Hotărârea nr. 147/2021

privind aprobarea cotizaţiei parțiale a Municipiului Oradea pentru anul 2021 la Asociaţia Atletic Club Oradea CAO 1910, aferentă sezonului competiţional 2020-2021

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cotizației parțiale a Municipiului Oradea pentru anul 2021 la Asociația Atletic Club Oradea CaO 1910, aferentă sezonului competițional 2020-2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.78501 din 17.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 78505/17.02.2021 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea cotizației parțiale a Municipiului Oradea pentru anul 2021 la Asociația Atletic Club Oradea CAO 1910, aferentă sezonului competițional 2020-2021,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 905/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru anul 2020 și a cotizației anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020

Ținând seama de prevederile O.U.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile

În conformitate cu prevederile Legii 69/2000 a educației fizice și sportului

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art.139 alin. (3) lit. „a”, art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă cotizația parțială a Municipiului Oradea pentru anul 2021 la Asociația Atletic Club Oradea CAO 1910, aferentă sezonului competițional 2020-2021, în sumă de 460.000 lei și alocarea acesteia din bugetul local.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Primarul municipiului Oradea

  • Direcția Economică

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 147

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Burtă Olivia Ligia


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei