Hotărârea nr. 168/2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Desfiintare corp C1 si C2, construire locuinta unifamiliala si imprejmuire teren, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.1A, nr.cad.172774 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Desființare corp C1 si C2, construire locuința unifamiliala si împrejmuire teren, str. Cardinal luliu Hossu, nr.1A, nr.cad.172774 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 74324/15.02.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 74326/15.02.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu -Desfiintare corp C1 si C2, construire locuinta unifamiliala si imprejmuire teren, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.1A, nr.cad.172774 - Oradea, elaborat la initiativa beneficiarului                                , în vederea stabilirii condițiilor

de desfiintare corpuri C1 si C2, construire locuinta unifamiliala si imprejmuire teren, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR UTR Velenta, SUTR Velenta 1, cartierul traditional. Locuințe individuale, pe parcelele tipice zonei;

Pentru parcelele obișnuite, ocupate în mod tradițional de locuințe, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5,5 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 10,5 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2S)+P+M;

POT max = 50,0%, - CUT max = 0,9 - pentru parcele comune;

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului);

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str. Cardinal Iuliu Hossu.

Intervențiile vizând restructurarea integrală sau parțială a unei parcele vor fi reglementate în mod obligatoriu prin PUD;

Situatia juridica

Terenul studiat are o suprafata de 468,0mp (masurata) si este identificat cu nr.cadastral 172774 inscris in CF nr. 172774 - Oradea, proprietar

In prezent pe teren exista 2 constructii: corp C1- casa Sp+P si corp C2- anexa; Corpurile C1 si C2 sunt propuse spre desfiintare;

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiaza de existenta retelelor de apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.c), art.139, alin. (3) lit.e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Desfiintare corp C1 si C2, construire locuinta unifamiliala si imprejmuire teren, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.1A, nr.cad.172774 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se propune desființarea corpurilor C1 si C2, construire locuința unifamiliala si imprejmuire teren, conform aviz Arhitect Sef nr.1089/02.07.2020 si conform proiect nr.302/2020 intocmit de catre SC Iba Arhitects Plus SRL - arh. Lavinia Elena Oțelea;

 • - Regim de inalțime propus: P+E, cu Hmax. = 10,50m;

 • - POT max.propus = 50,0%; Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St;

 • - CUT max.propus = 0,9 - pențru parcele comune;

 • - Limita de implantare: la aliniamentul strazii;

 • - Retrageri laterale: min.1,0m fata de mejdia vestica si min.3,0m fata de mejdia estica;

 • - Retragere spate (mejdia sudica): min.4,50m;

 • - Anexele gospodaresti, filigoria si garajele, vor putea fi amplasate si pe fund de parcela cu respectare cod civil;

 • - Se vor amenaja in incinta:

 • - minim un loc de parcare;

 • - spatii verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 20% din suprafata totala a parcelei;

 • - un spatiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din

spatiul public;

 • - Accesul se va realiza din str. Cardinal Iuliu Hossu;

Asigurarea utilitatilor.: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare, se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona pe cheltuiala beneficiarilor;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Institutia Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,_________________

 • Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                             , prin grija Institutiei Arhitectului sef.

Compartimentul Urbanism si Avize

 • Directia Tehnica

 • Direcita Patrimoniului Imobiliar

 • Directia Juridica

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 168

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”