Hotărârea nr. 163/2021

privind retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA a unor active fixe și concesionarea acestora către societatea Oradea Transport Local SA

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA a unor active fixe și concesionarea acestora către societatea Oradea Transport Local SA

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 84.418 din 23.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 84.426 din 23.02.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA a activelor fixe: ,,Modul termic”, identificat prin . de inventar 018218, cu o valoare de 53.469,29 lei, ,,Modul termic”, identificat prin nr. de inventar 018220, cu o valoare de 57.558,20 lei și ,,Modul termic”, identificat prin nr. de inventar 018221, cu o valoare de 53.634,73 lei și concesionarea acestora către societatea Oradea Transport Local SA,

Luând în considerare adresa societății Oradea Transport Local S.A. nr. 2.154/16.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 79.080/18.02.2021,

Ținând cont de prevederile:

 • cap. 21, pct. 21.1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr. 122/C2/01.05.2019,

 • art. 31 al contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art.139, alin (3), lit.g) art. 195 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se retrag din concesiunea societății Termoficare Oradea SA activele fixe: ,,Modul termic”, identificat prin nr. de inventar 018218, cu o valoare de 53.469,29 lei, ,,Modul termic”, identificat prin nr. de inventar 018220, cu o valoare de 57.558,20 lei și ,,Modul termic”, identificat prin nr. de inventar 018221, cu o valoare de 53.634,73 lei, conform anexelor nr.1-3 la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.2. Se concesionează către societatea Oradea Transport Local SA activele fixe: ,,Modul termic”, identificat prin nr. de inventar 018218, cu o valoare de 53.469,29 lei, ,,Modul termic”, identificat prin nr. de inventar 018220, cu o valoare de 57.558,20 lei și ,,Modul termic”, identificat prin nr. de inventar 018221, cu o valoare de 53.634,73 lei, conform anexelor nr.1-3 la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr. 122/C2/01.05.2019.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, societatea Termoficare Oradea SA, societatea Oradea Transport Local SA și ADI Transregio.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Tehnică

 • Direcția Juridică

 • Societatea Termoficare Oradea SA

 • A.D.I. Termoregio

 • Societatea Oradea Transport Local S.A.

 • ADI Transregio

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 163

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018218

Document proveniența: Proces verbal nr. 453651 din 29/11Z2019

Valoare de inventar: 53,469,29

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Modul termic

preluat de la Primăria Municipiului Reșița cf HG 841/1995 - HCL 323/2018,

PV de predare-preluare nr.76.355/25.09.2018

AAnr. 30/2019 la contract delegare TMFO

Loc de folosința

TOTAL GENER AL/TOTAL TERMOI<ICARE/TERMOFICARE

Luna: 2 Anul: 2021

Grupa: 2

Cod clasificare: 2.1.6.1.1 .a.

Data darii în folosința:

Anul: 2012

Luna: 1

Data amortizării complete:

Anul: 2027

Luna: 1

Durata normala de funcționare:

180 LUNI

Domeniul:

Public

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

018218

Proces verbal 453651 -29/11/2019

Valoare inițiala

1

53 469,29

Valoare reevaluata

53.469,29

NULL.

53 469,29

Sold final

53.469,29

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018220

Document proveniența: Proces verbal nr. 453651 din 29/11/2019

Valoare de inventar 57.558,20

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Modul termic

preluat de la Primăria Municipiului Reșița cfHG 841/1995 - HCL 323/2018,

PV de predare-preluare nr.76.355/25.09.2018

A A nr. 30/2019 la contract delegare TMFO

Loc de folosința

TOTAL. GENER Al /I O TAI, TERMOFICARE/TERMOFICARE

Luna: 2 Anul: 2021

Grupa: 2                  AW CX/V

Cod clasificare: 2.1.6.1.1 .a.

Data darii în folosința:

Anul: 2012

Luna: 1

Data amortizării complete:

Anul: 2027

Luna: 1

Durata normala de funcționare:

180 LLJNI

Domeniul:

Public

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului lix

Buc

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

I05 "Rezerve din reevaluare"

018220

Proces verbal. 453651 29/11/2019

Valoare inițiala

1

57.558,20

Valoare reevaluata

57 558,20

NULL.

57.558,20

Sold final

57 558,20

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018221

Document proveniența: Proces verbal nr. 453651 din 29/11/2019

Valoare de inventar: 53.634,73

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Modul termic

preluat de la Primăria Municipiului Reșița cfHG 841/1995 - HCL 323/2018,

PV de predarc-prcluare nr.76.355/25.09.2018

A A nr. 30/2019 la contract delegare TMFO

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/TOTAL TERMOFICARE/TERMOFICARE

Luna: 2 Anul: 2021

Grupa: 2

Cod clasificare: 2.1.6.1.1 .a.

Data darii în folosința:

Anul: 2012

Luna: 1

Data amortizării complete:

Anul: 2027

Luna: 1

Durata normala de funcționare:

180 LUNI

Domeniul:

Public

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului lix

Buc

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

018221

Proces verbal: 453651 -29/11/2019

Valoare inițiala

1

53.634,73

Valoare reevaluata

53 634,73

NULL.

53.634,73

Sold final

53 634,73

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00