Hotărârea nr. 148/2021

privind achiziționarea serviciilor unui avocat pentru consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate în fața instanțelor de judecată, în dosarul 1198/111/2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind achiziționarea serviciilor unui avocat pentru consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate în fața instanțelor de judecată, în dosarul 1198/111/2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 75.618/15.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 75638/15.02.2021 prin care Direcția Economică solicită aprobarea achiziționării serviciilor unui avocat pentru consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate în fața instanțelor de judecată, în dosarul 1198/111/2020.

Având în vedere prevederile:

  • - existența pe rolul instantei de judecată a dosarului cu nr. 1198/111/2020

  • - art I alin. 2 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative potrivit cărora:

  • " (2) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:

  • a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale;

  • b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale.’;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 109 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. a), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor unui avocat pentru consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate în fața instanțelor de judecată, în dosarul 1198/111/2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituția Prefectului Județului Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Direcția Economică

  • Direcția Juridică

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 148

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei