la mobilarea parcelelor situate in zona canalelor CP34 SI CT38 aflate in administratia ANIF se vor avea in vedere conditiile specificate in aviz ANIF nr.134/17.06.2020

Dezvoltarea retelei stradale

Accesul la amplasament se va realiza pe str.Valentina Bostina, str.Nicolae Toma,

Accesul la parcele se va realiza pe 3 drumuri publice constituite conform propunerii prezentate in plansa U04, astfel:

 • - un drum cu profil de 11,0m constituit in prelungirea str.Valentina Bostina, prin trecerea terenului necesar din proprietate privata in domeniul public (o parte prin renuntare din partea beneficiarilor PUZ-ului, o parte prin expropriere);

 • - un drum cu profil de 12,0m constituit in prelungirea str.Nicolae Toma, prin trecerea terenului necesar din proprietate privata in domeniul public (o parte prin renuntare din partea beneficiarilor PUZ-ului, o parte prin expropriere);

 • - un drum public cu profil de 12,0m care se va realiza etapizat (6,0m din ax pe partea beneficiarilor in etapa I, urmand ca restul de 6,0m sa se realizeze intr-o etapa ulterioara);

 • - asigurarea unei rezerve de teren pentru largirea str.Radu Greceanu, in dreptul amplasamentului studiat, Conform declaratiei autentificate notarial cu nr.1028/04.05.2020, beneficiarii PUZ-ului ^^^^^^^^^^^^|, ) se angajeaza ca vor renunta la dreptul de proprietate asupra lotului 1, conform planului de amplasare si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire intocmite de catre                         , in concordanta cu

propunerile din PUZ, teren ce va trece in proprietatea municipiului Oradea;            ___________________________

Conform declaratiei autentificate notarial cu nr.490/22.02.2021, beneficiarii PUZ-ului (^^^^^^^^^^^^| ^H) se angajeaza ca vor renunta la dreptul de proprietate asupra lotului 2, din dezmembrarea terenului identificat cu nr.cad.198601, a lotului 2 din dezmembrarea terenului identificat cu nr.cad.198602 respectiv a loturilor 1 si 3 din dezmembrarea terenului identificat cu nr.cad.198603, conform planului de amplasare si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire intocmite de catre Demeter Zoltan, in concordanta cu propunerile din PUZ, teren ce va trece in proprietatea municipiului Oradea;

Dupa aprobarea PUZ-ului documentatiile cadastrale si actele de renuntare se vor inregistra la Directia Patrimoniu Imobiliar, prin grija initiatorului PUZ-ului, urmand ca apoi, terenul respectiv sa treaca in domeniul public, cu destinatia de drum public

Asigurarea utilitatilor.: Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona, prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor, conform declaratiilor autentificate notarial nr.489/22.02.2021 si 492/22.02.2021

Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ";

Aceasta mentiune se va inscrie in CF, prin grija Directiei Juridice si in autorizatiile de construire eliberate pentru constructiile de pe parcelele studiate, prin grija Institutiei Arhitectului Sef ”

Drumurile publice nou create nu vor fi asfaltate de catre Primaria Municipiului Oradea decat in ordinea prioritatilor si a resurselor financiare alocate in acest scop

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Compartimentul Urbanism si Avize, ____________________________________________________________________

 • Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal,

^|, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • Directia Ptrimonoiu Imobiliar;

 • Directia Tehnica;

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 174

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”