Hotărârea nr. 145/2021

pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Anexei nr. 1 pentru obiectivul de investiții: „Extinderea creșei și grădiniței nr. 28 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Anexei nr. 1 pentru obiectivul de investiții: „Extinderea creșei și grădiniței nr. 28 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 86950 din 24.02.2021 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 86060 din 24.02.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „Extinderea creșei și grădiniței nr. 28 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea”, ce a fost finanțat în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

În baza art. 43 alin (1) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, reactualizată,

Luând în considerare modificările legislative impuse prin abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și înlocuirea cu Hotărârea de Guvern nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, respectiv necesitatea reactualizării documentatiilor tehnico - economice și a devizului general,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Extinderea creșei și grădiniței nr. 28 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:         Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                            Municipiul Oradea.

Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:

Durata de realizare a investiției:

4.249.826,73 lei fără TVA

3.832.482,16 lei fără TVA

12 luni


Art. 2. Se aprobă Anexa nr 1 privind descrierea investiției propuse.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • - Direcția Economică;

 • - Instituția Arhitectului Șef;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 145

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-436 276

Fax. +40 0259-436 276

E-mail: primarie@oradea.ro

Anexa nr.1 la HCL nr. 145

DESCRIEREA INVESTITIEI

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții

“Extinderea cresei si gradinitei nr. 28 cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea”

 • 2. Amplasamentul

Str. Onisifor Ghibu, nr. 16

 • 3. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:

Durata de realizare a investiției:

4.249.826,73 lei fără TVA

3.832.482,16 lei fără TVA 12 luni


 • 4. Descriere

Lucrările de extindere a Creșei nr. 4 și a Grădiniței nr. 28 au fost finalizate si receptionate.

Corpul nou de clădire are un regim de înălțime de P+1E, cu 7 săli de grupă pentru copii la standardele actuale impuse de legislația în vigoare, cu 80 de locuri la grădiniță și 60 de locuri la creșă. Sunt prevăzute grupuri sanitare la fiecare nivel, izolator pentru copiii bolnavi, cabinet medical, vestiare și grupuri sanitare separate pentru personal, zone de depozitare, echiparea oficiului alimentar din cadrul cresei.

La parter sunt amplasate cele trei sali de grupa de cresa, iar la etaj cele 4 grupe de gradinita. Salile de grupa au fost dotate cu mobilier specific pentru copii: masute, scaune, iar in zona de dormitor patuturi cu saltea. Zona exterioara a fost amenajata si echipata cu echipamente de joaca si pardoseala din tartan cu jocuri interactive pentru copii Sistemul de incalzire este realizat prin pardoseala astfel asiguranduse un comfort termic optim desfasurarii procesului instructiv educativ.

Lucrările au fost realizate în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1- Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.