Hotărârea nr. 158/2021

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 februarie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 februarie 2021 (prima convocare) și în data de 26 februarie 2021 (a

doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 78.808 din 17.02.2021 și Raportul de specialiate nr. 78.810 din 17.02.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus:

 • - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 februarie 2021 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare), ora 12.00,

 • - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 4 din 17.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 77.785/17.02.2021,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Primarul municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Juridică

 • societatea Termoficare Oradea SA

 • reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA

Oradea, 25 februarie 2021 Nr. 158

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982

Capital social subscris și vărsat de 210.614.760 lei

în atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU

Domnului CLAUDIU PĂCURAR

 • I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea),

în conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârile nr. 2/16.02.2021, respectiv nr. 3/16.02.2021 adoptate de către Consiliului de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 25.02.2021 cu începere de la ora 15:00, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.02.2021 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a prelungirii liniei de finanțare acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 25.02.2021 ora 15:00                   oukmhla. mwua mnvnu w™

SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III . în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011, acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

 • IV . Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • V. în cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății și de.art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 26.02.2021 cu începere de la ora 12:00 cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de Consiliu.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății T| Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN         \

CARE ORADEA


TERMOHCARE0

DEZUOLTAPS DURABILA. SRWA PEHTRU V8TOK

TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605

CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511,0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 3 din 16.02.2021

a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.

privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Termoficare Oradea S.A. și stabilirea Ordinii de zi

întrunit în ședință online, azi 16.02.2021 ora 15:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.0 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiți prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 și H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. pentru data de 25.02.2021 cu începere de la ora 15 ", la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.

 • - membrii A.G.A. a societății Termoficare Oradea S.A.

Președintele Consiliului de Administrație /


Florea Eduard Augustin -


SECRETAR C.A.

cjr. AlCI URS AȘ


Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru", 0 voturi "abținere", 0 voturi "împotrivă".

OeZVCVTARS DtîRAUiLA,               VIITOR

TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605

CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511,0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 2 din 16.02.2021

a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.

privind prelungirea liniei de finanțare acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016

întrunit în ședință Online, azi 16.02.2021, ora 15:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.LM.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiți prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 și H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea liniei de finanțare acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.

 • - Ungur Călin-Dan - Director general

 • - Haș Nadia-Ramona - Director financiar

  Președintele Consiliului de Administrație

DEZVOLTARE DURABILA SRlUA PEHTRU VIITOR

TERMOFICARE ORADEA SA

Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605

CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511,0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro

Nr. 4 din 17.02.2021

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția economică

NR. INTRĂRI


RO^ĂHIA

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR n /


în atenția domnului Florea Augustin-Eduard - Director executiv

Subiectul: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/20.12.2016 privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, prin care a fost instituită obligația imperativă a societăților comerciale deținute de Municipiul Oradea de a obține - anterior fiecărei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor - hotărârea Acționarului majoritar cu privire la punctele care vor fi înscrise, în vederea adoptării, pe ordinea de zi a ședinței AGA,

Luând în considerare Hotărârea nr. 3 din 16.02.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.,

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în ședința din data de 25.02.2021 următoarele puncte:

 • 1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având Ordinea de zi anexată (Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în forma propusă de Consiliul de Administrație), pentru data de 25.02.2021 ora 15:00.

 • 2. Aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., respectiv a domnului Marinău Florin-Liviu, să voteze "pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor programată în data de 25.02.2021 ora 15:00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului).

în acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor, așa cum a fost propusă prin Hotărârea nr. 3 din 16.02.2021 a Consiliului de Administrație al Societății, anexată, precum și documentele care însoțesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz.

Vă mulțumim,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE

Prin Președinte FLOREA EDUARD AUGJJSTIN

>3*

ORADEA