Hotărârea nr. 173/2021

privind corectarea erorii materiale din plansa „06- Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”, aferente P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr.501/2016, privind incadrarea parcelelor identificate cu nr.cad.19162, 19109, 159162, 159171, str.Ogorului, Oradea, din UTR Lip in UTR Et

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind corectarea erorii materiale din plansa „06- Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”, aferente P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr.501/2016, privind incadrarea parcelelor identificate cu nr.cad.19162, 19109, 159162, 159171, str.Ogorului, Oradea, din UTR Lip in UTR Et

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 80819/18.02.2021 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.80962/19.02.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, corectarea punctuala, a unei erori materiale, privind incadrarea parcelelor identificate cu nr.cad.19162, 19109, 159162, 159171, str.Ogorului, Oradea, in UTR Lip, conform plansei 06 -“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referința”,aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, urmand ca acestea sa fie cuprinse in UTR Et - Zonă de activități economice cu caracter terțiar și de tip comercial desfășurate în unități de mari dimensiuni - big box, mall, showroom”,.

Avand in vedere

  • - adresa transmisa prin posta electronica si înregistrată cu nr.74068/15.02.2021 prin care elaboratorului PUG-ului (liderul de proiect S.C.Planwerk SRL Cluj-Napoca) recunoaste existenta unei erori materiale cu privire la incadrarea parcelelor identificate cu nr.cad.19162, 19109, 159162, 159171, str.Ogorului, Oradea, in UTR Lip si necesitatea cuprinderii acestora in UTR Et specific zonelor de activitati economice cu caracter tertiar.;

  • - se impune corectarea erorii materiale sesizate,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.c), art.139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă corectarea punctuală, a unei erori materiale, privind încadrarea parcelelor identificate cu nr.cad.19162, 19109, 159162, 159171, str.Ogorului, Oradea, in UTR Lip, conform plansei 06 -“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”,aferenta P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 501/2016, urmand ca acestea sa fie cuprinse in UTR Et - Zonă de activități economice cu caracter terțiar și de tip comercial desfășurate în unități de mari dimensiuni - big box, mall, showroom.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Institutia Arhitect Sef.

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea.

  • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 173                                                          SECRETAR GENERAL

Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”