Hotărârea nr. 161/2021

privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 80351 din 18.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 80359 din 18.02.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Având în vedere contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019 potrivit căruia operatorul serviciului de transport public local în sistem centralizat în municipiul Oradea este societatea Oradea Transport Local S.A.,

Luând în considerare:

 • - Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1370/2007

 • - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată

 • - Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • - HCL nr. 300/2019 prin care s-a aprobat studiul de oportunitate, modalitatea de atribuire a contractului de delegare, proiectul de contract de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

Văzând proiectul de hotătâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129, alin (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se concesionează către societatea Oradea Transport Local SA activele fixe aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, prezentate în anexa la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Transregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Oradea Transport Local S.A.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Oradea Transport Local S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Tehnică

 • Direcția Juridică

 • Societatea Oradea Transport Local S.A.

 • A.D.I. Transregio

Oradea, 25 februarie 2021 Nr. 161

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Burtă Olivia Ligia


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


ANEXĂ

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii în funcțiune 9

DNU

Valoare de inventar

1

Linie de tramvai și infrastructura intersecția Primărie-Decebal-Aradului suprafață 412 metri (Proiect SMIS 125553)

023108

1.3.3.

22/11/2019

432

3,470,568.52

2

Aparat de cale-schimbătoare simple intersecția Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023109

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

3

Aparat de cale-schimbătoare simple intersecția Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023110

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

4

Aparat de cale-schimbătoare simple intersecția Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023111

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

5

Aparat de cale-schimbătoare simple intersecția Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023112

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

6

Aparat de cale-schimbătoare simple intersecția Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023113

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

7

Aparat de cale-schimbătoare simple intersecția Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023114

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

8

Aparat de cale-traversări cu 4 inimi intersecția Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023115

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

9

Aparat de cale-traversări cu 4 inimi intersectia Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023116

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

10

Aparat de cale-traversări cu 4 inimi intersectia Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023117

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

11

Automatizări aparate de cale-mecanisme automate intersectia Primărie-Decebal-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023118

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

89,319.38

12

Automatizări aparate de cale-mecanisme automate intersectia Primărie-Decebal-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023119

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

89,319.38

13

Automatizări aparate de cale-mecanisme automate intersectia Primărie-Decebal-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023120

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

89,319.38

14

Automatizări aparate de cale-mecanisme manuale intersectia Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023121

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

23,095.04

15

Automatizări aparate de cale-mecanisme manuale intersectia Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023122

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

23,095.04

16

Automatizări aparate de cale-mecanisme manuale intersectia Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023123

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

23,095.04

17

Suprastructură înglobare în asfalt - intersectia Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023136

1.3.7.2,

22/11/2019

360

479,314.20

18

Retea de contact- intersectia Primărie-Decebal-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023137

1.3.4.2,

22/11/2019

360

256,568.00

19

Linie de tramvai si infrastructură intersectia Aviatorilor-Aradului suprafată 362 metri (Proiect SMIS 125553)

023138

1.3.3.

22/11/2019

432

3,049,383.02

20

Aparat de cale-schimbătoare simple intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023139

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

21

Aparat de cale-schimbătoare simple intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023140

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

22

Aparat de cale-schimbătoare simple intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023141

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

23

Aparat de cale-schimbătoare simple intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023142

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

24

Aparat de cale-traversări cu 4 inimi intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023143

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

25

Aparat de cale-traversări cu 4 inimi intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023144

1.3.6.

22/11/2019

72

85,572.90

26

Automatizări aparate de cale-mecanisme automate intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023145

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

89,319.38

27

Automatizări aparate de cale-mecanisme automate intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023146

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

89,319.38

28

Automatizări aparate de cale-mecanisme manuale intersectia Aviatorilor-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023323

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

23,095.04

29

Automatizări aparate de cale-mecanisme manuale intersectia Aviatorilor-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023324

2.1.22.1.2.

22/11/2019

288

23,095.04

30

Suprastructură înglobare în asfalt - intersectia Aviatorilor-Aradului

(Proiect SMIS 125553)

023329

1.3.7.2.

22/11/2019

360

465,495.79

31

Retea de contact- intersectia Aviatorilor-Aradului (Proiect SMIS 125553)

023330

1.3.4.2.

22/11/2019

360

256,568.00

32

Tramvai Imperio BH nr. 307 Marca: Astra, tip Imperio BH, dublu articulat nr. total scaune 45; nr. total de locuri 210 Tip motor tractiune; sincron trifazat Siemens, (Proiect SMIS 121862)

022960

2.3.5.1.

18/11/2020

204

8,853,600.00

33

Tramvai Imperio BH nr. 308 Marca: Astra, tip Imperio BH, dublu articulat nr. total scaune 45; nr. total de locuri 210 Tip motor tractiune; sincron trifazat Siemens, (Proiect SMIS 121862)

022961

2.3.5.1.

18/11/2020

204

8,853,600.00

34

Tramvai Imperio BH nr. 309 Marca: Astra, tip Imperio BH, dublu articulat nr. total scaune 45; nr. total de locuri 210 Tip motor tractiune; sincron trifazat Siemens, (Proiect SMIS 121862)

023010

2.3.5.1.

18/11/2020

204

8,853,600.00

35

Tramvai Imperio BH nr. 310 Marca: Astra, tip Imperio BH, dublu articulat nr. total scaune 45; nr. total de locuri 210 Tip motor tractiune; sincron trifazat Siemens, (Proiect SMIS 121862)

023011

2.3.5.1.

18/11/2020

204

8,853,600.00

Total genera

45,237,963.13