Hotărârea nr. 152/2021

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12-12A, Palatul Apollo

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12-12A, Palatul Apollo

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 81408/19.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 81400 din 19.02.2021, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12-12A, Palatul Apollo,

Imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 12-12A, Palatul Apollo, clasat ca monument istoric, cod LMI BH-II-m-B-01077, a fost cuprins în Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”, aprobat prin HCL 649/2014, iar lucrările de reabilitare sunt în curs de realizare.

Lucrările de restaurare fațade și acoperiș la Palatul Apollo și realizare iluminat arhitectural sunt realizate în baza Autorizațiilor de Construire nr. 1571/12.09.2016 si 581/3.04.2020 obtinute de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin (2), lit.a, respectiv art. 464 alin (2) lit.q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și lit. c), art.139 alin.(3) lit.c), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea pentru imobilul situat în Oradea, pe str. Republicii nr. 12-12A, denumit Palatul Apollo, pe perioada 01.01.2021 -31.12.2021, pentru proprietarii deținători care semnează cu Primăria Municipiului Oradea, până la data de 30.06.2021, contracte de finanțare si ipotecă, respectiv contracte subsecvente de execuție, după caz, conform Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”.

Art. 2. (1) Facilitatea acordată conform Art.1 din prezenta hotărâre este condiționată de plata la zi de către proprietarii în cauză a sumelor datorate către bugetul local al Municipiului Oradea pentru anul 2021.

  • (2) În cazul întârzierii la plată, facilitatea se anulează pentru întreg anul 2021.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primăria Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Direcția Economică

  • Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor

  • Proprietarii imobilului situat in Oradea, Republicii nr. 12-12A, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 152                                                          SECRETAR GENERAL

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”                                                               Eugenia Borbei