Hotărârea nr. 169/2021

privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea,

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 63859 din 05.02.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 77811 din 17.02.2021, întocmit de Instituția Arhitectului Șef prin Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea denumirilor Diasporei, Sirius și Smochinului pentru străzi nou create, ca urmare a aprobării unor Planuri Urbanistice Zonale - parcelare teren pentru amplasare locuințe;

Ținând cont de faptul că terenurile cu destinația drum public, identificate cu numerele cadastrale 209551, 194438 și 197142 se află în proprietatea publică a municipiului Oradea;

Ținând cont de Ordonanța nr.63 din 28 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu toate modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129, alin. (2) lit. c), alin. (6) , lit. d), art.139, alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea denumirii „Diasporei” pentru drumul public ce pornește din strada Izvorului, identificat cu numărul cadastral 209551 înscris în CFE nr.209551-Oradea

Art.2. Se aprobă acordarea denumirii „Sirius” pentru drumul public ce pornește din strada Calea Lactee, identificat cu numărul cadastral 194438 înscris în CFE nr.194438-Oradea.

Art.3. Se aprobă acordarea denumirii „Smochinului” pentru drumul public ce pornește din strada Prunilor, identificat cu numărul cadastral 197142 înscris în CFE nr.197142-Oradea.

Art. 4. Se aprobă încadrarea străzilor menționate la art.1, art.2 și art.3 în zona de impozitare „D”;

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Instituția Arhitectului Șef

 • Direcția Tehnică

 • Direcția Economică

 • Direcția Patrimoniului Imobiliar

 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al mun. Oradea

 • Poliția municipiului Oradea

 • Poliția Locală Oradea

 • OCPI - Bihor

 • SC Compania de Apă Oradea SA

 • Romtelecom,

 • SC RCS RDS,

 • SC Electrica SA,

 • Poșta Română,

 • SC Distrigaz Vest SA

 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 169

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”