Hotărârea nr. 144/2021

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafața de 753 mp, respectiv pentru transmiterea dreptului de servitute auto pe cota de 358 / 753 mp, în favoarea imobilului cu nr. cadastral 189917 - Oradea, deținut de societatea Euro Bison S.R.L., în mun. Oradea - str. Transilvaniei

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 753 mp, respectiv pentru transmiterea dreptului de servitute auto pe cota de 358 / 753 mp, în favoarea imobilului cu nr. cadastral 189917

- Oradea, deținut de societatea Euro Bison S.R.L., în mun. Oradea - str. Transilvaniei

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 85676/1 din 23.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 85676/2 din 23.02.2021, prin care se propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 753 mp, respectiv transmiterea dreptului de servitute auto pe cota de 358 / 753 mp în favoarea imobilului cu nr. cadastral 189917 - Oradea, deținut de societatea Euro Bison S.R.L., în mun. Oradea - str. Transilvaniei.

Având în vedere că potrivit CF, nr.189917 - Oradea, solicitantul deține în proprietate imobilul cu nr. cadastral 189917 situat în mun. Oradea, str. Transilvaniei nr. 14, cunoscut popular ca fiind fostul Cinematograf Patria, ce se învecinează cu terenul public identificat cu nr. topo. 5128/31, înscris în CF nr. 16613 - Oradea, solicitat pentru construirea unei rampe de aprovizionare, respectiv pentru accesul auto.

Văzând cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 413628 din 22.10.2020, prin care societatea Euro Bison S.R.L. a solicitat acordul în vederea obținerii autorizației ”construire rampă aprovizionare” pe terenul ce aparține Municipiului Oradea.

Luând în considerare Certificatul de Urbanism nr. 1272 din 11.03.2020 și Avizul favorabil emis de Instituția Arhitectului șef nr. 1674 din 10.09.2020, de Direcția Tehnică cu nr. 380112 din 01.10.2020 și de IPJ Bihor - Serviciul Rutier cu nr. 305691/SR/18.08.2020.

Ținând seama de prevederile art. 755 - 772 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

Luând în considerare prevederile art. 27 a Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 753 / 30.648 mp, teren intabulat în CF 16613 - Oradea, cu nr. topo. 5128/31.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 753 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

753

CF nr. 16613 - Oradea

5128/31

753

30648

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren, cu suprafața de 753 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • > suprafața de 358 mp, teren - categoria de folosință drum - “DR” și

 • > suprafața de 395 mp, teren - categoria de folosință curți construcții - “CC”.

Art. 4. Se aprobă transmiterea dreptului de servitute de trecere auto pe cota de 358 / 753 mp, în favoarea imobilului cu nr. cadastral 189917 - Oradea, către societatea Euro Bison S.R.L., în următoarele condiții:

 • ^ beneficiarul are dreptul de a construi pe teren amenajările și rampa de aprovizionare, ce fac obiectul Avizului CMUAT Favorabil nr. 1674 din 10.09.2020;

 • ^ să exercite dreptul de acces în intervalul orar ce va fi stabilit prin Contractul de servitute, pentru a nu perturba condițiile de locuire și accesul pietonal la spațiile comerciale și birourile din blocurile limitrofe drumului;

 • ^ să realizeze lucrări pe terenul limitrof terenului public atribuit, cuprinse în proiectul de amenajare din Planul de situație anexă la Avizului CMUAT Favorabil nr. 1674 din 10.09.2020.

Art. 5. Se aprobă durata de 10 ani, pentru exercitarea dreptului de servitute, începând cu data încheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Art. 6. Se aprobă prețul/tariful de 43,00 Lei/ mp/ an care se datorează începând cu data intrării în vigoare a contractului. Prețul rămâne fix la nivelul anului calendaristic în care aceasta se aprobă urmând a fi indexat de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Instituția Arhitectului șef;

 • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidența Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • - societatea Euro Bison S.R.L., prin grija D.P.I.- Serviciul Terenuri;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 144

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”