Hotărârea nr. 15/2021

Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Branșament de apă și racord canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din mun. Oradea”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „ Branșament de apă și racord canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din mun. Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 474364/23.12.2020 și Raportul de specialitate nr. 474374/23.12.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre, lansat la propunerea SC Compania de Apă Oradea SA, prin care se supune spre aprobare studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, privind realizarea obiectivului de investiție „Branșament de apă și racord canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din mun. Oradea”

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de către SC Compania de Apă Oradea SA în calitate de titular și elaborator proiect, în nota de fundamentare nr. 42358 din 11.12.2020 anexată la raportul de specialitate,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (l) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), d) și e) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Branșament de apă și racord canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din mun. Oradea” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite .................................................... Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:......................................municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

Indicatori maximali

Valoarea totală a investiției este:         900.879,42 lei cu TVA

din care C+M                                734.616,20 lei cu TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1: 900.879,42 lei / 734.616,20 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali

CAPACITĂȚI

Nr.crt.

Capacități

Cantitate

1.

Branșament alimentare cu apă-PEHD PE100 SDR17 PN10 D=110 mm

331 m

2.

Racord canalizare menajeră PVC(PP) SN8 Dn=250mm

374 m

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

- 6 luni, din care durata de execuție a lucrărilor de construcții 3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea, sau alte surse legal constituite aprobate conform legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • - Direcția Economică;

  • - SC Compania de Apă Oradea SA;

  • - Se publică pe www.oradea.ro

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021 Nr. 15

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”