Hotărârea nr. 146/2021

privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.77815/17.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 77820 din 17.02.2021 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România,

Luând în considerare faptul că municipiul Oradea este afiliat la Asociația Municipiilor din România, ceea ce implică plata unei cotizații anuale față de aceasta în baza prevederilor statutului AMR art.11, lit.e.

Ținând seama de prevederile art.35 alin.6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (9) lit.c), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă plata cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România pentru anul 2021 în cuantum de 110.706,50 lei, corespunzătoare unei cotizații de 0,50 lei/locuitor/an aplicată la numărul de 221.413 locuitori ai municipiului Oradea existent la data de 01.01.2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Primarul municipiului Oradea

  • Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 146

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei