Hotărârea nr. 164/2021

privind prelungirea perioadei de mobilizare stabilită prin contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 355532/2020 și prorogarea termenelor stabilite pentru aplicarea tarifelor aferente activității de salubrizare și a celor de depozitare deșeuri

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea perioadei de mobilizare stabilită prin contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 355532/2020 și prorogarea termenelor stabilite pentru aplicarea tarifelor aferente activității de salubrizare și a celor de depozitare deșeuri

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 84044 din 23.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 84048 din 23.02.2021 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea prelungirea perioadei de mobilizare stabilită prin contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 355532/2020 și prorogarea termenelor stabilite pentru aplicarea tarifelor aferente activității de salubrizare și a celor de depozitare deșeuri,

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de următoarele prevederi:

  • Cap 11, art. 11.2 din Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea nr. 355532/25.08.2020,

  • Art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

  • Legea nr. 01/2006 a serviciului de salubritate a localităților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. (d), alin.(7), lit. n), art. 139 alin.(1), art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de mobilizare aprobată prin H.C.L. nr. 853/2020 și H.C.L. nr. 12/2021 până la data de 01.04.2021.

Art. 2. Se aprobă prorogarea termenelor stabilite prin H.C.L. nr.888/2020, H.C.L. nr. 887/2020 și H.C.L. nr. 12/2021 până la data de 01.04.2021.

Art. 3. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea nr. 355.532/25.08.2020, încheiat cu operatorul RER VEST SA având ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare până la data de 01.04.2021 și practicarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de salubritate începând cu 01.04.2021.

Art. 4. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la contractul de parteneriat public privat nr. 122246/2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft., având ca obiect aprobarea practicării de către Eco Bihor SRL a tarifelor de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic începând cu data de 01.04.2021.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Societatea RER Vest SA, Societatea Eco Bihor SRL, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • Societatea RER Vest SA, prin grija Direcției Economice

  • Societatea Eco Bihor SRL, prin grija Direcției Economice

  • Direcția Tehnică;

  • Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 164

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei