Hotărârea nr. 160/2021

privind concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr.

21020/2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 83090 din 22.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 83101 din 22.02.2021 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019,

În conformitate cu art. 25, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin (3) lit. g), art. 196, alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a următoarelor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea, prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019, încheiat între Municipiul Oradea și societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea:

Nr. Crt.

Denumire

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Valoare lei

tea

1

Platformă asfaltată pentru depozitare

10240

1.5.9

730.345,58

2

Rețea canalizare menajeră și pluvială

10241/1

1.8.7

45.847,45

Total

776.193,03

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot

ărâri se încredințează Direcția Economică și Societa

Administrația Domeniului Public SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituția Prefectului Județului Bihor.

  • Primarul Municipiului Oradea.

  • Direcția Economică.

  • Direcția Juridică,

  • Direcția Tehnică,

  • Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 160                                                          SECRETAR GENERAL

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”                                                           Eugenia Borbei

www.oradea.ro