Hotărârea nr. 157/2021

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 78246/17.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 78.257 din 17.02.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea concesionarea către societatea Termoficare Oradea SA a unor bunuri - active fixe aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, rezultate ca urmare a finalizării obiectivelor de investiții Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (PT+Executie)”, ,,Racord termic și punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (PT+Execuție)”, ,,Racordare la SACET bloc P4 situat pe str. Oneștilor”, ,,Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Execuție) Obiectul 1, Obiectul 3 (parțial) și Obiectul 4 (parțial)” și ,,Extindere rețea primară pe str. Ciheiului (PT+Execuție)”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Având în vedere contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 potrivit căruia operatorul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Oradea este societatea Termoficare Oradea SA,

Ținând cont de art. 25, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

Luând în considerare adresele societății Termoficare Oradea SA: nr. 1.459/01.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea nr. 33.011/02.02.2021, nr. 1.671/04.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea nr. 62.190/05.02.2021, nr. 1.460/01.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea nr. 33.003/02.02.2021, nr. 1.803/08.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea nr. 69.078/10.02.2021 și nr. 1.804/08.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea nr. 69.081/10.02.2021

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6) lit.a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se concesionează către societatea Termoficare Oradea SA activele fixe aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Termoficare Oradea S.A.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Direcția Economică

  • Direcția Tehnică

  • Direcția Juridică

  • Societatea Termoficare Oradea SA

  • A.D.I. Termoregio

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 157

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Anexa nr. 1

Nr. crt.

Denumire activ

Nr. de inv.

Cod de clasificare

Data PIF

DNU (luni)

Valoare (lei)

1

Rețele de termoficare str. Constantin Brâncoveanu

018803

1.9.2.2,

23.11.2020

288

159.854,14

2

Rețele de termoficare str.

Uzinelor nr. 4

018804

1.9.2.2,

27.11.2020

288

125.051,34

3

Modul termic bloc P4 situat pe str. Oneștilor

018805

2.1.16.6.

06.11.2020

216

96.015,44

4

Modul termic M3

018806

2.1.16.6.

02.07.2020

216

93.151,36

5

Modul termic M 9

018807

2.1.16.6.

02.07.2020

216

65.959,79

6

Modul termic M 10

018808

2.1.16.6.

02.07.2020

216

85.876,85

7

Modul termic M 11

018809

2.1.16.6.

02.07.2020

216

65.959,80

8

Modul termic M 12

018810

2.1.16.6.

02.07.2020

216

83.208,87

9

Retele de Termoficare (zona Ceyrat si sala Polivalenta -Tancodrom)

018811

1.9.2.2,

02.07.2020

288

3.011.835,47

10

Modul termic str. Ciheiului

018812

2.1.16.6.

01.07.2020

216

94.696,63

11

Rețele de Termoficare str. Ciheiului

018813

1.9.2.2,

01.07.2020

288

1.576.059,89

Valoare totală active (lei)

5.457.669,58