Hotărârea nr. 166/2021

privind modificarea capitolului III alin. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 983/26.11.2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind modificarea capitolului III alin. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 983/26.11.2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, 64673/08.02.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 74012 din 10.02.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului.

Avand in vedere

 • - prevederile legii nr. 350/2001- privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 37- cu referire la constituirea si functionarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, constituita ca organ consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnica și consultanța in scopul imbunatatirii calitatii deciziei si referitoare la dezvoltarea spatiala durabilă, tinand cont de:

 • - H.C.L. nr. 983/26.11.2020 - privind aprobare Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism

 • - nota interna nr. 2404/07.01.2021 prin care Directia Tehnica face o noua propunere privind desemnarea unui membru din partea directiei in persoana d-nei Popa Rodica Alina;

 • - se impune actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art.139, alin. (3), lit.e)și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 • A rt.1. Se aprobă modificarea capitolului III alin.a) din Regulamentul CMUAT aprobat cu H.C.L. nr. 983/26.11.2020, astfel :

III COMPONENTA COMISIEI

a) Membrii permanenti ai comisiei:

I.Presedinte

___Florin Birta, Primar al municipiului Oradea

Supleant

Arina Mos, Viceprimar (il inlocuieste pe primar in situatia absentei acestuia)

2.Membru

Radu Fortis, Arhitect Sef - Institutia Arhitect Sef - P.M.O

3.Membru

Adriana Lipoveanu, Director Executiv Adjunct- Institutia Arhitect Sef - P.M.O

4.Membru

Lucia lacob - Institutia arhitect Sef - P.M.O

5.Membru

Borbei Eugenia - Direcția Juridică

6.Membru

arh. Unita Mihaela - reprezentant al Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bihor - membru R.U.R

7.Membru

arh. Popa Silviu - reprezentant al Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bihor -membru R.U.R

8.Membru

arh. Pop Adrian Radu - reprezentant al Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bihor -membru R.U.R

9.Membru

arh.Ghilea lonut - reprezentant al Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bihor

10.Membru

Arh.Popescu Sturz Vlad - reprezentant al Ordinului Arhitectilor din Romania -filiala Bihor membru R.U.R

II.Membru

Arh.Dalya Coloman - reprezentant al Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bihor membru R.U.R

12.Membru

Popa Adina Rodica - Directia Tehnica - P.M.O.

13.Membru

Grigore Morar reprezentant al Consiliului Local al municipiului Oradea

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Institutia Arhitect Sef.

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea.

 • Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Bihor

 • D-nei Popa Adina Rodica, prin grija I.A.S.

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 166

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”