Hotărârea nr. 172/2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str. Calea Borsului, nr.49, nr.cad.198263, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire spălătorie auto in regim self service, str. Calea Borsului, nr.49, nr.cad.198263, Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 74213/22.02.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub 74215/15.02.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu -Construire spalatorie auto in regim self service, str. Calea Borsului, nr.49, nr.cad.198263, Oradea, elaborat la initiativa beneficiarului SC CAR MSX SRL în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei spalatorie auto in regim self service pe o parcela situata in UTR Et, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

 • - Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, delimitat la vest de str. Calea Borsului, in rest de proprietati private.

 • - Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR Et (Zona de activitati economice cu caracter tertiar si de tip comercial desfasurate în unitati de mari dimensiuni - big box, mall, showroom);

 • - Intervențiile vizând extinderea, restructurarea integrală sau parțială a clădirilor existente, adăugarea de noi clădiri / corpuri de clădire, conversiile funcționale, introducerea / adăugarea de noi tipuri de activități - numai din categoria celor admise sau admise cu condiționări, vor fi în mod obligatoriu reglementate prin PUD.

 • - Regim maxim de inaltime: (1-3S)+P+5+1R, cu Hmax.= 25,0m la coama si 21,0m la cornisa;

 • - POTmax.admis = 50%, CUTmax. admis = 2,8- pentru parcelele de colt;

 • - Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str. Calea Borsului.

Situatia juridica

Terenul studiat are o suprafata de 1277,0mp si este identificat cu nr.cad.198263 inscris in CF nr. 198263 - Oradea, proprietar SC ECO POWER INVEST TRADING SRL; Exista contract de inchiriere nr.22/21.12.2019, locatar SC CAR MSX SRL, durata inchirierii 10 ani;

In prezent terenul este liber de constructii.

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiaza de existenta retelelor de apa, canalizare, energie electrica din zona.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art.139, alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -- Construire spalatorie auto în regim self service, str. Calea Borsului, nr.49, nr.cad.198263, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate Prin documentatia de urbanism se studiaza posibilitatea de mobilare a unei parcele situata in zona de activități economice cu caracter terțiar și de tip comercial desfășurate în unități de mari dimensiuni - big box, mall, showroom.

Se propune construire spalatorie auto in regim self service (3 boxe, un spatiu tehnic si 1 aspirator), conform aviz Arhitect Sef nr.1005/2020 si conform propunerii din plansa 3/U;

POT propus = 13,60%, POTmax.admis = 50,0%;

 • - CUT propus = 0,13, CUT max.admis = 2,8;

 • - Amenajarea incintei este figurata in plansa 3/U;

 • - Limita de implantare (pana la constructie): min.7,60m de la noul aliniament (dupa expropriere) respectiv 29,96m din axul str. calea Borsului;

 • - Retrageri laterale: min.1,50m fata de mejdia stanga si min.13,70m fata de mejdia dreapta;

 • - Retragere posterioara: min.5,60m;

 • - Se va amenaja in incinta:

 • - 3 locuri de parcare aferenta functiunii propuse ;

 • - spatiu verde min.20% din suprafata totala a parcelei;

 • - platformă destinata colectării deșeurilor menajere, accesibila din spațiul public;

 • - Accesul in/din incinta se va realiza din drumul privat identificat cu nr.cad.596/5 pana la amenajarea drumului colector (drum privat derivat din str. Calea Borsului, cu drept de servitute de trecere);

 • - Realizarea drumului colector, impune exproprierea unei suprafete de teren din terenul studiat, dar fara a afecta constructia propusa; Documentatia prezentata a fost corelata cu coridorul de expropriere actualizat privind proiectul de infrastructura al municipiului Oradea (drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal);

Asigurarea utilitatilor : Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Institutia Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,

 • Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC CAR MSX SRL, prin grija Institutiei Arhitectului sef. Compartimentul Urbanism si Avize

 • Directia Tehnica

 • Direcita Patrimoniului Imobiliar

 • Directia Juridica

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 172

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”