Hotărârea nr. 154/2021

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1551 din 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1551 din 20202

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 65919/02.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 65925/02.02.2021 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării H.C.L. nr. 1551/2020.

Având în vedere Nota internă nr. 45099 din 03.12.2020 conform căreia corpul de clădire direct afectat de supraimpozitare este situat în Oradea, str. Lugojului nr. 15.

Ținând cont de faptul că anexa la H.C.L. nr. 1551 din 17.12.2020 cuprinde proprietarul imobilului situat pe str. Lugojului nr. 15.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. a), lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 59/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 1551/2020, în sensul modificării numărului stradal din 5 în 15 și menținerea întru totul a conținutului acesteia.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului jud. Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Direcția Economică

  • Persoanele nominalizate în anexa la prezenta hotărâre, prin grija Direcția Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 154

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei