Hotărârea nr. 162/2021

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2021

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 80083 din 18.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 80093 din 18.02.2021 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2021.

Ținând cont de prevederile:

 • HCL nr. 782/2018 privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea;

 • Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

 • art. 562, alin. 2 Cod Civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

 • Art.1. Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2021, conform Anexei.

 • Art.2. Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, către Societatea Compania de Apă Oradea S.A., a bunurilor cuprinse în Anexă prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare.

 • Art.3. Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform art. 2

 • Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Prefectul judetului Bihor;

 • Direcția Economică;

 • Direcția Tehnică;

 • Direcția Juridică;

 • Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 162

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canalizare , executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.

LUNA IANUARIE 2021

2021 ian

APA (BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP

LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

PIATRA CRAIULUI 36J

Branșament apa

PEHD

1,570.00

25

5

693/29.04.2020

369964/10.09.2020

1490/04.12.2020

1/09.09.2020

2

PODGORIA 15D

Rețea apa

PEHD

12,500.00

110

250

995/17.05.2019

366764/07.09.2020

545/17.09.2020

01/04.09.2020

3

PODGORIA 15D

Branșament apa

PEHD

2,500.00

25

6

995/17.05.2019

366764/07.09.2020

545/17.09.2020

01/04.09.2020

4

GHE DOJA 155A

Branșament apa

PEHD

2,500.00

25

8

2634/21.11.2019

456843/09.12.2020

10/04.01.02021

1/06.10.2020

5

BUNITAY VINCE 26

Branșament apa

PEHD

1,570.00

25

5

395/05.03.2020

369967/10.09.2020

1803/25.11.2020

1/09.09.2020

6

VIILOR 3A

Branșament apa

PEHD

752.77

25

3

1478/31.07.2018

484816/12.12.2018

4298/13.10.2020

01/12.12.2018

7

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21A

Rețea apa

PEHD

38,958.38

110

260

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

8

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21A

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

3

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

9

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21B

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

3

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

10

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21C

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

3

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

11

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21D

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

3

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

12

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 A

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

13

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 B

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

14

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 C

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

15

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 D

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

16

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 E

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

17

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 F

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

18

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 G

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

19

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 H

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

20

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 J

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

21

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 K

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

22

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 L

Branșament apa

PEHD

2,921.88

25

10

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

23

RC ORADEA DEVELOPMENT

BORȘULUI 2C

Rețea apa

PEHD

23,192.50

110

60

748/08.05.2020

8565/14.01.2021

150/29.01.2021

25/12.11.2020

24

RC ORADEA DEVELOPMENT

BORȘULUI 2C

Branșament apa

PEHD

4,748.21

50

3

748/08.05.2020

8565/14.01.2021

150/29.01.2021

25/12.11.2020

25

GHEORGHE DOJA 65 E

Rețea apa

PEHD

1,000.00

25

4

163/05.02.2019

343715/12.08.2020

1514/24.09.2020

1/28.07.2020

26

RIMER KAROLY 29B

Branșament apa

PEHD

6,426.00

110

135

163/05.02.2019

343715/12.08.2020

1514/24.09.2020

1/28.07.2020

27

RIMER KAROLY 29B

Branșament apa

PEHD

2,224.00

110

1

163/05.02.2019

343715/12.08.2020

1514/24.09.2020

1/28.07.2020

TOTAL

141,770.06

CANAL MENAJ (CM)

NR

CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE

AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

EMILE ZOLA 29

Racord canal menajer

PVC

2,728.00

110

5

394/09.03.2018

426365/31.10.2018

23/15.01.2021

1/30.10.2018

2

PIATRA CRAIULUI 36J

Racord canal menajer

PVC

1,485.00

160

7

693/29.04.2020

369964/10.09.2020

1490/04.12.2020

1/09.09.2020

3

BAJORANDO 13

Racord canal menajer

PVC

1,788.00

160

4

69/17.01.2019

420046/29.10.2020

1751/13.11.2020

1/29.10.2020

4

PODGORIA 15D

Rețea canal menajer

PVC

47,500.00

250

250

995/17.05.2019

366764/07.09.2020

545/17.09.2020

1/04.09.2020

5

PODGORIA 15D

Racord canal menajer

PVC

2,500.00

160

6

995/17.05.2019

366764/07.09.2020

545/17.09.2020

1/04.09.2020

6

GHE DOJA 155A

Racord canal menajer

PVC

1,500.00

110

3

2634/21.11.2019

456843/09.12.2020

10/04.01.02021

1/06.10.2020

7

BUNITAY VINCE 26

Racord canal menajer

PVC

1,485.00

110

7

395/05.03.2020

369967/10.09.2020

1803/25.11.2020

1/09.09.2020

8

VICTOR PAPILIAN 48

Racord canal menajer

PVC

2,326.00

160

6

1879/02.09.2019

222133/18.03.2020

56/21.01.2021

1/17.03.2020

9

VIILOR 3A

Racord canal menajer

PVC

802.60

160

5

1478/31.07.2018

484816/12.12.2018

4298/13.10.2020

01/12.12.2018

10

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21A

Rețea canal menajer

PVC

61,749.08

250

242

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

11

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21A

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

3

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

12

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21B

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

3

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

13

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21C

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

3

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

14

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 21D

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

3

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

15

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 A

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

16

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 B

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

17

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 C

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

18

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 D

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

19

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 E

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

20

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 F

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canalizare , executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea. LUNA IANUARIE 2021

21

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DA VID PRODAN 19 G

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

22

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 H

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

23

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 J

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

24

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 K

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

25

SC STEINBERG PROPERTY INVEST SRL

ACAD. DAVID PRODAN 19 L

Racord canal menajer

PVC

2,434.90

160

4

1050/06.07.2020

448895/27.11.2020

1898/16.12.2020

01/12.11.2020

26

RC ORADEA DEVELOPMENT

BORȘULUI 2C

Racord canal menajer

PVC

5,892.06

160

12

748/08.05.2020

8565/14.01.2021

150/29.01.2021

25/12.11.2020

27

GHEORGHE DOJA 65 E

Racord canal menajer

PVC

618.00

160

5

163/05.02.2019

343715/12.08.2020

1514/24.09.2020

1/28.07.2020

28

RIMER KAROLY 29B

Racord canal menajer

PVC

15,071.00

250

156

163/05.02.2019

343715/12.08.2020

1514/24.09.2020

1/28.07.2020

29

RIMER KAROLY 29B

Racord canal menajer

PVC

1,530.00

25

1

163/05.02.2019

343715/12.08.2020

1514/24.09.2020

1/28.07.2020

TOTAL

183,498.24

CANAL PLUVIAL (RP)

NR

CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT

ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

EMILE ZOLA 29

Racord canal pluvial

PVC

2,326.00

110

8

394/09.03.2018

426365/31.10.2018

23/15.01.2021

1/30.10.2018

2

VICTOR PAPILIAN 48

Racord canal pluvial

PVC

2,928.00

160

9

1879/02.09.2019

222133/18.03.2020

56/21.01.2021

1/17.03.2020

TOTAL

5,254.00

TOTAL (BA+RC+RP)

330,522.30

intocmit

ing. Pop Cipri