Hotărârea nr. 150/2021

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare nr. 32415/01.02.2021 al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, privind completarea bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

 • - raportul de specialitate nr. 32431/01.02.2021 al Direcției Economice - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune si Datorie Publică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • - Legea nr. 18/19.02.1991 fondului funciar

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 136/28.02.2006 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 10329 și 10478 Oradea în suprafață totală de 1.440 mp. și transmiterea în folosință gratuită a terenului cu nr. cadastrale 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 10329 și 10478 Oradea în favoarea SC DISTRIGAZ VEST SA

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 820/31.10.2013 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 9.529 mp și 6.479 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinația - drum în municipiul Oradea, strada Barcăului - tronsoanele IV și V

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 273/29.04.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 7205, 6710 și 1550 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Barcăului destinat implementării proiectului ”Coridor verde în cartierul Ioșia”

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 882/27.11.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 167640, teren situat în mun. Oradea, str. Barcăului, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a unei suprafețe de 60 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 285/28.04.2015 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor cu suprafața de 9.305 mp, reprezentând teren, domeniu public al municipiul Oradea, cu destinația de “drum” - str. Meșteșugarilor - tronson 1

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 167/26.02.2018 pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea de la societatea Transgex S.A. a unor imobile situate în municipiul Oradea, pe strada Barcăului, necesare implementării proiectului CORIDORUL VERDE IOȘIA

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 680/19.07.2018 privind aprobarea achiziției unui activ constând in teren intravilan, cu suprafața de 4104 mp, respectiv a prețului adjudecat cu ocazia participării Municipiului Oradea la licitația publică, organizată de Casa de Insolvență Transilvania S.P.R.L. pentru valorificarea acestui bun imobil care aparține societății CIAC S.A., aflată în faliment, necesar în vederea realizării obectivului ,,Coridor verde din strada Barcăului, municipiul Oradea, județul Bihor”

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 858/07.09.2018 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 1252 - Oradea, reprezentând teren cu construcții aferente Depozitului de materiale al societății Companiei de Apă Oradea S.A. situat pe strada Barcăului nr. 202

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 938/01.10.2018 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri publice, situate în mun. Oradea, în zona străzii Barcăului afectate de proiectul "Coridor verde din strada Barcăului, municipiul Oradea, județul Bihor"

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1061/09.11.2018 pentru aprobarea trecerii unor suprafețe de teren, identificate cu nr. cadastrale 190002 și 202601, situate pe str. Barcăului, din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea radierii dreptului de administrare operativă notat în CF 202558 în favoarea societății Compania de Apă Oradea S.A.

Declarația pe proprie răspundere a secretarului general, având număr de înregistrare 32748 din data de 02.02.2021 .

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Anexa nr. 2 ,, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Bihor, cu modificările și completările ulterioare

Prevederile art. 286-288, art. 289 alin. 5, alin. 6 și art. 290 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129, alin. „2”, lit. „c”, alin. (6), lit. „a” și lit.„b”, art. 139, alin. (3), lit. „g”și art. 196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, cu modificările și completările ulterioare, cu bunuri teren în vederea realizării proiectelor de investiții ,,Amenajare Coridor Verde din str. Coriolan Pop în cartierul Veteranilor - Oradea” și „Amenajare Coridor Verde din strada Barcăului", după cum urmează:

 • - după poziția nr. 7369 se introduc douăzecișinouă poziții, pozițiile 7370-7398, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Oradea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Oradea va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public la Municipiului Oradea completat conform art. 1, se va publica pe pagina de internet al Municipiului Oradea www.oradea.ro

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Direcția Economică

 • Direcția Juridică

 • Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 150

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA


ANEXA la HCL nr. 150 din 25.02.2021


Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Secțiunea 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar mii lei

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

7370

Teren

Oradea, strada Radu Enescu, teren neînprejmuit cu suprafața de 12230 mp din care 9978 mp categoria de folosință curți construcții și 2252 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 201261, număr topografic 1562/84, 2561/26, 1562/36, (CF inițial număr 1666 - Sântandrei și număr 1669 -Sântandrei)vecinătăți: la Nord: proprietăți domeniul privat, la Sud: proprietăți domeniul privat, la Est: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea.

2018

917.25

Legea nr. 18/1991

7371

Teren

Oradea, strada Nicolae Firu, teren neînprejmuit cu suprafața de 2005 mp din care 288 categoria de folosință curți construcții și 890 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 201254, (CF inițial: număr 1666 - Sântandrei) vecinătăți: la

2018

150.38

Legea nr. 18/1991

Nord: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea , la Sud: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est: proprietăți domeniul privat, la Vest: proprietăți domeniul privat.

7372

Teren

Oradea, strada General Eremia Grigorescu, teren neînprejmuit cu suprafața de 3223 mp din care 303 mp categoria de folosință curți construcții și 2920 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 201252, (CF inițial: număr 1666 -Sântandrei) vecinătăți: la Nord: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est: proprietăți domeniul privat, la Vest: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea.

2018

241.73

Legea nr. 18/1991

7373

Teren

Oradea, strada Coriolan Pop, teren cu suprafața de 13760 mp din care 9636 mp categoria de folosință curți construcții și 4124 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 201255, număr topografic 1562/84, 1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, (CF număr 1666 -Sântandrei)vecinătăți: la Nord: proprietăți domeniul privat, la Sud: proprietăți domeniul privat, la Est: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea.

2018

1,032.00

Legea nr. 18/1991

7374

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren cu suprafața de 2580 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 150114, vecinătăți: la Nord-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud- proprietate

2018

402.71

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 167 din 26.02.2018

domeniul public al Municipiului Oradea, la Est- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

7375

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren cu suprafața de 5435 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 150131, vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest- proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea

2018

848.32

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 167 din

26.02.2018

7376

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren cu suprafața de 600 mp, categoria de folosință altele,nr.cadastral 153660, vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea,

2006

201.79

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 136 din

28.02.2006

7377

Teren

Oradea, strada Barcăului, teren cu suprafața de 3534 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 159114, vecinătăți: la Nord-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-

2018

546.78

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 167 din 26.02.2018

proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

7378

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren intravilan cu suprafața de 1011 mp categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 161671, vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

157.83

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.167 din

26.02.2018

7379

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren cu suprafața de 9529 mp, categoria de folosință drum, nr.cadastral 187184, vecinătăți: la Nord - proprietăți domeniul privat și proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Est -proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

4,288.05

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 820 din 31.10.2013

7380

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren intravilan cu suprafața de 1550 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 187689, vecinătăți: la Nord - proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al

2018

697.50

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 273 din

29.04.2014

Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

7381

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren intravilan cu suprafața de 6711 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 187690, vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

3,019.50

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 273 din

29.04.2014

7382

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren cu suprafața de 60 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 190002, vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est- proprietate domeniul public al Minucipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

27.00

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1061 din 09.11.2018

7383

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren cu suprafața de 3893 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 190003, vecinătăți: la Nord-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est- proprietate domeniul privat, la Vest-proprietate domeniul public al

2014

1,482.33

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 882 din

27.11.2014

Municipiului Oradea

7384

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren fără construcții cu suprafața de 4104 mp, din care 3924 mp categoria de folosință altele și 180 mp categoria de folosință drum, nr.cadastral 199670, vecinătăți: la Nord-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

818.80

Hotărârea Consiliului Local nr. 680 din

19.07.2018

7385

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren intravilan, neînprejmuit cu suprafața de 3462 mp, categoria de folosință curți construcții, nr. topografic 1605/16, 1605/15, 1610/5, 2890, 2891/4, nr.cadastral 200116, vecinătăți: la Nord - proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud- proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Est- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea

2018

1,557.90

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 797 din

28.09.2017

7386

Teren

Oradea, strada Barcăului, nr. 202, județul Bihor, teren intravilan cu suprafața de 3170 mp categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 202558, vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-

2018

1,450.35

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 858 din 07.09.2018

proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea

7387

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 7099 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 202595, vecinătăți: la Nord-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

3,194.55

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 273 din

29.04.2014

7388

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 479 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 202601, vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud- proprietate domeniul public al Municipiul Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest- proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea

2018

215.55

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1061 din 09.11.2018

7389

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren neîmprejmuit cu suprafața de 19 mp, categoria de folosință curți construcții, nr. topografic 2892, nr.cadastral 202828, vecinătăți: la Nord-

2018

8.55

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01.10.2018

proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

7390

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren neînprejmuit cu suprafața de 291 mp, categoria de folosință curți construcții, nr. topografic 2892, nr.cadastral 202830, vecinătăți: la Nord -proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

130.95

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01.10.2018

7391

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren neîmprejmuit cu suprafața de 9 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.cadastral 202831, nr. topografic 2892, vecinătăți: la Nord-proprietate domeniul public al Municipiul Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

4.05

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01.10.2018

7392

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren neîmprejmuit cu suprafața de 583 mp, categoria de folosință curți construcții, nr.

2018

262.35

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01/10/2018

topografic1605/15, 1610/5, nr.cadastral 202832 vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest -proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea

7393

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren neîmprejmuit cu suprafața de 108 mp, categoria de folosință curți construcții, nr. topografic1605/15, 1610/5, nr.cadastral 202834, vecinătăți: la Nord: domeniul public al Municipiului Oradea, Sud: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

48.60

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01.10.2018

7394

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren neîmprejmuit cu suprafața de 268 mp, categoria de folosință curți construcții, nr. topografic 2892, nr.cadastral 202838, vecinătăți: la Nord -proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud -proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

120.60

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01.10.2018

7395

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul

Bihor, teren neîmprejmuit cu

2018

62.55

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01.10.2018

suprafața de 139 mp, categoria de folosință curți construcții, nr. topografic 2892, nr.cadastral 202851, vecinătăți: la Nord -proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

7396

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren neîmprejmuit cu suprafața de 15 mp, categoria de folosință curți construcții, nr. topografic 2892, nr.cadastral 202852, vecinătăți: la Nord-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest-proprietate domeniul public al Municipiului Oradea

2018

6.75

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01.10.2018

7397

Teren

Oradea, strada Barcăului, județul Bihor, teren cu suprafața de 102 mp, categoria de folosință curți construcții, vecinătăți:la Nord: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Sud: proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea, la Est: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Vest: proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, nr. topografic 2892, nr.cadastral 202859

2018

45.90

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 938 din 01.10.2018

Oradea, strada Meșteșugarilor, județul Bihor, drum public (tronson 1), teren cu suprafața de 9305 mp, categoria de folosință drum, nr. cadastral 191612, vecinătăți: la Nord- proprietate domeniul public al Municipiului

7398

Teren

Oradea, la Sud- proprietate domeniul public al Municipiului Oradea, la Est-proprietăți domeniul public al Municipiului Oradea și proprietăți domeniul privat, la Vest- proprietăți domeniul privat și proprietăți domeniul public al Municipiul Oradea

2015

2,993.29

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 285 din

28.04.2015