Hotărârea nr. 167/2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de apartamente in regim hotelier si alimentatie publica str. Avram Iancu nr.12, nr. cad. 184240 – Oradea

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de apartamente in regim hotelier si alimentație publica str. Avram lancu nr.12, nr. cad. 184240 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 74111/15.02.2021 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.74128/15.02.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de apartamente in regim hotelier si alimentație publica str. Avram lancu nr.12, nr. cad. 184240 -Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.1131/04.03.2020, la initiativa beneficiarului                  ,

proiect elaborat catre S.C. Atelier de Proiectare Benta SRL, arh. Benta Ovidiu, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de mobilare a unei parcele situata In Zona Centrala Protejata, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara;

Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ZCP01_2 - Orașul Nou- Vest.

Regimul de înălțime maxim admis este reglementat functie de distanta dintre aliniamente, de la P+E+M (pentru strazi cu distanta intre aliniamente mai mica de 10 m) pana la P+4E+M (pentru strazi cu distanta intre aliniamente mai mare de 20m);

Pentru parcele comune, POT maxim admis = 60,0%; CUT maxim admis = 1,6-:

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str. Avram Iancu

Pe parcela exista constructii care se vor desfiinta’

Terenul studiat are o suprafata de 1673,0mp si este identificat cu nr.cad.184240 inscris in CF nr.184240

(proprietari

I).


Rețele tehnico edilitare: In zona exista retele de apa, canalizare, energie electrica, telefonie, energie termica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art.139, alin. (3), lit.e)și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de apartamente in regim hotelier si alimentatie publica str. Avram Iancu nr.12, nr. cad. 184240 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, pentru orice intervenție ce vizează demolarea/extinderea /construirea unui corp de cladire nou, pe o parcelă situată în ZCP, se impune elaborarea unui PUD pentru parcela respectivă

Prin documentatia de urbanism se studiaza posibilitatea de mobilare a unei parcele prin desființarea construcțiilor existente și construirea unui imobil de apartamente in regim hotelier (max. 30 camere/apartamente) si alimentatie publica catre str.Avram Iancu, conform proiectului nr.1600/2020;

 • - Regim de inaltime: de la P+1 la P+3;

 • - POT propus = 49%; CUT propus = 1,53;

Amplasarea cladirii pe parcela se va realiza conform propunerii prezentate in plansa U03: la aliniamentul străzii Avram Iancu, cu preluarea înălțimii la coamă și cornișă a construcției din stânga, pe mejdia nordica (cu alipire la calcanul cladirii din vecinatate), retrasa la min.0,6m fata de mejdia estica, respectiv minim 4,5m fata de mejdia sudica.

In incinta se vor amenaja minim 10 locuri de parcare;

Spatii verzi amenajate: minim 15,0% din suprafata terenului; Se propune amenajare spatii verzi pe 25% din suprafata terenului.

Circulatii si accese

Accesul in incinta se va realiza din str.Avram lancu;

Asigurarea utilitatilor.: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona;

Parcela studiata nu se afla zona unitara de incalzire, insa, conform HCL nr.137/2018 aceasta zona poate fi modificata in cazul aprobariide noi PUZ-PUD-uri privind zone de dezvoltarea imobiliara in care toate imobilele tip condomeniu nou construite trebuie racordate in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea.

In aceste conditii, asigurarea energiei termice pentru obiectivul propus se poate face in ordine prioritara astfel.

 • - conform solutiei de racordare favorabile emise de S.A.C.E.T. Oradea

 • - in situatia unui aviz nefavorabil din partea SACET Oradea, pentru bransarea obiectivului propus la reteaua de energie termica centralizata, se va putea asigura energia termica prin alte surse

 • Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu.

 • Compartimentul Urbanism si Avize, ______________

 • Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                 prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Directia Patrimoniu Imobiliar;

 • Directia Tehnica;

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 167

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”