Hotărârea nr. 165/2021

privind aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 83.388/22.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 83.392 din 22.02.2021, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company

Luând în considerare:

 • Hotărârea Guvernului nr. 35/2021 pentru aprobarea prelungirii stării de alertă pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12 februarie 2020;

 • Hotărărea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 11/19.02.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și pentru aprobarea restricțiilor, a măsurilor de carantinare și a listei statelor aflate în „zona galbenă” cu privire la care se aplică restricțiile de călătorie;

 • obligațiile de carantinare impuse cetățenilor români ori persoanelor care călătoresc din România în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Republica Federală Germania și în Republica Italiană, astfel cum rezultă din informațiile publice disponibile pe pagina de internet oficială a Ministerului Afacerilor Externe;

 • art. 2 (2) din Contractul de Finanțare privind începutul duratei de execuție, nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, durată de execuție amânată prin act aditional nr.1, de la data de 31 decembrie 2020 la data de 28 februarie 2021 ;

 • art. 8 (2) ii) coroborat cu art. 8 (3), precum și art. 9 (4) din Contractul de Finanțare privind suspendarea totală sau parțială a contractului în cazul restricțiilor de zbor impuse de autorități, fie prin prin restricții de zbor emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (CAA), fie prin cerințe impuse în contextul dispunerii măsurilor de carantină care fac zborurile programate nefezabile și extinderea duratei de execuție cu aceeași perioadă de timp în care a avut loc suspendarea

 • premisele si înțelegerile cuprinse in prezentul act,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei despecialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit b), alin. (4) lit. a) și lit f), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit.a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Schemei de ajutor de stat pentru operatorii aerieni prin extinderea perioadei de valabilitate a măsurii, respectiv plata subvenției până la maxim 60 de zile de la data reluării curselor aeriene (modificarea art.2.5 alin.21 și art. 2.8 alin. 25 din schemă.)

Modificarea schemei de ajutor va fi notificată Comisiei Europene.

Art.2. Se aprobă amânarea începerii perioadei de execuție a contractului prevăzută la art. 2 (2) din Contractul de Finanțare nr.390.071/30.09.2020, de la data de 28 februarie 2021 la data de 15 iulie 2021, condiționat de avizul/decizia Comisiei Europene.

Art.3 Se aprobă modificarea condițiilor contractuale conform actului aditional nr. 2 la contractul de finantare 390.071/30.09.2020, anexă la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Economică, R.A Aeroport Oradea și Compania Aeriană Ryanair

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • R.A Aeroport Oradea, prin grija Direcției Economice

 • Compania Aeriană RYANAIR, prin grija Direcției Economice

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 165

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


ADDENDUM NO. 2/25 February 2021 to the

FINANCING CONTRACT No. 390071 / September 30, 2020 FOR

SUPPORTING THE ACTIVITY OF AIR OPERATORS UNDER THE APPROVED STATE AID SCHEME IN THE CONTEXT OF THE RESTRICTION OF THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CRISIS GENERATED BY THE COVID-19 PANDEMIC

ACT ADIȚIONAL NR. 2/25 Februarie 2021

La

CONTRACTUL DE FINANȚARE Nr. 390071/30 septembrie 2020 PENTRU

SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR AERIENI ÎN BAZA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT APROBATĂ ÎN CONTEXTUL RESTRÂNGERII EFECTELOR CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE EPIDEMIA DE COVID-19

1. PARTIES:

ORADEA MUNICIPALITY, based in Oradea, Unirii Square No. 1, phone: 0259/437000, fax: 0259/437544, email: primărie@oradea.ro, fiscal code 4230487, having            account            No.

RO06TREZ24A840601203030X opened at the Treasury of Oradea, account holder Oradea, represented by Mayor - Florin BIRTA and Economic Director - Eduard Florea, as FINANCER

and

R.A. ORADEA AIRPORT R.A., based in Oradea, Calea Aradului Street No. 80, phone: 0259416082, fax: 0259455641, e-mail airport@aeroportoradea.ro, fiscal code RO 73452, J05 / 1252/1992, having account No. RO29BTRL00501202728372XX opened at Banca Transilvania, Oradea branch, represented by interim general manager Claudia BARAN, as ADMINISTRATOR of scheme, on the one hand,

and

Ryanair Designated Activity Company, headquartered in Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co Dublin, Ireland, phone: +353   (01)   945   1212, fax.

 • 1. PĂRȚILE:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii nr. 1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544, email: primărie@oradea.ro, cod fiscal 4230487, având               contul               nr.

RO06TREZ24A840601203030X deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar - Florin BIRTA si Director Economic - Eduard Florea, în calitate de FINANȚATOR,

și

R.A. AEROPORTUL ORADEA R.A, cu sediul în Oradea str. Calea Aradului nr. 80, telefon: 0259416082, fax: 0259455641, email airport@aeroportoradea.ro, cod fiscal RO 73452, J05/1252/1992, cont IBAN RO29BTRL00501202728372XX deschis la Banca Transilvania, sucursala Oradea, reprezentată prin director general interimar Claudia BARAN, în calitate de ADMINISTRATOR al schemei, pe de o parte, și

Ryanair Designated Activity Company, cu sediul în Dublin Office, Airside Business

0035318444409,                    e-mail

owensr@ryanair.com, having no. registration number 104547128 / 28.11.1984, CUI 4749148U, represented by Jason McGuinness, Commercial Director and Legal Representative, as BENEFICIARY, of the other hand,

Hereinafter together referred to as the “Parties

PREAMBLE

Whereas:

 • a) Oradea and Ryanair DAC entered on 30 September 2020 into a “Financial Agreement” (hereinafter referred to as the “the Agreement”);

 • b) The Parties agree to amend “the Agreement”.

Now therefore, in accordance with the foregoing Recitals which are deemed as an integral part of this Agreement and which are subject to the detailed terms and conditions hereinafter set forth, Ryanair and the Airport (each a “Party” and collectively, the “Parties”) agree as follows:

 • 1. PURPOSE AND SCOPE

Art 1.1.

As per Article 8 of the Agreement, the Parties agree to alter the duration of the contract as described in Article 2 (2) of the Agreement.

Art 1.2.

The parties agree that the duration of the Agreement is of minimum 12 months and starts with the operation of the first flight of the airline.

The Parties hereby agree to postpone the beginning of the duration of execution

Park, Swords, Co Dublin, Irelanda, telefon: +353 (01) 945 1212, fax. 0035318444409, email owensr@ryanair.com, având nr. de înregistrare 104547128/28.11.1984, CUI 4749148U, reprezentată de dl Jason McGuinness, în calitate de Director Comercial și Reprezentant Legal, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte

Denumite în continuare, împreună, „Părțile

PREAMBUL

Întrucât:

 • a) Oradea și Ryanair DAC au încheiat în 30 September 2020 un “Contract de Finanțare” (denumit în continuare “Contract”);

 • b) Partile convin să modifice “Contractul”.

În consecință avand în vedere cele de mai sus, considerate parte integranta a prezentului acord și care sunt supuse termenilor și conditiilor detaliate stabilite in continuare, Municipiul Oradea, Ryanair și R.A. Aeroportul Oradea R.A. (fiecare parte și colectiv ,,Părțile”) hotărăsc următoarele:

1. Obiectul contractului și domeniul de aplicare

Art 1.1.

Conform articolului 8 din contract, părțile sunt de acord să modifice durata contractului, așa cum este descris la articolul 2 alineatul (2) din acord

Art 1.2.

Părțile sunt de acord că durata de execuție a contractului este de minim 12 luni și începe odată cu operarea primului zbor al companiei aeriene.

Părțile convin prin prezentul amânarea

privided by article 2 (2) of the Financing Contract, from December 31,   2020,

to July 15, 2021. For the avoidance of any doubt, the first flight shall be no later than July 15, 2021.

începutului duratei de execuție prevăzută la art. 2 (2) din Contractul de Finanțare, de la data de 31 decembrie 2020 la data de 15 iulie 2021 Pentru evitarea oricărui dubiu, primul zbor va fi efectuat cel mai târziu la data de 15 iulie 2021.

Any reference in the Financing Contract to the beginning of the duration of execution no later than December 31, 2020 shall be accordingly amended as referring to July 15, 2021.

Orice referire în cuprinsul Contractului de Finanțare la începerea duratei de execuție cel târziu la data de 31 decembrie 2020, va fi în mod corespunzător modificată ca făcând referire la data de 15 iulie 2021.

Art.1.3

Art. 3 paragraph 2, point ii) of the contract is modified as follows:

Art.1.3

Se modifica art. 3 alin.2, lit.ii) din contract dupa cum urmeaza:

ii)The second instalment of 400,000 EURO will be paid, in maximum 60 days from the start of operations/flights, based on the notification of the scheme administrator, under the condition of presenting and maintaining the validity of the credit letter (letter of guarantee) issued under the conditions of art. 3 (3) of this contract, of maintaining the indicators and data assumed in the business plan and the execution of the obligations assumed by this Contract by Beneficiary, including but not limited to the operation of Oradea Airport of the 4 destinations, with 2 weekly frequencies for each destination and the presentation of periodic reports necessary for monitoring. In the event of non-compliance with the indicators during the 12 months, non-commencement of the execution period at the latest on 15 July, 2021, non-compliance with the obligation to issue and maintain the validity of the credit letter (letter of guarantee) or non-compliance with other obligations under this Agreement, the Beneficiary will be obliged to reimburses in full the amount of state aid granted.

ii. A doua tranșă va fi plătită în termen de până la maxim 60 de zile de la reluarea curselor /zborurilor, pe baza notificării administratorului schemei, sub condiția prezentării și menținerii valabilității scrisorii de garanție bancară emisă în condițiile art. 3 (3) din prezentul contract, a menținerii indicatorilor și datelor asumate în planul de afaceri și de executarea întocmai a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către Beneficiar, inclusiv dar fără a se limita la operarea de pe Aeroportul Oradea a celor 4 destinații, cu 2 frecvențe săptămânale pentru fiecare destinație și prezentarea raportărilor periodice necesare monitorizării. În situația nerespectării indicatorilor pe durata celor 12 de luni, a neînceperii duratei de execuție cel târziu la data de 15 iulie 2021, a nerespectării obligației privind emiterea și menținerea valabilității scrisorii de garanție bancară ori a nerespectării celorlalte obligații asumate conform prezentului Contract, Beneficiarul va fi obligat să restituie integral valoarea ajutorului de stat acordat.

2. Alte obligații

2. OTHER OBLIGATIONS

Toate celelalte obligații convenite în

All other obligations agreed in the “Financial

„Contractul Financiar” care nu au fost

Agreement” and neither amended nor integrated by this Side Letter, shall be valid and shall continue to bind the Parties.

In witness whereof this Agreement has been executed by the duly authorized representatives of each party as of the day and the year first above written. Each party acknowledges having received one original copy.

The current addendum is valid from the moment of the European Commission approves the modifications regarding the validity period of the current state aid scheme.

amendate și integrate în prezentul act aditional, vor fi valabile și vor opera între Părți așa cum au fost aprobate.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul act aditional cu reprezentanții autorizați ai fiecărei părți, care operează începând cu data semnării acestuia. Fiecare parte recunoaște că a primit un exemplar original.

Prezentul act aditional intra in vigoare de la data avizării de către Comisia Europeana a modificărilor cu privire la perioada de valabilitate a schemei.

ORADEA MUNICIPALITY (MUNICIPIUL

ORADEA)

Mayor Florin BIRTA

RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY

COMPANY

Jason McGuinness

Economic Director Eduard FLOREA

Legal Director Oltea MARC

Commercial Director

R.A. AEROPORTUL ORADEA R.A

Scheme administrator

Interim Airport General Manager Răzvan

HORGA