Hotărârea nr. 170/2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere, recompartimentare si reabilitare casa,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Extindere, recompartimentare si reabilitare casa, str. Locotenent colonel Ion Buzoianu, nr.21, nr.cad. 205255 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 74155 din 15.02.2021 și Raportul de specialitate îngistrat sub nr. 74159/15.02.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu -Extindere, recompartimentare si reabilitare casa, str. Locotenent colonel Ion Buzoianu, nr.21, nr.cad. 205255 - Oradea, elaborat la initiativa beneficiarului                                                              în vederea stabilirii condițiilor de

extindere, recompartimentare si reabilitare casa, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

 • - Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

 • - Amplasamentul studiat este delimitat de str. Locotenent colonel Ion Buzoianu, in rest de proprietati private.

 • - Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR SZCP 01_4 (Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea”).

 • - Regim maxim de inaltime P+E+M cu Hmax.cornisa = 8m și Hmax.coama = 14m, pe străzile cu distanța între aliniamente mai mica de 10m;

 • - POT maxim admis = 60,0%, CUT maxim admis = 1,6 - pentru parcele comune;

 • - Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str. Locotenent colonel Ion Buzoianu.

 • - Pentru orice interventie ce vizeaza modificarea volumetriei unei cladiri / corp de cladire sau construirea uneia noi se va elabora în prealabil un PUD pentru parcela pe care aceasta e situata.

 • - Situatia juridica

 • - Terenul studiat are o suprafata de 238,0mp si este identificat cu nr.cadastral 205255 inscris in CF nr. 205255 -Oradea, proprietari ^^^^^H^^^H^^^^^^^^I.

 • - In prezent pe teren exista 2 constructii: corp C1- casa S+P si corp C2- anexa, corpuri care se vor mentine;

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiaza de existenta retelelor de apa, canalizare, energie electrica;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.c), art.139, alin. (3) lit.e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere, recompartimentare si reabilitare casa, str. Locotenent colonel Ion Buzoianu, nr.21, nr.cad. 205255 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se propune extindere, recompartimentare si reabilitare casa existenta S+P (corp C1), conform aviz Arhitect Sef nr.1763/24.09.2020 si conform proiect nr. 14/2019, plansa 3/U;

 • - Regim de inaltime propus pentru extindere: Parter;

 • - POT propus = 46,64%, - POT max.admis = 60,0%;

 • - CUT propus = 0,47; - CUT max.admis = 1,6;

 • - Extinderea se va realiza conform propunerii din plansa 3/U: lipita de anexa, retrasa la min.3,40m fata de mejdia estica si retrasa la min.9,0m fata de mejdia posterioara;

 • - Se vor amenaja in incinta:

 • - minim un loc de parcare/unitate de locuit;

 • - spatii verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 15% din suprafata totala a parcelei, si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si înalta);

 • - un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

- Accesul in incinta, se va realiza din str. Locotenent colonel Ion Buzoianu;

Asigurarea utilitatilor.: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare, se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona pe cheltuiala beneficiarilor;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Institutia Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,_____________________________________

 • Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                                                    , prin grija Institutiei

Arhitectului sef. Compartimentul Urbanism si Avize

 • Directia Tehnica

 • Direcita Patrimoniului Imobiliar

 • Directia Juridica

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 170

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”