Hotărârea nr. 149/2021

privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 65048/08.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 65308 din 08.02.2021 al Direcției Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Ținând seama de Declarația pe proprie răspundere a secretarului general, având număr de înregistrare 66177

din data de 08.02.2021 .

În conformitate cu prevederile:

 • - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

 • - Anexei nr. 2 ,, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor

 • - Prevederile art. 289 alin. 5, alin. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare

În baza H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor,al orașelor,al municipiilor și al județelor

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) și b), art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 607, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 • A rt. 1. Se modifică inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, cu modificările și completările ulterioare, la poziția nr. 6615, coloana 1 va avea următorul conținut:

,, coloana 1 ,,1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Iuliu Maniu, nr. 20, Corp C1, suprafața construită la sol 382 mp, suprafața construită desfășurată 764 mp, regim de înălțime P + M, Corp C2, suprafața construită la sol 186,1 mp, suprafața construită desfășurată 186,1 mp, regim de înălțime P; nr. cadastral 191419 - C2, vecinățăți Nord - strada luliu Maniu, Sud - proprietate particulară, Est -proprietate particulară, Vest - proprietate particulară”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 2.162,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 197/1999”.

Art. 2. Se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • - după poziția nr. 7398 se introduce poziția nr 7399, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Oradea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. Secretarul general al Municipiului Oradea va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public la Municipiului Oradea completat conform art. 1, se va publica pe pagina de internet al Municipiului Oradea www.oradea.ro

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Direcția Economică

 • Direcția Juridică

 • Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 149

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

JUDEȚUL BIHOR

ANEXA la HCL nr. 149/25.02.2021


MUNICIPIUL ORADEA

Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Secțiunea 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar mii lei

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7399

-

Teren

Oradea, strada luliu Maniu, nr.20, teren cu suprafața de 1.101 mp, număr cadastral 191419, vecinățăți Nord - strada Iuliu Maniu , Sud - proprietate privată, Est - proprietate privată, Vest -proprietate privată

2012

1.757,93

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 197 din 30.09.1999