Hotărârea nr. 151/2021

privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 2021

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.79912 din 18.02.2021 și Raportul de specialitate nr.79913/18.02.2021 prin care Direcția Economică propune aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 2021

Luând în considerare:

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 793/09.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea cotizației anuale datorată

Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Zona Metropolitană Oradea de către Municipiul Oradea la nivelul de 1,5 euro/locuitori /an,

  • prevederile art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații,

  • prevederile art.40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (9) lit. a), art.139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă achitarea cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 2021, în sumă totală de 1.628 mii lei.

Fondurile aferente cotizației se vor finanța din Bugetul Local al Municipiului Oradea.

Art.2 Suma de 1.628 mii lei este cuprinsă în ,,Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2021’’.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Primarul municipiului Oradea

  • Direcția Economică

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 151

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei