Hotărârea nr. 156/2021

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare) și în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 80.183 din 18.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 80.187 din 18.02.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 173 din 18.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 79.430 din 18.02.2021 (anexa nr. 2),

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Direcția Economică

  • Direcția Juridică

  • societatea Administrația Domeniului Public S.A.

  • societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 156                                                          SECRETAR GENERAL

Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

INTRARE . N , IEȘIRE        ---

Z1 li a        L u n a

Anut_


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință’. Domnului TIRLAIOAN ALEXANDRU

Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 {Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 $i art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.22/17.02.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru de             la sediul social al Societății situat în Pț^adl0ro

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea                                                                           T 4-4(0) 0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                            F +4(0) 0259.408863

410100Oradea.Bihor,str.Primăriei.nr.3.parter                                                                              W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

We open opportunltles


strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.01.2021 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

  • 1.1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea SIGMAPACK S.R.L. și autentificat sub nr.216/15.04.2020 de Birou Individual Notarial MOȘ ANCA - LAURA și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea SIGMAPACK S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de aceasta, până cel târziu la data de 01.09.2021. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea SIGMAPACK S.R.L. și autentificat sub nr.216/15.04.2020 de Birou Individual Notarial MOȘ ANCA - LAURA.

  • 2) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L. și autentificat sub nr.175/17.01.2020 de Birou Individual Notarial POPA IOAN și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L. a unor noi termene de realizare a investiției:

o Până la data de 17 MAI 2021: demararea lucrărilor de proiectare și procedurile pentru obținerea autorizației de construire;

o Până cel târziu la data de 17 IANUARIE 2022: începerea lucrărilor de de construcție;

Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.. în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L. și autentificat sub nr. 175/17.01.2020 de Birou Individual Notarial POPA IO AN.

  • 3) Diverse.

  • 4) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții a£țiema:vului sauai^hiacționarilor a/au primit expres mandat în sensul infrodtteeriiioro rtoalui/miltWA punct/pUnete și al adoptării acestora în ședința Adunării ^Generale^.as?

F ^'0)^9.408.863 410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                              W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

HI. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. In cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.ll (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din

Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 26.02,2021 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


CUI RO 24734055I105/2814/12112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R0848TRL00501202P80178xx

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro